Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sanvichchatakam Lyrics in English | Hindu Shataka

Sanvichchatakam in English:

॥ samvicchatakam ॥

॥ atha tyagarajaviracitam samvicchatakam ॥

yasya nityam caranakamaladvandvamaiscaryabijam
pradhyayanto hrdayakamale punyabhajo munindrah ।
nirdvandvam tat samarasamaho prapya tisthanti tasmin
tasyai devyai tapanarucaye tattvato’stu pranamah ॥ 1 ॥

ya kalyanagunaprasuh parasivanandamrtasyandini
bhumanandamayi paraparamayi tejomayi vangmayi ।
adyantarnatanuh sivadivasudhantantahprakasatmika
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 2 ॥

yasyam protamidam caturdasajagat sutre manistomavad
yasyam bhati jadam jadetaramidam stambhadivad daruni ।
yasyam pasyati visvamajnahrdayah sthanau pumamsam yatha
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 3 ॥

mulaudyanagaloparodhanamahamudraprasanna para
tejahpunjamayi sada gatiyuta hamsi sahasrarakam ।
ambhojam parahamsakelisadanam ya prapya lebhe mudam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 4 ॥

pranapanaravinduyogaparamanandaprabuddha sati
samsupta srutipatrapadmasayane sausumnavithyadyutam ।
varsatyasabhanatam samarasanandamrtam prapya ya
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 5 ॥

ya mitravarunalayat samudita tejomayi vallari
vinadandatarusrita sivaviyadyanti svabhavat sada ।
nanavarnapadadipuspanicayan svasmin kiranticchaya
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 6 ॥

ya caikottarakhadipancakagunakararnamantratmika
ya pitarunasubhravigrahamayi samdhyatraye rajate ।
yapyekaksaranadasamtatisukhodbodhaikamurtih para
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 7 ॥

yavyakta navavaranathakarunapanga prakasatmika
nilendivarapadmaharsakaradrktattvarnamuktavalih ।
kamesyadisudhamsusodasakalapurnatmavaktrambuja
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 8 ॥

ya sima navakhandacakravasudhalamkarameroh para
nanadesikayoginimanilasacchubhradivarnavaneh ।
kamesankanirabhranirmalamahakasasthavidyullata
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 9 ॥

yasyah pritiraharnisam kulagirisrotahsudhayam para
niskamapranatantarangakusume hrimkaraghantadhvanau ।
gandhe’ham siva eva nanya iti yo dipe vimarsatmake
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 10 ॥

ya citram tripura purantakasamaslista para jyotisam
advaitapi sivardharmurtiramala pasapaha pasini ।
padmaradhyapadaravindayugala bhiksatanesapriya
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 11 ॥

ya dura lalitapi duskrtajusam ya komalangyadrija
ya nilambudamecakapi bhuvanam vidyotayatyadbhutam ।
ya kalyanagunapravahasumahavaramnidhirnirguna
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 12 ॥

niskrodha natalokamrtyumathane ya baddhakaccha sada
nirvaira nijapujanadikrtinam dainye dvisantyadbhutam ।
bhaktanam bhayamocini bhavarata srikamarajatmika
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 13 ॥

vidyaranyapulindika srutigira tattvopadestri satam
varahi nakuli vilasakutuka yapyuttamabrahmani ।
ya citram sukhasantyatitavasudha sricandika sulini
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 14 ॥

ya sala nigamagamasmrtikalalilatatestryaksari
ya phalaksamahasati smarakalahela parapyadbhutam ।
ya kalanalakantimatyapi sada nilalaka sitala
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 15 ॥

kalyanacalakarmukasya mahisi pundreksucapadbhutam
laksmivallabhasayakasya ramani puspesuhastambuja ।
ya rama paramesvarasya lalita lokatraye’tyadbhutam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 16 ॥

ya vacamadhidevatapyavisaya vacam srutervarnitum
srotradindriyadevatapi na jadaih srotradibhirjnayate ।
antahsthamapi yam pracodakataya no janate jantavah
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 17 ॥

ya vina paramesvarankanilaya hrimkaramantri sada
syama kalasumurcchanadikalanahinapi raginyaho ।
nathenahatanadavibhramavati sthanum sivam cakarot
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 18 ॥

ya mohandhatamo’panodanavidhau bodhatmika kaumudi
samsararnavatarane drdhatara naukendracapaprabha ।
daridryadrividarane kanakarug dambholiricchatmika
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 19 ॥

ya tapatrayajadyasokasamane kacinnrnam svardhuni
ya santyadigunapravalamanisamvrddhau sudhambonidhih ।
pratyagdrstyasitabjaposanavidhau jadyapaha dirghika
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 20 ॥

sokaranyakutharika subhaphalodyanasya ya vapika
papaksvelasuparnakalpaghutika prajnajnayorambika ।
asoccatanamulika vipanika vagarthavrddheh kaveh
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 21 ॥

ya vanchaparipurane suralata moksendira devata
srastradeh kuladevata sucarita vidyasu sarvonnata ।
nityanandarata sukarmamudita lokatrayaradhita
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 22 ॥

sarasarapayovivecanavidhau hamsi param tu tvisa
syama mohatamopanodanavidhau hamsah sada bhasakah ।
prajnasaudhaviharinistulamahajyotsna divapi dhruva
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 23 ॥

ya cintamanireva dosasamane dane param tvadrija
vasanti pikasundari srutisukhalape svayam pancami ।
yane yauvanasindhutirakarini padmataviraksini
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 24 ॥

ya sambhornayanotpalenduvadana kamdarpadutiksana
cetascatakanilaniradakacajivatusimantini ।
srngaradvayasantipathasukrtasreyahphalagrayastani
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 25 ॥

ya tryaksasya manorathah kimu tapahpakah sukham naijakam
daksasyeva tapahphalam kuladhanam daivam himadrerapi ।
bhagyam bhaktajanasya desikadrsoh sladhyam kavinam giram
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 26 ॥

seturduhkhamahodadhermanimayacchaya vibhostattaroh
panthanam paramarthinam pratipadam karunyapathahprapa ।
satyanandacidannadanavilasacchala ca kalyanadhih
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 27 ॥

ya lokatritayaikaratnamajadam bhanvindubhasitalam
nirdosam gunavarjitam ca nikhilaiscaryapradam dehinam ।
citram bhiksukasarvabhaumanilayam lokatraye bhasate
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 28 ॥

yaparnapyanapayakalpalatika sthanuh patih kalpako
yasya bhaktaphalaprapuranavidhau putro visakho’dbhutam ।
ittham nityakutumbini trijagatam raksakari rajate
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 29 ॥

ya punyasrama eva samkaratapahsiddhyai mahayoginam
nirvairo gajapancavaktragatimadhyah santirangasthalam ।
nirdvandvastanacakravakalasitah kokaricudamanih
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 30 ॥

ya kedaramamulyamanamabhayam nispankamasaspadam
srikanthetarabhogabandharahitam kalpe kadapyadbhutam ।
prajnasalina eva ditsati bata jnanankuram kasyacit
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 31 ॥

ya citram karini himacalabhava tamraravindeksana
kantya bhartsayati varam maratakam pasankusoksvanvita ।
pancasyaprabhumancakopari vasatyanandapuryam muda
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 32 ॥

enankarbhakamatmakuntalatamoratryamapi dyotaya-
tyascaryam yaminam kataksayamunakallolamalam ca ya ।
nityam vaktrasasankamandahasitajyotsnam krpayam guroh
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 33 ॥

ya drstih srutimulasilanapara nilanjanadrisriyam
svatmasmerapayodadhau sahabhavam srivallabham tanvati ।
vatsalyannatalokamohitimiram citram dhunite ca ya
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 34 ॥

ya karunyakataksanilavanajadvesyatmajambhahsvaho
mugdhasnigdhamrdusmitamaradhunivicivilasasrite ।
susnatam nijapadapankajarajahsiktam bata vyatanot
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 35 ॥

srikanthardhasaririni dhruvamapi srikantasodaryaho
narayanyapi sarvada kulanagottamsatmajatyadbhutam ।
praleyacalakanyakapi sakalahamrupini yadbhutam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 36 ॥

anangasmrtisampradayamakhilam svapangasisyena ya
kamadrohinameva siksayati ha lokottaratyadbhutam ।
tenaivatmapadaravindarasapanotham triloke’nyatha
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 37 ॥

bandhukastabakam ruca parihasatyambhojamapyadbhutam
karnasyeksanapanina vanacaram madhyena vaksoruha ।
gatya svadugira sudhakarakalottamsaisca nilalakaih
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 38 ॥

nihspandam nigamagamadyavisayam srotradihinam param
nihsabdam tadaho pumamsamakarot kamesa ityakhyaya ।
ya citram nijadasamacchahrdayam saktya tanotyanyatha
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 39 ॥

vagarthena yatha yutapi paramanandatmana sulina
nityam ya viharatyaho janamanogehesu mugdhesu ha ।
nirbhita kulateva karma kurute sarvendriyanam sada
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 40 ॥

