1008 - Sahasranamavali Sri Rama Stotram Vishnu Stotram

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya Lyrics in Punjabi

Ramasahasranamastotram from Bhushundiramaya Lyrics in Punjabi:

॥ ਰਾਮਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਭੁਸ਼ੁਣ੍ਡਿਰਾਮਾਯਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ॥
ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ
ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਵਾਚ –
ਅਥ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਤਮੇ ਦਿਨੇ ਨਾਮਵਿਘਿਤ੍ਸਯਾ ।
ਕੁਮਾਰਾਣਾਂ ਸੁਜਨੁਸ਼ਾਂ ਪਰਮਾਯੁਸ਼੍ਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਯਾ ॥ ੧ ॥

ਵਸਿਸ਼੍ਠੋ ਵਂਸ਼ਪੌਰੌਧਾਃ ਮੁਦਾਯੁਕ੍ਤਃ ਸਮਾਯਯੌ ।
ਰਾਜ੍ਞੋ ਦਸ਼ਰਥਸ੍ਯਾਨ੍ਤਃਪੁਰੇ ਸਰ੍ਵਸਮਰ੍ਦ੍ਧਨੇ ॥ ੨ ॥ var ਸਮਦ੍ਧਨੇ

ਸਮਾਯਾਤਂ ਮੁਨਿਧੇਸ਼੍ਠਂ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥੋऽਗ੍ਰਹੀਤ੍ ।
ਅਹੋ ਮੇ ਭਾਗ੍ਯਸਂਪਤ੍ਯਾ ਸਙ੍ਗਤੋऽਦ੍ਯ ਪੁਰੋਹਿਤਃ ॥ ੩ ॥

ਪ੍ਰਾਜਾਪਤ੍ਯੋ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਮੁਨਿਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ ਪ੍ਰਾਜਾਪਤ੍ਯ ਮਹਾਪ੍ਰਭ ॥ ੪ ॥ var ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ

ਵਸਿਸ਼੍ਠ ਉਵਾਚ –
ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰ ਵਤ ਤੇ ਭਾਗ੍ਯਂ ਜਾਤੋऽਸਿ ਤਨੁ ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ੍ ॥ ੫ ॥

ਤੇਸ਼ਾਮਹਂ ਕੁਮਾਰਾਣਾਂ ਨਾਮਕਤ੍ਯਂ ਸੁਖਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਤਵਾਜ੍ਞਯਾ ਵਿਧਾਸ੍ਯਾਮਿ ਯਦ੍ਗੋਪ੍ਯਮਮਰੈਰਪਿ ॥ ੬ ॥

ਅਹੋ ਅਮੀ ਪ੍ਰਭੋਰਂਸ਼ਾ ਰਾਮਸ੍ਯਾਮਿਤਤੇਜਸਃ ।
ਯੋऽਸੌ ਤਵ ਕੁਮਾਰਾਣਾਮਗ੍ਰਣੀ ਰਾਮ ਏਵ ਸਃ ॥ ੭ ॥

ਅਸ੍ਯ ਚਤ੍ਵਾਰ ਏਵਾਂਸ਼ਾਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾਃ ਸਨਾਤਨਾਃ ।
ਵਾਸੁਦੇਵਃ ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣਃ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਸ਼੍ਚਾਨਿਰੁਦ੍ਧਕਃ ॥ ੮ ॥

ਚਤ੍ਵਾਰ ਏਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾਃ ਸ੍ਵਸ੍ਵਕਾਰ੍ਯਵਿਧਾਯਕਾਃ ।
ਧਰ੍ਮਰੂਪਾਸ੍ਤੁ ਰਾਮਸ੍ਯ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਰੂਪਿਣਃ ॥ ੯ ॥

ਤਤਃ ਸਂਸ੍ਤਾਤਸਂਸ੍ਕਾਰਾਨ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾਨ੍ ਵਿਧਿਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ।
ਨਾਮਾਨਿ ਚਕ੍ਰੇ ਵ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਸ਼ਿਃ ਕੋਟਿਕਲ੍ਪਵਿਦੁਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵਸਿਸ਼੍ਠ ਉਵਾਚ –
ਰਾਮਃ ਸ਼੍ਯਾਮੋ ਹਰਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਕੇਸ਼ਵਃ ਕੇਸ਼ਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਨਾਰਾਯਣੋ ਮਾਧਵਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੀਧਰੋ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਰਾਵਣਾਰਿਃ ਕਂਸਨਿਹਾ ਵਕੀਪ੍ਰਾਣਨਿਵਰ੍ਤ੍ਤਨਃ ।
ਤਾਡਕਾਹਨਨੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਃ ਕਤੀ ॥ ੧੨ ॥

ਵੇਦਾਙ੍ਗੋ ਯਜ੍ਞਵਾਰਾਹੋ ਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਮੇਦਿਨੀਪਤਿਃ ।
ਵਾਸੁਦੇਵੋऽਰਵਿਨ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ੋ ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਗੋਪਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੩ ॥

ਪਦ੍ਮਾਕਾਨ੍ਤੋ ਵਿਕੁਣ੍ਠਾਭੂਃ ਕੀਰ੍ਤਿਕਨ੍ਯਾਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਾਣਨਾਥਸ਼੍ਚ ਸੀਤਾਵਿਸ਼੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੪ ॥

ਮੁਕੁਨ੍ਦੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਤਾ ਚ ਕੌਸ੍ਤੁਭੀ ਕਰੁਣਾਕਰਃ ।
ਖਰਦੂਸ਼ਣਨਾਸ਼ੀ ਚ ਮਾਰੀਚਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਸੁਬਾਹੁਮਾਰਣੋਤ੍ਸਾਹੀ ਪਕ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਵਿਹਙ੍ਗਪਿਤਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀ ਕ੍ਸ਼ਣਤੁਸ਼੍ਟੋ ਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬ ॥

ਪੂਤਨਾਮਾਤਗਤਿਦੋ ਵਿਨਿਵਤ੍ਤਤਣਾਨਿਲਃ ।
ਪਾਵਨਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਃ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਜਲਕੇਲਿਕਤ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਸਰਯੂਜਲਕੇਲਿਸ਼੍ਚ ਸਾਕੇਤਪੁਰਦੈਵਤਃ ।
ਮਥੁਰਾਸ੍ਥਾਨਨਿਲਯੋ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਯੀਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੮ ॥

ਕੌਨ੍ਤੇਯਵਿਜਯੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸੇਤੁਕਤ੍ ਸਿਨ੍ਧੁਗਰ੍ਭਵਿਤ੍ ।
ਸਪ੍ਤਤਾਲਪ੍ਰਭੇਦੀ ਚ ਮਹਾਸ੍ਥਿਕ੍ਸ਼ੇਪਣੋਦ੍ਧੁਰਃ ॥ ੧੯ ॥

ਕੌਸ਼ਲ੍ਯਾਨਨ੍ਦਨਃ ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਿਸ਼ੋਰੀਜਨਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਆਭੀਰੀਵਲ੍ਲਭੋ ਵੀਰਃ ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੨੦ ॥

ਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਗਿਰਿਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੋਕੁਲੇਸ਼ੋ ਨ੍ਨਜੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਹਜਾਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੧ ॥

ਭੂਲੀਲਾਕੇਲਿਸਨ੍ਤੋਸ਼ੀ ਵਾਮਾਕੋਟਿਪ੍ਰਸਾਦਨਃ ।
ਭਿਲ੍ਲਪਤ੍ਨੀਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕੈਵਰ੍ਤ੍ਤਕਰੁਣਾਕਰਃ ॥ ੨੨ ॥

ਜਾਮ੍ਬਵਦ੍ਭਕ੍ਤਿਦੋ ਭੋਕ੍ਤਾ ਜਾਮ੍ਬਵਤ੍ਯਙ੍ਗਨਾਪਤਿਃ ।
ਸੀਤਾਪ੍ਰਿਯੋ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਸ਼ਃ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਸਾਗਰਃ ॥ ੨੩ ॥

ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਦਾਸ਼ਰਥਿਃ ਕੈਟਭਾਰਿਃ ਕਤੋਤ੍ਸਵਃ ।
ਕਦਮ੍ਬਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਸ਼ਿਲਾਸਂਤਾਰਦਾਯਕਃ ॥ ੨੪ ॥

ਰਾਘਵੋ ਰਘੁਵੀਰਸ਼੍ਚ ਹਨੁਮਤ੍ਸਖ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰੋऽਚ੍ਯੁਤਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਗੋਪੀਜਨਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੫ ॥

ਭਕ੍ਤੇਸ਼੍ਟੋ ਭਕ੍ਤਿਦਾਤਾ ਚ ਭਾਰ੍ਗਵਦ੍ਵਿਜਗਰ੍ਵਜਿਤ੍ ।
ਕੋਦਣ੍ਡਰਾਮਃ ਕ੍ਰੋਧਾਤ੍ਮਾ ਲਙ੍ਕਾਵਿਜਯਪਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੨੬ ॥

ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਯੁਵਾ ਕੈਸ਼ੋਰਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਵਨਮਾਲੀ ਘਨਸ਼੍ਯਾਮੋ ਗੋਚਾਰਣਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ॥ ੨੭ ॥

ਕਾਕਪਕ੍ਸ਼ਧਰੋ ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਟੋ ਧਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਠਃ ਪਤਿਃ ।
ਅਨੁਕੂਲੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸ਼੍ਚ ਤਾਰਃ ਕਪਟਕੋਵਿਦਃ ॥ ੨੮ ॥

ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਪ੍ਰਣੇਤਾ ਚ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਰਾਘਵੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮਹਾਰਾਜਃ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੨੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਤ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਤ੍ਰਕੁਲੋਤ੍ਤਸੋ ਮਹਾਤੇਜਾਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਮਹਾਸੈਨ੍ਯੋ ਮਹਾਚਾਪੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੈਕਾਨ੍ਤਸੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੦ ॥

ਕੈਕੇਯੀਪ੍ਰਣਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਵੀਤਰਾਜ੍ਯੋ ਵਨਾਲਯਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਪ੍ਰਿਯਸ੍ਥਾਨੋ ਮਗਯਾਚਾਰਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੩੧ ॥

ਕਿਰਾਤਵੇਸ਼ਃ ਕ੍ਰੂਰਾਤ੍ਮਾ ਪਸ਼ੁਮਾਂਸੈਕਭੋਜਨਃ ।
ਫਲਪੁਸ਼੍ਪਕਤਾਹਾਰਃ ਕਨ੍ਦਮੂਲਨਿਸ਼ੇਵਣਃ ॥ ੩੨ ॥

ਪਯੋਵ੍ਰਤੋ ਵਿਧਾਨਜ੍ਞਃ ਸਦ੍ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਃ ।
ਗਦਾਧਰੋ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਕਰ੍ਤਾ ਦ੍ਵਿਜਾਰ੍ਚਕਃ ॥ ੩੩ ॥

ਪਿਤਭਕ੍ਤੋ ਮਾਤਭਕ੍ਤੋ ਬਨ੍ਧੁਃ ਸ੍ਵਜਨਤੋਸ਼ਕਤ੍ ।
ਮਤ੍ਸ੍ਯਃ ਕੂਰ੍ਮੋ ਨਸਿਂਹਸ਼੍ਚ ਵਰਾਹੋ ਵਾਮਨਸ੍ਤਥਾ ॥ ੩੪ ॥

ਰਘੁਰਾਮਃ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮੋ ਬਲਰਾਮੋ ਰਮਾਪਤਿਃ ।
ਰਾਮਲਿਙ੍ਗਸ੍ਥਾਪਯਿਤਾ ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਃ ॥ ੩੫ ॥ var ਰੁਦ੍ਰਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ

ਚਣ੍ਡਿਕਾਰ੍ਚਨਕਤ੍ਯਜ੍ਞਸ਼੍ਚਣ੍ਡੀਪਾਠਵਿਧਾਨਵਿਤ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੀਵ੍ਰਤਕਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਵਿਜਯਾਦਸ਼ਮੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੬ ॥

ਕਪਿਸੈਨ੍ਯਸਮਾਰਮ੍ਭੀ ਸੁਗ੍ਰੀਵਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪਰਃ ।
ਸੂਰ੍ਯਵਂਸ਼ਧ੍ਵਜੋ ਧੀਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਪਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਹੋਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਰ੍ਮਵਿਦੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਚਾਰਃ ਕਤਕਤ੍ਯਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੩੮ ॥

ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਸ਼੍ਚ ਨਿਰੀਹੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਕਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਕਾਰੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਰਾਮੋ ਰਮਯਤਾਂ ਵਰਃ ॥ ੩੯ ॥

ਰਕਾਰਾਦਿਰ੍ਮਕਾਰਾਦਿਃ ਰਾਮਃ ਕੈਵਲ੍ਯਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਸਂਦਰ੍ਭੋ ਸਂਸ਼ਯਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯੀ ਸਤਾਂ ਗਤਿਃ ॥ ੪੦ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾਕਾਰਃ ਪ੍ਰਮੇਯਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਵਸ਼ੀਧਰੋ ਵਿਹਾਰਜ੍ਞੋ ਰਸਾਨਨ੍ਦੀਜਿਤਸ੍ਮਰਃ ॥ ੪੧ ॥

ਪੂਰ੍ਣਾਤਿਥਿਵਿਨੋਦੀ ਚ ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਿਲਾਸਕਤ੍ ।
ਰਤ੍ਨਕਟਕਧਰੋ ਵੀਰੋ ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੪੨ ॥

ਨਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਤ੍ਯਕਰੋ ਨਿਤ੍ਯਸੀਤਾਵਿਹਾਰਵਾਨ੍ ।
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਦਢਾਨਨ੍ਦੋ ਪ੍ਰਮੋਦਵਨਨਾਯਕਃ ॥ ੪੩ ॥

ਪਰਪ੍ਰੇਮਾ ਪਰਾਨਨ੍ਦਃ ਪਰਭਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਰੂਪਃ ਕਾਲਰੂਪਃ ਪ੍ਰਲਯਾਨ੍ਤਮਹਾਨਲਃ ॥ ੪੪ ॥ var ਮਹਬਲਃ

ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਃ ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਯਃ ਪਰਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਪ੍ਰੀਤਿਃ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਾਃ ਪ੍ਰੀਤਿਃ ਸ਼ਕਟਾਸੁਰਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੪੫ ॥ var ਪ੍ਰੀਤਃ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨਾਃ

ਖਟ੍ਵਾਸੁਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਕਾਲਰੂਪੋ ਦੁਰਨ੍ਤਕਃ ।
ਹਂਸਃ ਸ੍ਮਰਸਹਸ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਮਰਣੀਯੋ ਰੁਚਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੬ ॥

ਪਣ੍ਡਾ ਪਣ੍ਡਿਤਮਾਨੀ ਚ ਵੇਦਰੂਪਃ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਰ੍ਥਦੋ ਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੪੭ ॥

ਯੋਗਜ੍ਞੋ ਯੋਗਵਿਨ੍ਨਾਥਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਯੋਗਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਅਧ੍ਯਾਤ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਜ੍ਞੋ ਰਸਰੂਪੋ ਰਸਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਵੇਸ਼ੋ ਮਦਨੋ ਮਾਨਿਨੀਮਾਨਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਚਨ੍ਦਨਦ੍ਰਵਸਸ਼ੀਤਸ਼੍ਚਨ੍ਦਨਦ੍ਰਵਲੇਪਨਃ ॥ ੪੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਲਾਨ੍ਛਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਮਾਨੀ ਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕਰਣਂ ਕਾਰਣਂ ਕਰ੍ਤਾऽऽਧਾਰੋ ਵਿਧਰਣੋ ਧਰਃ ॥ ੫੦ ॥

ਧਰਿਤ੍ਰੀਧਰਣੋ ਧੀਰਃ ਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਧੀਸ਼ਃ ਸਤ੍ਯਵਾਕ੍ ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸਤ੍ਯਕਤ੍ ਸਤ੍ਰਕਰ੍ਤਾ ਚ ਕਰ੍ਮੀ ਕਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ॥ ੫੧ ॥

