Ashtaka

Ramanatha Ashtakam Lyrics in English | Ramanatha Stotrams

Ramanathashtakam Lyrics in English:

gajajinam sulakapalapaninam
jatadharam candrakalavatamsam ।
umapatim kalakalam trinetram
sri ramanatham sirasa namami ॥ 1॥

samastapapaksayadivyanamam
prapannasamsaragatausadham tvam ।
namajjanabhistavarapradam ca
sri ramanatham sirasa namami ॥ 2॥

sambam pravalendusilasamabham
sambhum jata’lankṛtacandramaulim ।
dikputavasovasanam varenyam
sri ramanatham sirasa namami ॥ 3॥

puratrayadhvamsanativrabanam
kamangasamharakapalanetram ।
sandarsanattvatsthalamastapapam
sri ramanatham sirasa namami ॥ 4॥

bhavandhakarogragabhastimantam
samsarakantaramahadavagnim ।
manorathahpuranakalamegham
sri ramanatham sirasa namami ॥ 5॥

sitamsuvaktram smitacandrikabham
kapalamaloduganapracaram ।
ṛtadhvajam vyomatanum mahantam
sri ramanatham sirasa namami ॥ 6॥

surasurairjyesthasurendravandyam
surasurodbhasurabhusuradyam ।
surapagasobhitasekharam tam
sri ramanatham sirasa namami ॥ 7॥

setormadhye parvatagre pavitre
gaurya sakam bhrajamanam mahesam ।
jyotisvarupam candrasuryagninetram
sri ramanatham sirasa namami ॥ 8॥

ramenaivam samstuto ramanathah
pradurbhuto lingamadhyadbhavanya ।
dṛstva rudram raghavah purnakamah
natva stutva prarthayamasa sambhum ॥ 9॥

iti ramanathastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment