Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Rudram Chamakam Lyrics in Bengali

Sri Rudram Chamakam in Bengali:

ওং অগ্না’বিষ্ণো সজোষ’সেমাব’র্ধংতু বাং গিরঃ’ | দ্য়ুম্নৈর-বাজে’ভিরাগ’তম | বাজ’শ্চ মে প্রসবশ্চ’ মে প্রয়’তিশ্চ মে প্রসি’তিশ্চ মে ধীতিশ্চ’ মে ক্রতু’শ্চ মে স্বর’শ্চ মে শ্লোক’শ্চ মে শ্রাবশ্চ’ মে শ্রুতি’শ্চ মে জ্য়োতি’শ্চ মে সুব’শ্চ মে প্রাণশ্চ’ মে‌உপানশ্চ’ মে ব্য়ানশ্চ মে‌உসু’শ্চ মে চিত্তং চ’ ম আধী’তং চ মে বাক্চ’ মে মন’শ্চ মে চক্ষু’শ্চ মে শ্রোত্রং’ চ মে দক্ষ’শ্চ মে বলং’ চ ম ওজ’শ্চ মে সহ’শ্চ ম আয়ু’শ্চ মে জরা চ’ ম আত্মা চ’ মে তনূশ্চ’ মে শর্ম’ চ মে বর্ম’ চ মে‌உংগা’নি চ মে‌உস্থানি’ চ মে পরূগং’ষি চ মে শরী’রাণি চ মে || 1 ||

জৈষ্ঠ্য়ং’ চ ম আধি’পত্য়ং চ মে মন্য়ুশ্চ’ মে ভাম’শ্চ মে‌உম’শ্চ মে‌உংভ’শ্চ মে জেমা চ’ মে মহিমা চ’ মে বরিমা চ’ মে প্রথিমা চ’ মে বর্ষ্মা চ’ মে দ্রাঘুয়া চ’ মে বৃদ্ধং চ’ মে বৃদ্ধি’শ্চ মে সত্য়ং চ’ মে শ্রদ্ধা চ’ মে জগ’চ্চ মে ধনং’ চ মে বশ’শ্চ মে ত্বিষি’শ্চ মে ক্রীডা চ’ মে মোদ’শ্চ মে জাতং চ’ মে জনিষ্য়মা’ণং চ মে সূক্তং চ’ মে সুকৃতং চ’ মে বিত্তং চ’ মে বেদ্য়ং’ চ মে ভূতং চ’ মে ভবিষ্য়চ্চ’ মে সুগং চ’ মে সুপথং চ ম ঋদ্ধং চ ম ঋদ্ধিশ্চ মে ক্লুপ্তং চ’ মে ক্লুপ্তি’শ্চ মে মতিশ্চ’ মে সুমতিশ্চ’ মে || 2 ||

শং চ’ মে ময়’শ্চ মে প্রিয়ং চ’ মে‌உনুকামশ্চ’ মে কাম’শ্চ মে সৌমনসশ্চ’ মে ভদ্রং চ’ মে শ্রেয়’শ্চ মে বস্য়’শ্চ মে য়শ’শ্চ মে ভগ’শ্চ মে দ্রবি’ণং চ মে য়ন্তা চ’ মে ধর্তা চ’ মে ক্ষেম’শ্চ মে ধৃতি’শ্চ মে বিশ্বং’ চ মে মহ’শ্চ মে সংবিচ্চ’ মে জ্ঞাত্রং’ চ মে সূশ্চ’ মে প্রসূশ্চ’ মে সীরং’ চ মে লয়শ্চ’ ম ঋতং চ’ মে‌உমৃতং’ চ মে‌உয়ক্ষ্মং চ মে‌உনা’ময়চ্চ মে জীবাতু’শ্চ মে দীর্ঘায়ুত্বং চ’ মে‌உনমিত্রং চ মে‌உভ’য়ং চ মে সুগং চ’ মে শয়’নং চ মে সূষা চ’ মে সুদিনং’ চ মে || 3 ||

ঊর্ক্চ’ মে সূনৃতা’ চ মে পয়’শ্চ মে রস’শ্চ মে ঘৃতং চ’ মে মধু’ চ মে সগ্ধি’শ্চ মে সপী’তিশ্চ মে কৃষিশ্চ’ মে বৃষ্টি’শ্চ মে জৈত্রং’ চ ম ঔদ্ভি’দ্য়ং চ মে রয়িশ্চ’ মে রায়’শ্চ মে পুষ্টং চ মে পুষ্টি’শ্চ মে বিভু চ’ মে প্রভু চ’ মে বহু চ’ মে ভূয়’শ্চ মে পূর্ণং চ’ মে পূর্ণত’রং চ মে‌உক্ষি’তিশ্চ মে কূয়’বাশ্চ মে‌உন্নং’ চ মে‌உক্ষু’চ্চ মে ব্রীহয়’শ্চ মে য়বা”শ্চ মে মাষা”শ্চ মে তিলা”শ্চ মে মুদ্গাশ্চ’ মে খল্বা”শ্চ মে গোধূমা”শ্চ মে মসুরা”শ্চ মে প্রিয়ংগ’বশ্চ মে‌உণ’বশ্চ মে শ্য়ামাকা”শ্চ মে নীবারা”শ্চ মে || 4 ||