ਕਾਰ੍ਮੁਕੀ ਵਿਸ਼ਿਖੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰੋ ਵਿਜਯਦਾਯਕਃ
ਊਰ੍ਜ੍ਜਸ੍ਵਲੋ ਬਲੀ ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਲਙ੍ਕੇਸ਼ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੫੨ ॥

ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲਪ੍ਰਹਨ੍ਤਾ ਚ ਦਨ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਪਰਮੋਤ੍ਸਾਹਨੋऽਸਹ੍ਯਃ ਕਲਿਦੋਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੩ ॥ var ਪਰਮੋਤ੍ਸਾਹਨੋ ਸਤ੍ਤ੍ਵ

ਜਰਾਸਨ੍ਧਮਹਾਯੁਦ੍ਧੋ ਨਿਃਕਿਂਚਨਜਨਪ੍ਰਿਯਃ । var ਯੋਦ੍ਧਾ
ਦ੍ਵਾਰਕਾਸ੍ਥਾਨਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਮਥੁਰਾਵਾਸਸ਼ੂਨ੍ਯਕਤ੍ ॥ ੫੪ ॥

ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥੋ ਵਿਨਯੀ ਵਾਗ੍ਮੀ ਮਨਸ੍ਵੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਪ੍ਰਦਃ ।
ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਵਾਚੀਪ੍ਰਤੀਚ੍ਯੁਕ੍ਤਦਕ੍ਸ਼ਿਣੋ ਭੂਰਿਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ॥ ੫੫ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਸਮਾਨੇਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਕੇਲਿਃ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਦੇਵਾਧਿਪੋ ਦਿਵੋਦਾਸੋ ਦਿਵਾਸ੍ਵਾਪੀ ਦਿਵਾਕਰਃ ॥ ੫੬ ॥

ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਪਾਵਾਸੋ ਦ੍ਵਿਜਪਤ੍ਨੀਮਨੋਹਰਃ ।
ਵਿਭੀਸ਼ਣਸ਼ਰਣ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ਰਣਂ ਪਰਮਾ ਗਤਿਃ ॥ ੫੭ ॥

ਚਾਣੂਰਬਲਨਿਰ੍ਮਾਥੀ ਮਹਾਮਾਤਙ੍ਗਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਬਦ੍ਧਕਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਮਲ੍ਲੀ ਮਲ੍ਲਯੁਦ੍ਧਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੫੮ ॥

ਅਪ੍ਰਮੇਯਃ ਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣਾਤ੍ਮਾ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਮਰ੍ਯਾਦਾਵਤਰੋ ਵਿਜ੍ਞੋ ਮਰ੍ਯਾਦਾਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੫੯ ॥

ਮਹਾਕ੍ਰਤੁਵਿਧਾਨਜ੍ਞਃ ਕ੍ਰਤੁਕਰ੍ਮਾ ਕ੍ਰਤੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਸ਼ਸ੍ਕਨ੍ਧੋ ਵਸ਼ਸ੍ਕਨ੍ਦੋ ਵਸ਼ਧ੍ਵਜਮਹਾਸਖਃ ॥ ੬੦ ॥

ਚਕ੍ਰੀ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗੀ ਗਦਾਪਾਣਿਃ ਸ਼ਙ੍ਖਭਤ੍ ਸੁਸ੍ਮਿਤਾਨਨਃ ।
ਯੋਗਧ੍ਯਾਨੀ ਯੋਗਗਮ੍ਯੋ ਯੋਗਾਚਾਰ੍ਯੋ ਦਢਾਸਨਃ ॥ ੬੧ ॥

ਜਿਤਾਹਾਰੋ ਮਿਤਾਹਾਰਃ ਪਰਹਾ ਦਿਗ੍ਜਯੋਦ੍ਧੁਰਃ ।
ਸੁਪਰ੍ਣਾਸਨਸਂਸ੍ਥਾਤਾ ਗਜਾਭੋ ਗਜਮੋਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੬੨ ॥

