Home / Shiva Stotram / Rudraksha Jabala Upanishad Lyrics in English

Rudraksha Jabala Upanishad Lyrics in English

rudraakshajaabaalopanishhat.h Lyrics in English:

rudraakshopanishhadvedyaM mahaarudratayojjvalam.h .
pratiyogivinirmuktashivamaatrapadaM bhaje ..
AUM aapyaayantu mamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH
shrotramatho balamindriyaaNi cha .. sarvaaNi sarvaM brahmopanishhadaM
maahaM brahma niraakuryaaM maa maa brahma niraakarodaniraakaraNama\-
stvaniraakaraNaM mestu tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste mayi
santu te mayi santu .. AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
hariH AUM .. atha haina.n kaalaagnirudraM bhusuNDaH paprachchha katha.n
rudraakshotpattiH . taddhaaraNaatkiM phalamiti . ta.n hovaacha
bhagavaankaalaagnirudraH . tripuravadhaarthamaha.n nimiilitaaksho.abhavam.h .
tebhyo jalabindavo bhuumau patitaaste rudraakshaa jaataaH .
sarvaanugrahaarthaaya teshhaa.n naamochchaaraNamaatreNa
dashagopradaanaphala.n darshanasparshanaabhyaa.n dviguNaM
phalamata uurdhva.n vaktu.n na shaknomi . tatraite shlokaa bhavanti .
kasmi.nsthita.n tu ki.n naama katha.n vaa dhaaryate naraiH .
katibhedamukhaanyatra kairmantrairdhaaryate katham.h || 1 ||
divyavarshhasahasraaNi chakshurunmiilitaM mayaa .
bhuumaavakshipuTaabhyaa.n tu patitaa jalabindavaH || 2 ||
tatraashrubindavo jaataa mahaarudraakshavR^ikshakaaH .
sthaavaratvamanupraapya bhaktaanugrahakaaraNaat.h || 3 ||
bhaktaanaa.n dhaaraNaatpaapa.n divaaraatrikR^ita.n haret.h .
laksha.n tu darshanaatpuNya.n koTistaddhaaraNaadbhavet.h || 4 ||
tasya koTishataM puNya.n labhate dhaaraNaannaraH .
lakshakoTisahasraaNi lakshakoTishataani cha || 5 ||
tajjapaallabhate puNya.n naro rudraakshadhaaraNaat.h .
dhaatriiphalapramaaNa.n yachchhreshhThametadudaahR^itam.h || 6 ||
badariiphalamaatra.n tu madhyamaM prochyate budhaiH .
adhama.n chaNamaatra.n syaatprakriyaishhaa mayochyate || 7 ||
braahmaNaaH kshatriyaa vaishyaaH shuudraashcheti shivaaj~nayaa .
vR^ithaa jaataaH pR^ithivyaa.n tu tajjaatiiyaaH shubhaakshakaaH || 8 ||
shvetaastu braahmaNaa j~neyaaH kshatriyaa raktavarNakaaH .
piitaastu vaishyaa vij~neyaaH kR^ishhNaaH shuudraa udaahR^itaaH || 9 ||
braahmaNo bibhR^iyaachchhvetaatraktaatraajaa tu dhaarayet.h .
piitaanvaishyastu bibhR^iyaatkR^ishhNaa~nchhuudrastu dhaarayet.h || 10 ||
samaaH snigdhaa dR^iDhaaH sthuulaaH kaNTakaiH sa.nyutaaH shubhaaH .
kR^imidashhTaM bhinnabhinna.n kaNTakairhiinameva cha || 11 ||
vraNayuktamayukta.n cha shhaDrudraakshaaNi varjayet.h .
svayameva kR^ita.n dvaara.n rudraaksha.n syaadihottamam.h || 12 ||
yattu paurushhayatnena kR^ita.n tanmadhyamaM bhavet.h .
samaansnigdhaandR^iDhaansthuulaankshaumasuutreNa dhaarayet.h || 13 ||
sarvagaatreNa saumyena saamaanyaani vichakshaNaH .
nikashhe hemarekhaabhaa yasya rekhaa pradR^ishyate || 14 ||
tadakshamamuttama.n vidyaattaddhaarya.n shivapuujakaiH .
shikhaayaamekarudraaksha.n trishata.n shirasaa vahet.h || 15 ||
shhaTtri.nshata.n gale dadhyaatbaahoH shhoDashashhoDasha .
maNibandhe dvaadashaiva skandhe pa~nchashata.n vahet.h || 16 ||
ashhTottarashatairmaalaamupaviitaM prakalpayet.h .
dvisara.n trisara.n vaapi saraaNaaM pa~nchaka.n tathaa || 17 ||
saraaNaa.n saptaka.n vaapi bibhR^iyaatkaNThadeshataH .
mukuTe kuNDale chaiva karNikaahaarake.api vaa || 18 ||
keyuurakaTake suutra.n kukshibandhe visheshhataH .
supte piite sadaakaala.n rudraaksha.n dhaarayennaraH || 19 ||
trishata.n tvadhamaM pa~nchashataM madhyamamuchyate .
sahasramuttamaM proktamevaM bhedena dhaarayet.h || 20 ||
shirasiishaanamantreNa kaNThe tatpurushheNa tu .
aghoreNa gale dhaarya.n tenaiva hR^idaye.api cha || 21 ||
aghorabiijamantreNa karayordhaarayetsudhiiH .
pa~nchaashadakshagrathitaanvyomavyaapyapi chodare || 22 ||
pa~ncha brahmabhira~Ngaishacha trimaalaa pa~ncha sapta cha .
grathitvaa muulamantreNa sarvaaNyakshaaNi dhaarayet.h || 23 ||

atha hainaM bhagavanta.n kaalaagnirudraM bhusunDaH paprachchha
rudraakshaaNaaM bhedena yadaksha.n yatsvaruupa.n yatphalamiti .
tatsvaruupaM mukhayuktamarishhTanirasana.n kaamaabhiishhTaphalaM
bruuhiiti hovaacha . tatraite shlokaa bhavanti ..
ekavaktra.n tu rudraakshaM paratattvasvaruupakam.h .
taddhaaraNaatpare tattve liiyate vijitendriyaH || 1 ||
dvivaktra.n tu munishreshhTha chaardhanaariishvaraatmakam.h .
dhaaraNaadardhanaariishaH priiyate tasya nityashaH || 2 ||
trimukha.n chaiva rudraakshamagnitrayasvaruupakam.h .
taddhaaraNaachcha hutabhuktasya tushhyati nityadaa || 3 ||
chaturmukha.n tu rudraaksha.n chaturvaktrasvaruupakam.h .
taddhaaraNaacchaturvaktraH priiyate tasya nityadaa || 4 ||
pa~nchavaktra.n tu rudraakshaM pa~nchabrahmasvaruupakam.h .
pa~nchavaktraH svayaM brahma pu.nhatyaa.n cha vyapohati || 5 ||
shhaDvaktramapi rudraaksha.n kaartikeyaadhidaivatam.h .
taddhaaraNaanmahaashriiH syaanmahadaarogyamuttamam.h || 6 ||
mativij~naanasaMpattishuddhaye dhaarayetsudhiiH .
vinaayakaadhidaiva.n cha pravadanti maniishhiNaH || 7 ||
saptavaktra.n tu rudraaksha.n saptamaadhidaivatam.h .
taddhaaraNaanmahaashriiH syaanmahadaarogyamuttamam.h || 8 ||
mahatii j~naanasaMpattiH shuchirdhaaraNataH sadaa .
ashhTavaktra.n tu rudraakshamashhTamaatraadhidaivatam.h || 9 ||
vasvashhTakapriya.n chaiva ga~Ngaapriitikara.n tathaa .
taddhaaraNaadime priitaa bhaveyuH satyavaadinaH || 10 ||
navavaktra.n tu rudraaksha.n navashaktyadhidaivatam.h .
tasya dhaaraNamaatreNa priiyante navashaktayaH || 11 ||
dashavaktra.n tu rudraaksha.n yamadaivatyamiiritam.h .
darshanaachchhaantijanaka.n dhaaraNaannaatra sa.nshayaH || 12 ||
ekaadashamukha.n tvaksha.n rudraikaadashadaivatam.h .
tadida.n daivataM praahuH sadaa saubhaagyavardhanam.h || 13 ||
rudraaksha.n dvaadashamukhaM mahaavishhNusvaruupakam.h .
dvaadashaadityaruupa.n cha bibhartyeva hi tatparam.h || 14 ||
trayodashamukha.n tvaksha.n kaamada.n siddhida.n shubham.h .
tasya dhaaraNamaatreNa kaamadevaH prasiidati || 15 ||
chaturdashamukha.n chaaksha.n rudranetrasamudbhavam.h .
sarvavyaadhihara.n chaiva sarvadaarogyamaapnuyaat.h || 16 ||
madyaM maa.nsa.n cha lashunaM palaaNDu.n shigrumeva cha .
shleshhmaataka.n viDvaraahamabhakshya.n varjayennaraH || 17 ||
grahaNe vishhuve chaivamayane sa.nkrame.api cha .
darsheshhu puurNamaase cha puurNeshhu divaseshhu cha .
rudraakshadhaaraNaatsadyaH sarvapaapaiH pramuchyate || 18 ||
rudraakshamuula.n tadbrahmaa tannaala.n vishhNureva cha .
tanmukha.n rudra ityaahustadbinduH sarvadevataaH || 19 || iti ..
atha kaalaagnirudraM bhagavanta.n sanatkumaaraH paprachchhaadhiihi
bhagavanrudraakshadhaaraNavidhim.h . tasminsamaye nidaagha\-
jaDabharatadattaatreyakaatyaayanabharadvaajakapilavasishhTha\-
pippalaadaadayashcha kaalaagnirudraM parisametyochuH . atha
kaalaagnirudraH kimarthaM bhavataamaagamanamiti hovaacha .
rudraakshadhaaraNavidhi.n vai sarve shrotumichchhaamaha iti . atha
kaalaagnirudraH provaacha . rudrasya nayanaadutpannaa rudraakshaa
iti loke khyaayante . atha sadaashivaH sa.nhaarakaale sa.nhaara.n
kR^itvaa sa.nhaaraakshaM mukuliikaroti . tannayanaajjaataa rudraakshaa
iti hovaacha . tasmaadrudraakshatvamiti kaalaagnirudraH provaacha .
tadrudraakshe vaagvishhaye kR^ite dashagopradaanena yatphalamavaapnoti
tatphalamashnute . sa eshha bhasmajyotii rudraaksha iti . tadrudraaksha.n
kareNa spR^ishhTvaa dhaaraNamaatreNa dvisahasragopradaanaphalaM
bhavati . tadrudraakshe karNayordhaaryamaaNe ekaadashasahasragopradaanaphalaM
bhavati . ekaadasharudratva.n cha gachchhati . tadrudraakshe shirasi
dhaaryamaaNe koTigopradaanaphalaM bhavati . eteshhaa.n sthaanaanaa.n
karNayoH phala.n vaktu.n na shakyamiti hovaacha . ya imaa.n rudraakshajaabaalopanishhada.n
nityamadhiite baalo vaa yuvaa vaa veda sa mahaanbhavati . sa guruH sarveshhaaM
mantraaNaamupadeshhTaa bhavati etaireva homa.n kuryaat.h . etairevaarchanam.h .
tathaa rakshoghnaM mR^ityutaaraka.n guruNaa labdha.n kaNThe baahau
shikhaayaa.n vaa badhniita . saptadviipavatii bhuumirdakshiNaartha.n naavakalpate .
tasmaachchhraddhayaa yaa.n kaa~nchidgaa.n dadyaatsaa dakshiNaa bhavati .
ya imaamupanishhadaM braahmaNaH saayamadhiiyaano divasakR^itaM paapa.n
naashayati . madhyaahne.adhiiyaanaH shhaDjanmakR^itaM paapa.n naashayati .
saayaM praataH prayu~njaano.anekajanmakR^itaM paapa.n naashayati .
shhaTsahasralakshagaayatriijapaphalamavaapnoti . brahmahatyaasuraapaana\-
svarNasteyagurudaaragamanatatsa.nyogapaatakebhyaH puuto bhavati .
sarvatiirthaphalamashnute . patitasaMbhaashhaNaatpuuto bhavati .
pa~Nktishatasahasrapaavano bhavati . shivasaayujyamavaapnoti . na cha
punaraavartate na cha punaraavartata ityoMsatyamityupanishhat.h ..
AUM aapyaayantu mamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH shrotramatho
balamindriyaaNi cha .. sarvaaNi sarvaM brahmopanishhadaM maahaM
brahma niraakuryaaM maa maa brahma niraakarodaniraakaraNama\-
stvaniraakaraNaM mestu tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste
mayi santu te mayi santu ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
iti rudraakshajaabaalopanishhatsamaaptaa ..

Add Comment

Click here to post a comment