অশ্মা চ’ মে মৃত্তি’কা চ মে গিরয়’শ্চ মে পর্ব’তাশ্চ মে সিক’তাশ্চ মে বনস-পত’য়শ্চ মে হির’ণ্য়ং চ মে‌உয়’শ্চ মে সীসং’ চ মে ত্রপু’শ্চ মে শ্য়ামং চ’ মে লোহং চ’ মে‌உগ্নিশ্চ’ ম আপ’শ্চ মে বীরুধ’শ্চ ম ওষ’ধয়শ্চ মে কৃষ্ণপচ্য়ং চ’ মে‌உকৃষ্ণপচ্য়ং চ’ মে গ্রাম্য়াশ্চ’ মে পশব’ আরণ্য়াশ্চ’ য়জ্ঞেন’ কল্পংতাং বিত্তং চ’ মে বিত্তি’শ্চ মে ভূতং চ’ মে ভূতি’শ্চ মে বসু’ চ মে বসতিশ্চ’ মে কর্ম’ চ মে শক্তি’শ্চ মে‌உর্থ’শ্চ ম এম’শ্চ ম ইতি’শ্চ মে গতি’শ্চ মে || 5 ||

অগ্নিশ্চ’ ম ইংদ্র’শ্চ মে সোম’শ্চ ম ইংদ্র’শ্চ মে সবিতা চ’ ম ইংদ্র’শ্চ মে সর’স্বতী চ ম ইংদ্র’শ্চ মে পূষা চ’ ম ইংদ্র’শ্চ মে বৃহস্পতি’শ্চ ম ইংদ্র’শ্চ মে মিত্রশ্চ’ ম ইংদ্র’শ্চ মে বরু’ণশ্চ ম ইংদ্র’শ্চ মে ত্বষ্ঠা’ চ ম ইংদ্র’শ্চ মে ধাতা চ’ ম ইংদ্র’শ্চ মে বিষ্ণু’শ্চ ম ইংদ্র’শ্চ মে‌உশ্বিনৌ’ চ ম ইংদ্র’শ্চ মে মরুত’শ্চ ম ইংদ্র’শ্চ মে বিশ্বে’ চ মে দেবা ইংদ্র’শ্চ মে পৃথিবী চ’ ম ইংদ্র’শ্চ মে‌உন্তরি’ক্ষং চ ম ইংদ্র’শ্চ মে দ্য়ৌশ্চ’ ম ইংদ্র’শ্চ মে দিশ’শ্চ ম ইংদ্র’শ্চ মে মূর্ধা চ’ ম ইংদ্র’শ্চ মে প্রজাপ’তিশ্চ ম ইংদ্র’শ্চ মে || 6 ||

অগংশুশ্চ’ মে রশ্মিশ্চ মে‌உদা”ভ্য়শ্চ মে‌உধি’পতিশ্চ ম উপাগংশুশ্চ’ মে‌உন্তর্য়ামশ্চ’ ম ঐংদ্রবায়বশ্চ’ মে মৈত্রাবরুণশ্চ’ ম আশ্বিনশ্চ’ মে প্রতিপ্রস্থান’শ্চ মে শুক্রশ্চ’ মে মংথী চ’ ম আগ্রয়ণশ্চ’ মে বৈশ্বদেবশ্চ’ মে ধ্রুবশ্চ’ মে বৈশ্বানরশ্চ’ ম ঋতুগ্রহাশ্চ’ মে‌உতিগ্রাহ্য়া”শ্চ ম ঐংদ্রাগ্নশ্চ’ মে বৈশ্বদেবশ্চ’ মে মরুত্বতীয়া”শ্চ মে মাহেংদ্রশ্চ’ ম আদিত্য়শ্চ’ মে সাবিত্রশ্চ’ মে সারস্বতশ্চ’ মে পৌষ্ণশ্চ’ মে পাত্নীবতশ্চ’ মে হারিয়োজনশ্চ’ মে || 7 ||

ইধ্মশ্চ’ মে বর্হিশ্চ’ মে বেদি’শ্চ মে দিষ্ণি’য়াশ্চ মে স্রুচ’শ্চ মে চমসাশ্চ’ মে গ্রাবা’ণশ্চ মে স্বর’বশ্চ ম উপরবাশ্চ’ মে‌உধিষব’ণে চ মে দ্রোণকলশশ্চ’ মে বায়ব্য়া’নি চ মে পূতভৃচ্চ’ ম আধবনীয়’শ্চ ম আগ্নী”ধ্রং চ মে হবির্ধানং’ চ মে গৃহাশ্চ’ মে সদ’শ্চ মে পুরোডাশা”শ্চ মে পচতাশ্চ’ মে‌உবভৃথশ্চ’ মে স্বগাকারশ্চ’ মে || 8 ||

অগ্নিশ্চ’ মে ঘর্মশ্চ’ মে‌உর্কশ্চ’ মে সূর্য়’শ্চ মে প্রাণশ্চ’ মে‌உশ্বমেধশ্চ’ মে পৃথিবী চ মে‌உদি’তিশ্চ মে দিতি’শ্চ মে দ্য়ৌশ্চ’ মে শক্ব’রীরংগুল’য়ো দিশ’শ্চ মে য়জ্ঞেন’ কল্পন্তামৃক্চ’ মে সাম’ চ মে স্তোম’শ্চ মে য়জু’শ্চ মে দীক্ষা চ’ মে তপ’শ্চ ম ঋতুশ্চ’ মে ব্রতং চ’ মে‌உহোরাত্রয়ো”র-দৃষ্ট্য়া বৃ’হদ্রথংতরে চ মে য়জ্ঞেন’ কল্পেতাম || 9 ||

গর্ভা”শ্চ মে বত্সাশ্চ’ মে ত্র্য়বি’শ্চ মে ত্র্য়বীচ’ মে দিত্য়বাট চ’ মে দিত্য়ৌহী চ’ মে পংচা’বিশ্চ মে পংচাবী চ’ মে ত্রিবত্সশ্চ’ মে ত্রিবত্সা চ’ মে তুর্য়বাট চ’ মে তুর্য়ৌহী চ’ মে পষ্ঠবাট চ’ মে পষ্ঠৌহী চ’ ম উক্ষা চ’ মে বশা চ’ ম ঋষভশ্চ’ মে বেহচ্চ’ মে‌உনড্বাং চ মে ধেনুশ্চ’ ম আয়ু’র-য়জ্ঞেন’ কল্পতাং প্রাণো য়জ্ঞেন’ কল্পতাম-অপানো য়জ্ঞেন’ কল্পতাং ব্য়ানো য়জ্ঞেন’ কল্পতাং চক্ষু’র-য়জ্ঞেন’ কল্পতাগ শ্রোত্রং’ য়জ্ঞেন’ কল্পতাং মনো’ য়জ্ঞেন’ কল্পতাং বাগ-য়জ্ঞেন’ কল্পতাম-আত্মা য়জ্ঞেন’ কল্পতাং য়জ্ঞো য়জ্ঞেন’ কল্পতাম || 1০ ||

একা’ চ মে তিস্রশ্চ’ মে পংচ’ চ মে সপ্ত চ’ মে নব’ চ ম একা’দশ চ মে ত্রয়োদশ চ মে পংচ’দশ চ মে সপ্তদ’শ চ মে নব’দশ চ ম এক’বিগংশতিশ্চ মে ত্রয়ো’বিগংশতিশ্চ মে পংচ’বিগংশতিশ্চ মে সপ্ত বিগং’শতিশ্চ মে নব’বিগংশতিশ্চ ম এক’ত্রিগংশচ্চ মে ত্রয়’স্ত্রিগংশচ্চ মে চত’স-রশ্চ মে‌உষ্টৌ চ’ মে দ্বাদ’শ চ মে ষোড’শ চ মে বিগংশতিশ্চ’ মে চতু’র্বিগংশতিশ্চ মে‌உষ্টাবিগং’শতিশ্চ মে দ্বাত্রিগং’শচ্চ মে ষট-ত্রিগং’শচ্চ মে চত্বারিগংশচ্চ’ মে চতু’শ-চত্বারিগংশচ্চ মে‌உষ্টাচ’ত্বারিগংশচ্চ মে বাজ’শ্চ প্রসবশ্চা’পিজশ্চ ক্রতু’শ্চ সুব’শ্চ মূর্ধা চ ব্য়শ্নি’য়শ-চান্ত্য়ায়নশ-চাংত্য়’শ্চ ভৌবনশ্চ ভুব’নশ-চাধি’পতিশ্চ || 11 ||

ওং ইডা’ দেবহূর-মনু’র-য়জ্ঞনীর-বৃহস্পতি’রুক্থামদানি’ শগংসিষদ-বিশ্বে’-দেবাঃ সূ”ক্তবাচঃ পৃথি’বিমাতর্মা মা’ হিগংসীর-মধু’ মনিষ্য়ে মধু’ জনিষ্য়ে মধু’ বক্ষ্য়ামি মধু’ বদিষ্য়ামি মধু’মতীং দেবেভ্য়ো বাচমুদ্য়াসগংশুশ্রূষেণ্য়া”ম মনুষ্য়ে”ভ্য়স্তং মা’ দেবা অ’বংতু শোভায়ৈ’ পিতরো‌உনু’মদংতু ||
ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

Also Read

Rudram Chamakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Rudram Chamakam Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top