ਗਜਗਾਮੀ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯੋ ਭਯਾਪਹਃ ।
ਭਗਵਾਨ੍ ਸੁਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਃ ਪਰਮਃ ਪਰਮਾਮਤਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦੀ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦੀ ਨਨ੍ਦਿਗ੍ਰਾਮਨਿਕੇਤਨਃ ।
ਵਰ੍ਹੋਤ੍ਤਂਸਃ ਕਲਾਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਲਰੂਪਃ ਕਲਾਕਰਃ ॥ ੬੪ ॥

ਕਮਨੀਯਃ ਕੁਮਾਰਾਭੋ ਮੁਚੁਕੁਨ੍ਦਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਿਭੂਰਿਫਲਾਕਾਰਃ ਕਾਰੁਣ੍ਯਧਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੬੫ ॥

ਭੂਲੀਲਾਰਮਣੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਤਧਾਕਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਰਸਾਸ੍ਵਾਦੀ ਰਸਾਨਨ੍ਦੀ ਰਸਾਤਲਵਿਨੋਦਕਤ੍ ॥ ੬੬ ॥

ਅਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯਃ ਪੁਨੀਤਾਤ੍ਮਾ ਵਿਨੀਤਾਤ੍ਮਾ ਵਿਧਾਨਵਿਤ੍ ।
ਭੁਜ੍ਯੁਃ ਸਭਾਜਨਃ ਸਭ੍ਯਃ ਪਣ੍ਡਃ ਪਣ੍ਡੁਰ੍ਵਿਪਣ੍ਯਜਃ ॥ ੬੭ ॥

ਚਰ੍ਸ਼ਣੀ ਉਤ੍ਕਟੋ ਵੀਤੋ ਵਿਤ੍ਤਦਃ ਸਵਿਤਾऽਵਿਤਾ ।
ਵਿਭਵੋ ਵਿਵਿਧਾਕਾਰੋ ਰਾਮਃ ਕਲ੍ਯਾਣਸਾਗਰਃ ॥ ੬੮ ॥

ਸੀਤਾਸ੍ਵਯਵਰੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤੋ ਹਰਕਾਰ੍ਮੁਕਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਰਾਵਣੋਨ੍ਮਾਦਸ਼ਮਨਃ ਸੀਤਾਵਿਰਹਕਾਤਰਃ ॥ ੬੯ ॥

ਕੁਮਾਰਕੁਸ਼ਲਃ ਕਾਮਃ ਕਾਮਦਃ ਕੋਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਦੁਰ੍ਯੋਧਨਮਹਾਵੈਰੀ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਹਿਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭੦ ॥

ਦ੍ਰੌਪਦੀਚੀਰਵਿਸ੍ਤਾਰੀ ਕੁਨ੍ਤੀਸ਼ੋਕਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਗਾਨ੍ਧਾਰੀਸ਼ੋਕਸਂਤਾਨਃ ਕਪਾਕੋਮਲਮਾਨਸਃ ॥ ੭੧ ॥

ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਕਤਾਵਾਸੋ ਗਙ੍ਗਾਸਲਿਲਪਾਵਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਸਦਾਚਾਰਃ ਕਮਲਾਕੇਲਿਭਾਜਨਃ ॥ ੭੨ ॥

ਦੁਰਾਸਦਃ ਕਲਹਕਤ੍ ਕਲਿਃ ਕਲਿਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਚਾਰੀ ਦਣ੍ਡਾਜਿਨੀ ਛਤ੍ਰੀ ਪੁਸ੍ਤਕੀ ਕਸ਼੍ਣਮੇਖਲਃ ॥ ੭੩ ॥ var ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਦਣ੍ਡਛਤ੍ਰੀ

ਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਪਞ੍ਚਵਟ੍ਯਾਲਯਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਪਰਿਣਾਮਜਯਾਨਨ੍ਦੀ ਨਨ੍ਦਿਗ੍ਰਾਮਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭੪ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਰਿਮਾਨਮਥਨੋ ਬਦ੍ਧਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸਾਗਰਃ ।
ਸ਼ੈਲਸੇਤੁਵਿਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਕਪਿਸੈਨ੍ਯਮਹੀਪਤਿਃ ॥ ੭੫ ॥