nasamauktikadaityadesikamaho mandasmitaih pusnati
tatankadyutibhirdinesasasinau devau tiraskurvati ।
mararerguhamedhini manasijam raksatyapangotaje
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 41 ॥

bandhacchedavicaksana pasujanastomatiduradbhutam
ya raksatyagarajasekharasutapyamnayasutrairdrdham ।
baddhva devapasun sada pasupateh samsargadosena ha
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 42 ॥

dhara desikadivyadrstimadhuno mararinetramrtam
dhara durmatadarudariparasostaravaliryoginam ।
tiram mantramahodadheh kavigiram purah sukhambhonidheh
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 43 ॥

kamaksiti vadanti kecana budhah kamesvarityadbhutam
ramastomasiromaniti madanaraterdrsoh parana ।
sima bhumasukhasya cinmayakala srngaramurtisca ya
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 44 ॥

mugdhasnigdhakataksamitratanaya yasyah sadanandini
mandasmerapayonidhim nijapatim samgamya vanisriyah ।
samsuya pradadatyayacitatatya bhaktebhya evadarat
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 45 ॥

aunnatyam muhureti citramamarasrenisu yadyogato
daksadvesyapi bhiksuko’pi visamakso’pyuksayano’pi va ।
ajnatanvayasambhavo’pi nigamatito’pi lubdhastatha
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 46 ॥

ya lokaikasumangala smarakala nilambudasyamala
dola samkaralocanadvayasisormalastasiddhisriyam ।
kalatitakala kalanidhikalottamsatula nirmala
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 47 ॥

astam ya nalineksanena nayati ksobhatapam yoginam
svanandamrtacandrikam karunaya nityam tanotyadbhutam ।
varsatyananapankaje sukavitapiyusadharah kaveh
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 48 ॥

ya vidyutkamalesu tisthati para tapinchagucchacchavi-
scitam pranabhrtam drsoh sukhakari bhimaprakasinyalam ।
jyotih sitalabhubhrtastribhuvanaksemapravahaprada
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 49 ॥

ya kaciddharini maralagamana cidvyomasamcarini
hrimkarasvanasamtateh paravasa hrdyanavadya drsam ।
astraivyardhavaram pinakinamaho sammohayantyanvaham
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 50 ॥

dhenurya paramatmanah pasupateh sarvajnatadohini
citram sanmukhavakratundajanani praleyasailatmaja ।
nirnidramalapundarikanayana subhramsucudamanih
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 51 ॥

yam dandam varavidrumatmakamatislaksanam susuksmam dhruvam
gadham nirvisayah puranapurusa alambya gacchantyaho ।
tirtva dustarajanmapankanibidam mayamahimandalam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 52 ॥

ya kumbhodbhava eva manmatharipordhairyambudheh prasane
prarabdhatmakavindhyabhudharagatidhvamse tatha dhimatam ।
acaryah sivabodhane nijapateranangadiksakrame
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 53 ॥

ya ksirabdhisahodarasmitaruca kambum tiraskurvati
kamarerhrdayam visuddhamapi sammugdham karotyanvaham ।
ascaryam namatam dhunoti timiram svajnanarupam param
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 54 ॥

yasya hasamaralikamrdugatih srikamajetre muda
vidyam bodhayitum param vitanute’pangarkajatormisu ।
sthitva srautapathasthakundalayugenalocanasamtatam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 55 ॥

yasya viksanasakramecakamanisamrajyasimhasanam
sritva puspasaraprabhurvijayate tryaksasya parsve’dbhutam ।
piyusarnavaphenajetrsahitasricamarasevitah
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 56 ॥

niharadriyaso’bhivardhanapare kunje kataksatmake
yasyah kridati nilakanthavimalaprajnamayurarbhakah ।
pasyan nityasugandhikuntalamayim kadambinim samtatam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 57 ॥

ya hasarjunabhubhrta sukhayati drag bhimacittam param
dharmam palayati pravesayati vaivarne’nukulam gatim ।
malinyam nayatetaram dhruvamaho taddhartarastram kulam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 58 ॥

ya muktaphalamadbhutam giribhavam syamam prakasaspadam
satsutram sakalarthadam sasikalacudam trinetram caram ।
nirdosambhavakautukapradamanadyantam param nistulam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 59 ॥

ya vapi bhuvanaprada rasamayi trsnarditanam param
nispasabhigatabhimanamamatapasabhilasanvita ।
satpatre phaladayini smrtimatam tapatrayadhvamsini
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 60 ॥

srngarambudhavicivibhramavati srngarabijanila-
vyalola kumudapriyadhvajapati pratyakcari parvati ।
droni ya visameksananusarani citram sada rajate
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 61 ॥

yasya niradabhah kataksayadupah karnanuvrtto’dbhutam
divyatkundalahasacakrajalajaslistah krpaniradah ।
sthanorgokulamanvaham nayati tadvaksojasailantaram
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 62 ॥

ya citram mahatim mahagunavatimapyasritam samtatam
kathinyam na vimuncati stanayugam mandyam gatih kuntalah ।
kautilyam nayanambujam capalatam bimbadharo ragitam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 63 ॥

ya mandasmitakaumudim vitanute nityodite sarvata-
statankatmani bhaskare svayamaho kalambudasyamala ।
bimbosthadyutisamdhyaya dvijagane srisambhave ragitam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 64 ॥

jare marakiratajivanakare citram kataksatmake
yasyah kundalarasmivenukalite lagna sukham rajate ।
kamarermatisarika srutisirodyanantarollasini
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 65 ॥

nityam somakaladharo’dhvarapatirvyaghrajinalamkrta-
statankadyutivahniviksanasikhadhumatiloleksanah ।
yasya hasapayonidhavavabhrthavyajena majjatyaho
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 66 ॥

yasyah kapi dayatmika pratidinam sailusabaladbhutam
niragalayakalavarjitavati nirmurcchana kamana ।
nirlajjaiva digambara natati ha sammohasantyai nrnam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 67 ॥

mangalyam harinilakantisugunam sladhyam surastrijanai-
ryasya manjulaviksanam smaraharajasya devya rateh ।
osthasirvarakunkumam smitamaho sranmadhavi sasvati
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 68 ॥

citram kapi sudha sivetarasuralabhya himadryudbhava
druhyanti kuruvindamatmarucibhirdosakarottamsini ।
aste ya madanajvaram sasibhrtah samdhuksayantyanvaham
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 69 ॥

ardham rajyamananyasadhyamakhilaiscaryapradam sulinah
suddham murtimayam yayativinayaih praptam tadanyat punah ।
vyaptum vanchati garudopalavapuh kantya mahatya param
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 70 ॥

ardham somakaladhari sasikalacudasya ya tryambaka-
stryaksaya athava sanatanatanu jayapati sasvatau ।
ekam vetyavadharitum munivara adyapyalam nadbhutam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 71 ॥

daridryastadharadharo’pi paramam bhadrodayo’tyadbhutam
paparanyadavanalo’pi namatam karunyadharadharah ।
ya duhkhambudamalikapavanarannaiscalyarupasti vai
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 72 ॥

srautam margamatitya gacchati muda kapalikam drk param
madhyah sunyamatam gato’tivimale dvandve kucau dvaitinau ।
saure kundalayugmamatmarucibhiryasyah krpa sambhave
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 73 ॥

valli kapi sivankane lasati ya mandasmitaih puspita
tambulena sugandhita suphalita vaksoruhabhyam param ।
kantya pallavita kacairbhramarita drgbhyam param patrita
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 74 ॥

yasya viksanadesikah srutigatistejomayah sarvavit
samtusto jitakamasatruranimadyastabhiraradhita ।
saccitsaukhyaratah sivam natamapi ksipram karotyadbhutam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 75 ॥

yasyascarukapoladarpanatale drstva kapardi rusa
bhito jahnusutam mrdusmitamayim samketamittham vyadhat ।
mugdhe gaccha nijasthalam drutatarm jagarti drstiryatah
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 76 ॥

srngaraikarasam vasantasuhrdam kamdarpadarpapradam
citram kokanadaprabodhanakaram candrodayam srikaram ।
yasya hasamayam ciramapyaste puranah sivah
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 77 ॥

ya kacit pikakamini srutigatih saptasvaralapini
nityam madhavabodhini tribhuvane nispaksapata sukham ।
citram cutanavaprasunavisikhadvesyasraye rajate
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 78 ॥

yasya viksanamantrikah sukrtinamagresarah samkari-
mantrambhonidhiparagah smitavibhutyoccalayan sarvada ।
dvesam samkarakartrkam sumasare vibhrajate sasvatah
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 79 ॥

yasya drgramanimanirvivadate kamarisallapane
svadhinapriyaya mrdusmitasaririnya param gangaya ।
adyahamsrutimulagadharabhava tvam svikrteti dhruvam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 80 ॥

ya kacid bhujagi sada saralaga piyusadayinyaho
padmaranyaviharini srutimati tejastanurnirbhaya ।
janmabdhiplavavardhini vasayati srinilakantham drsa
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 81 ॥

asyambhojabhava patim nijamanadyantam kataksatmakam
prcchantiti payonidheh smitamayanmajjanma kim vambujat ।
yasya nihsmarasampadam sudhanikam kartum sivam kanksate
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 82 ॥

yasyah paniparigrahe mrdutanorhemadridhanva sivah
padanyasavidhau drsadyapi surastrinam puro lajjitah ।
mandaksam gatavananangakalikam yam viksitum nadbhutam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 83 ॥

yasyah padakesasayasriyamaho srutvaniladanvaham
ganganyamburuhani hanta katicit praptum param tam drutam ।
pitva ksiralavam tapanti tapanam pasyanti majjantyalam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 84 ॥

nityam samdhimapeksate sucarita duti kataksatmika
rajasyadhararamayapi na taya garbhe vahantyamrtam ।
kamare ratisattvikadvijamanermodaya susreyase
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 85 ॥

pakse saivamanomahibhrti manojagnim dhruvam sadhayan
yasya manjukataksadhumasisuna srautena saddhetuna ।
osthadvandvasabhantare smitamayo naiyayiko bhasate
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 86 ॥

ya padmam himasailajam maratakam bhasa bhrsam bhartsayat
kamdarpasya jyendirajanigrham nirhetukotphullanam ।
sthanorlocanabhrngasambhramakaram sitamsulekhankitam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 87 ॥

yasya mandagatih param subhagatih kamasya kamadruhah
kamodrekagatisciram bhajanakrddhamsanganasamtateh ।
kamam dattagatih sada vijayate hamsatmika yoginam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 88 ॥

nihsnehapi sivatiragakalita ya dipika kapyaho
jhanjhamarutabhitidapi capala niskalmasa sanjana ।
trailokye’pi virajate sritavati srisamkarankam dhruvam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 89 ॥

niryatnaiva mahasati sucarita ya sailarajatmaja
natham lokavilaksanam prahrtavatyadyapi sevajane ।
gandivena varasmabhisca musalenopanaha vartate
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 90 ॥

yasyah padakisalayaprabhuvaram yacantyajasram param
kasturyah surayositam tilakitah sadvasanam ragitam ।
bimbostham mrdutam sriyam ca yugapaddhastah pravalapriyah
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 91 ॥

yasyah padasahasrarasmicaralam kamaricittatmakam
haimam bhramayati pranasayati samtapam satamankuram ।
prajnanatmakamadbhutam sisirayatyaksinyalam pasyatam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 92 ॥

citram ya kurute mano’pi yaminam baddham mahayatnato
muktam sonapadaravindayugale niraginam raginam ।
manjirasvanamanmathasmitaravaih sammohanam sulinah
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 93 ॥

padambhojarajo rajamsi harati praudhani yasya nrnam
sattvam vardhayati pradarsayati sanmargam suranamapi ।
janmavyadhimrtipravahamatulam samrodhayatyadbhutam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 94 ॥

naham visvamidam caracaramayam mayavilasaspadam
drsyatvaditi sodhayanti sudhiyah sarvam yaya prajnaya ।
atmaivayamidam vadanti punastusnimbhavantah sthitah
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 95 ॥

rahum nindati candracudacikuraistatankakantya ravim
vaktrabjena vidhum gurum natagira saugyam drsa bhadraya ।
gatya mandamaho kujam tanuruca nasagramanya kavim
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 96 ॥

nihsreni krtinam paramrtaphalapraptau pravaladyuti-
rya nilanjanamaksaratmakanidheh samdarsane srimatam ।
nityanandarasa paroksakarane sridesikasrikrpa
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 97 ॥

ya kunthikurute nijastutividhau garvat pravrttam giram
vedanamapi gispaterapi mahabhasyarthavijnaninah ।
datte vagbhavavaibhavamrtajharim mukajnayorvagmitam
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 98 ॥

adyamamburuheksanamanupamamapinatungastani-
maryamagamasaramurtimarunamanandacandrananam ।
sadhvim satkavivagjharim samarasanandamrtasyandinim
sa samvit sukrtodaya sphuratu nascitte sada sarvaga ॥ 99 ॥

gurucaranasarojam guptagangataranga-
stimitamamitasuklajyotisam jyotirekam ।
nirupamamakarandaspandamanandakandam
nidhanajananahino nirmalo’ham niseve ॥ 100 ॥

sardulavrttamapi sadhu bhavatyaho tat
sarasvatam samarasamrtalocananam ।
sadyo jayatyagharipum srutimargayogat
tyagesasandrakarunadbhutameva bhadram ॥ 101 ॥

ityanandanathapadapapadmopajivina kasyapagotrotpannenandhrena
tyagarajanamna viracitam samvicchatakam sampurnam

Sanvichchatakam Lyrics in English | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top