ਰਥਾਰੂਢੋ ਗਜਾਰੂਢੋ ਹਯਾਰੂਢੋ ਮਹਾਬਲੀ ।
ਨਿਸ਼ਙ੍ਗੀ ਕਵਚੀ ਖਡ੍ਗੀ ਖਲਗਰ੍ਵਨਿਵਹਣਃ ॥ ੭੬ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਜ੍ਞੋ ਵਿਜ੍ਞਾਨੀ ਜਾਨਕੀਬ੍ਰਹ੍ਮਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਲਙ੍ਕਾਜੇਤਾ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥੋ ਨਾਗਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਕਃ ॥ ੭੭ ॥

ਅਨਨ੍ਤਕੋਟਿਗਣਭੂਃ ਕਲ੍ਯਾਣਃ ਕੇਲਿਨੀਪਤਿਃ ।
ਦੁਰ੍ਵਾਸਾਪੂਜਨਪਰੋ ਵਨਵਾਸੀ ਮਹਾਜਵਃ ॥ ੭੮ ॥

ਸੁਸ੍ਮਯਃ ਸੁਸ੍ਮਿਤਮੁਖਃ ਕਾਲਿਯਾਹਿਫਣਾਨਟਃ ।
ਵਿਭੁਰ੍ਵਿਸ਼ਹਰੋ ਵਤ੍ਸੋ ਵਤ੍ਸਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੯ ॥

ਵਸ਼ਪ੍ਰਮਥਨੋ ਵੇਤ੍ਤਾ ਮਰੀਚਿਰ੍ਮੁਨਿਰਙ੍ਗਿਰਾਃ ।
ਵਸਿਸ਼੍ਠੋ ਦ੍ਰੋਣਪੁਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰ੍ਯੋ ਰਘੂਤ੍ਤਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਰਘੁਵਰ੍ਯੋ ਦੁਃਖਹਨ੍ਤਾ ਵਨਧਾਵਨਸਸ਼੍ਰਮਃ ।
ਭਿਲ੍ਲਗ੍ਰਾਮਨਿਵਾਸੀ ਚ ਭਿਲ੍ਲਭਿਲ੍ਲਿਹਿਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੮੧ ॥

ਰਾਮੋ ਰਵਿਕੁਲੋਤ੍ਤਂਸਃ ਵਸ਼੍ਣਿਗਰ੍ਭੋ ਮਹਾਮਣਿਃ । var ਪਸ਼੍ਨਿਗਰ੍ਭੋ
ਯਸ਼ੋਦਾਬਨ੍ਧਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੮੨ ॥

ਦਾਮੋਦਰੋ ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦੂਰਗਃ ਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਮਤ੍ਤਿਕਾਭਕ੍ਸ਼ਣਕ੍ਰੀਡੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਵਲਿਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੮੩ ॥

ਬਾਲਲੀਲਾਵਿਨੋਦੀ ਚ ਰਤਿਲੀਲਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਵਸੁਦੇਵਸੁਤਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਭਵ੍ਯੋ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੮੪ ॥

ਵਲਿਪ੍ਰਿਯੋ ਵਾਲਿਹਨ੍ਤਾ ਵਿਕ੍ਰਮੀ ਕੇਸਰੀ ਕਰੀ ।
ਸਨਿਗ੍ਰਹਫਲਾਨਨ੍ਦੀ ਸਨਿਗ੍ਰਹਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੮੫ ॥

ਸੀਤਾਵਾਮਾਙ੍ਗਸਂਲਿਸ਼੍ਟਃ ਕਮਲਾਪਾਙ੍ਗਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ਸ੍ਯਮਨ੍ਤਪਞ੍ਚਕਸ੍ਥਾਯੀ ਭਗੁਵਂਸ਼ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ॥ ੮੬ ॥

ਅਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਮਾਤਾ ਚ ਰਾਮੋ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਃ ।
ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਤਨਯਸ੍ਯ ਤੇ ॥ ੮੭ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਧੌਤਪਾਦਃ ਸ਼ੁਚਿਵ੍ਰਤ੍ਰਃ ।
ਸ ਯਾਤਿ ਰਾਮਸਾਯੁਜ੍ਯਂ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਕੇਵਲਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੮੮ ॥

ਨ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਰਿਗੁਣਗ੍ਰਾਸੋ ਨ ਮਾਯਾ ਨ ਸ੍ਮਯੋ ਮਦਃ ।
ਤਦ੍ਯਾਤਿ ਵਿਰਜਂ ਸ੍ਥਾਨਂ ਰਾਮਨਾਮਾਨੁਕੀਰ੍ਤਯਨ੍ ॥ ੮੯ ॥

ਨ ਤੇ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਮਾਨਿ ਸਂਖ੍ਯਾਤੁਮਹਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਂਕ੍ਸ਼ੇਪੇਣ ਤੁ ਯਤ੍ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਮਵਧਾਰਯ ॥ ੯੦ ॥

ਯਾਵਨ੍ਤਿ ਸਨ੍ਤਿ ਰੂਪਾਣਿ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰਮਿਤਤੇਜਸਃ ।
ਤਾਵਨ੍ਤਿ ਤਵ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣਃ ॥ ੯੧ ॥

ਪਾਜ੍ਵਭੌਤਿਕਮੇਤਦ੍ਧਿ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਸਮੁਪਧਾਰਯ ।
ਤਤਃ ਪਰਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵਿਦ੍ਧਿ ਰਾਮਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ॥ ੯੨ ॥

ਨਸ਼੍ਵਰਂ ਸਕਲਂ ਦਸ਼੍ਯਂ ਰਾਮਂ ਬ੍ਰੂਮਃ ਸਨਾਤਨਮ੍ ।
ਏਤਦ੍ਧਿ ਤਵ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਰਾਮਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੯੩ ॥

ਸਦ੍ਵੇਦੈਰਪਿ ਵੇਦਾਨ੍ਤੈਰ੍ਨੇਤਿ ਨੇਤੀਤਿ ਗੀਯਤੇ । var ਵੇਦਾਨ੍ਤੇ
ਤਮੇਵ ਜਲਦਸ਼੍ਯਾਮਂ ਰਾਮਂ ਭਾਵਯ ਭਾਵਯ ॥ ੯੪ ॥

ਯ ਏਤਤ੍ ਪਠਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਰਾਮਸਾਹਸ੍ਰਕਂ ਵਿਭੋ ।
ਸ ਯਾਤਿ ਪਰਮਾਂ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਰਾਮਕੈਵਲ੍ਯਰੂਪਿਣੀਮ੍ ॥ ੯੫ ॥

ਮਾ ਸ਼ਙ੍ਕਿਸ਼੍ਠਾ ਨਰਾਧੀਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਸਿਕਸ੍ਯ ਚ ।
ਅਨਨ੍ਤਕੋਟਿਰੂਪਾਣਿ ਰਾਮਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਵਿਭਾਵਕਃ ॥ ੯੫ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੇਤਦਖਿਲਂ ਰਾਮਵੀਰ੍ਯੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਮ੍ ।
ਵਿਜਾਨਨ੍ਤਿ ਨਰਾਃ ਸਰ੍ਵੇ ਨਾਸ੍ਯ ਰੂਪਂ ਚ ਨਾਮ ਚ ॥ ੯੭ ॥

ਯ ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਹਾਪ੍ਰੀਤਿਂ ਕਲਯਿਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਾਨਵਾਃ ।
ਤ ਏਵ ਧਨ੍ਯਾ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਨਾਨ੍ਯੇ ਸ੍ਵਜਨਦੂਸ਼ਕਾਃ ॥ ੯੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਦਿਰਾਮਾਯਣੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭੁਸ਼ੁਣ੍ਡਸਵਾਦੇ ਵਸਿਸ਼੍ਠਕਤਨਾਮ-
ਸਹਸ੍ਰਕਥਨਂ ਨਾਮ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

Also Read 1000 Names of Rama by Bhushundiramaya:

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment