Home / Hanuman Stotras / Sapthamukhi Hanumath Kavacham Lyrics in Telugu With Meaning

Sapthamukhi Hanumath Kavacham Lyrics in Telugu With Meaning

Hanuman Stotram - Sapthamukhi Hanumath Kavacham Slokam Lyrics in Telugu:
॥ సప్తముఖీహనుమత్కవచమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
ఓం అస్య శ్రీసప్తముఖీవీరహనుమత్కవచస్తోత్రమన్త్రస్య ,
నారదఋషిః , అనుష్టుప్ఛన్దః ,శ్రీసప్తముఖీకపిః పరమాత్మాదేవతా ,
హ్రాం బీజమ్ , హ్రీం శక్తిః , హ్రూం కీలకమ్ ,మమ సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
ఓం హ్రాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః ।
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా ।
ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ ।
ఓం హ్రైం కవచాయ హుం ।
ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ ।
అథ ధ్యానమ్ ।
వన్దేవానరసింహసర్పరిపువారాహాశ్వగోమానుషైర్యుక్తం
సప్తముఖైః కరైర్ద్రుమగిరిం చక్రం గదాం ఖేటకమ్ ।
ఖట్వాఙ్గం హలమఙ్కుశం ఫణిసుధాకుమ్భౌ శరాబ్జాభయాన్
శూలం సప్తశిఖం దధానమమరైః సేవ్యం కపిం కామదమ్ ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
సప్తశీర్ష్ణః ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ ।
జప్త్వా హనుమతో నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౧ ॥

సప్తస్వర్గపతిః పాయాచ్ఛిఖాం మే మారుతాత్మజః ।
సప్తమూర్ధా శిరోఽవ్యాన్మే సప్తార్చిర్భాలదేశకమ్ ॥ ౨ ॥

త్రిఃసప్తనేత్రో నేత్రేఽవ్యాత్సప్తస్వరగతిః శ్రుతీ ।
నాసాం సప్తపదార్థోఽవ్యాన్ముఖం సప్తముఖోఽవతు ॥ ౩ ॥

సప్తజిహ్వస్తు రసనాం రదాన్సప్తహయోఽవతు ।
సప్తచ్ఛన్దో హరిః పాతు కణ్ఠం బాహూ గిరిస్థితః ॥ ౪ ॥

కరౌ చతుర్దశకరో భూధరోఽవ్యాన్మమాఙ్గులీః ।
సప్తర్షిధ్యాతో హృదయముదరం కుక్షిసాగరః ॥ ౫ ॥

సప్తద్వీపపతిశ్చిత్తం సప్తవ్యాహృతిరూపవాన్ ।
కటిం మే సప్తసంస్థార్థదాయకః సక్థినీ మమ ॥ ౬ ॥

సప్తగ్రహస్వరూపీ మే జానునీ జఙ్ఘయోస్తథా ।
సప్తధాన్యప్రియః పాదౌ సప్తపాతాలధారకః ॥ ౭ ॥

పశూన్ధనం చ ధాన్యం చ లక్ష్మీం లక్ష్మీప్రదోఽవతు ।
దారాన్ పుత్రాంశ్చ కన్యాశ్చ కుటుమ్బం విశ్వపాలకః ॥ ౮ ॥

అనుక్తస్థానమపి మే పాయాద్వాయుసుతః సదా ।
చౌరేభ్యో వ్యాలదంష్ట్రిభ్యః శృఙ్గిభ్యో భూతరాక్షసాత్ ॥ ౯ ॥

దైత్యేభ్యోఽప్యథ యక్షేభ్యో బ్రహ్మరాక్షసజాద్భయాత్ ।
దంష్ట్రాకరాలవదనో హనుమాన్ మాం సదాఽవతు ॥ ౧౦ ॥

పరశస్త్రమన్త్రతన్త్రయన్త్రాగ్నిజలవిద్యుతః ।
రుద్రాంశః శత్రుసఙ్గ్రామాత్సర్వావస్థాసు సర్వభృత్ ॥ ౧౧ ॥

ఓం నమో భగవతే సప్తవదనాయ ఆద్యకపిముఖాయ వీరహనుమతే
సర్వశత్రుసంహారణాయ ఠంఠంఠంఠంఠంఠంఠం ఓం నమః స్వాహా ॥ ౧౨ ॥

ఓం నమో భగవతే సప్తవదనాయ ద్వీతీయనారసింహాస్యాయ అత్యుగ్రతేజోవపుషే
భీషణాయ భయనాశనాయ హంహంహంహంహంహంహం ఓం నమః స్వాహా ॥ ౧౩ ॥

ఓం నమో భగవతే సప్తవదనాయ తృతీయగరుడవక్త్రాయ వజ్రదంష్ట్రాయ
మహాబలాయ సర్వరోగవినాశాయ మంమంమంమంమంమంమం ఓం నమః స్వాహా ॥ ౧౪ ॥

ఓం నమో భగవతే సప్తవదనాయ చతుర్థక్రోడతుణ్డాయ సౌమిత్రిరక్షకాయ
పుత్రాద్యభివృద్ధికరాయ లంలంలంలంలంలంలం ఓం నమః స్వాహా ॥ ౧౫ ॥

ఓం నమో భగవతే సప్తవదనాయ పఞ్చమాశ్వవదనాయ రుద్రమూర్తయే సర్వ-
వశీకరణాయ సర్వనిగమస్వరూపాయ రుంరుంరుంరుంరుంరుంరుం ఓం నమః స్వాహా ॥ ౧౬ ॥

ఓం నమో భగవతే సప్తవదనాయ షష్ఠగోముఖాయ సూర్యస్వరూపాయ
సర్వరోగహరాయ ముక్తిదాత్రే ఓంఓంఓంఓంఓంఓంఓం ఓం నమః స్వాహా ॥ ౧౭ ॥

ఓం నమో భగవతే సప్తవదనాయ సప్తమమానుషముఖాయ రుద్రావతారాయ
అఞ్జనీసుతాయ సకలదిగ్యశోవిస్తారకాయ వజ్రదేహాయ సుగ్రీవసాహ్యకరాయ
ఉదధిలఙ్ఘనాయ సీతాశుద్ధికరాయ లఙ్కాదహనాయ అనేకరాక్షసాన్తకాయ
రామానన్దదాయకాయ అనేకపర్వతోత్పాటకాయ సేతుబన్ధకాయ కపిసైన్యనాయకాయ
రావణాన్తకాయ బ్రహ్మచర్యాశ్రమిణే కౌపీనబ్రహ్మసూత్రధారకాయ రామహృదయాయ
సర్వదుష్టగ్రహనివారణాయ శాకినీడాకినీవేతాలబ్రహ్మరాక్షసభైరవగ్రహ-
యక్షగ్రహపిశాచగ్రహబ్రహ్మగ్రహక్షత్రియగ్రహవైశ్యగ్రహ-
శూద్రగ్రహాన్త్యజగ్రహమ్లేచ్ఛగ్రహసర్పగ్రహోచ్చాటకాయ మమ
సర్వ కార్యసాధకాయ సర్వశత్రుసంహారకాయ సింహవ్యాఘ్రాదిదుష్టసత్వాకర్షకాయై
కాహికాదివివిధజ్వరచ్ఛేదకాయ పరయన్త్రమన్త్రతన్త్రనాశకాయ
సర్వవ్యాధినికృన్తకాయ సర్పాదిసర్వస్థావరజఙ్గమవిషస్తమ్భనకరాయ
సర్వరాజభయచోరభయాఽగ్నిభయప్రశమనాయాఽఽధ్యాత్మికాఽఽధి-
దైవికాధిభౌతికతాపత్రయనివారణాయసర్వవిద్యాసర్వసమ్పత్సర్వపురుషార్థ-
దాయకాయాఽసాధ్యకార్యసాధకాయ సర్వవరప్రదాయసర్వాఽభీష్టకరాయ
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః ఓం నమః స్వాహా ॥ ౧౮ ॥

య ఇదం కవచం నిత్యం సప్తాస్యస్య హనుమతః ।
త్రిసన్ధ్యం జపతే నిత్యం సర్వశత్రువినాశనమ్ ॥ ౧౯ ॥

పుత్రపౌత్రప్రదం సర్వం సమ్పద్రాజ్యప్రదం పరమ్ ।
సర్వరోగహరం చాఽఽయుఃకీర్త్తిదం పుణ్యవర్ధనమ్ ॥ ౨౦ ॥

రాజానం స వశం నీత్వా త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ ।
ఇదం హి పరమం గోప్యం దేయం భక్తియుతాయ చ ॥ ౨౧ ॥

న దేయం భక్తిహీనాయ దత్వా స నిరయం వ్రజేత్ ॥ ౨౨ ॥

నామానిసర్వాణ్యపవర్గదాని రూపాణి విశ్వాని చ యస్య సన్తి ।
కర్మాణి దేవైరపి దుర్ఘటాని తం మారుతిం సప్తముఖం ప్రపద్యే ॥ ౨౩ ॥

॥ ఇతి శ్రీఅథర్వణరహస్యేసప్తముఖీహనుమత్కవచం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Hanuman Stotram - Saptha Mukhi Hanumath Kavacham Slokam Meaning
Om salutations to Lord Ganesa
For the great Armour prayer to the seven headed valorous Hanuman, the sage is Narada, The meter is Anushtup, The god addressed is the seven faced monkey god, The seed is Hraam, the power is hreem, the nail is hroom, and I start the prayer for fulfilling all my desires.

Om hraam salutations by the thumb
OM hreem salutations by the second finger
Om hroom salutations by the middle finger
Om hraim salutations by the fourth finger
Om hraim salutations by the little finger
Om Hrah salutationd by the inside and outside palm.

Om hraam salutations to the heart
Om Hreem oblationsto the head
Om hroom Vashat for the hair
Om hom hraim armour
Om hroum voushat for the three eyes
Om hroom phat for the arrow

Adha dhyanam

Salutation to the god who has seven heads which are
Monkey, Lion, Garuda,Boar, horse, cow and man,
Who carries in his hands the mountain, tree, wheel, mace, shield,
Sword, anga, plough, goad, snake, pot of nectar, arrow, Symbol of protection,
Trident. who has given his seven tufts for the service of devas,
Who is a monkey and one who fulfills desires.

Brahmo uvacha:-

I am narrating the armour of the seven headed one,
Which helps one get all the divine powers and I also tell,
That chanting the name of Hanuman would help to get rid of all sins.

The son of wind who is the lord of seven heavens may protect my braided hair,
He who has seven heads protect my forehead and he with seven flames protect my brow.

Let him with twenty one eyes protect my eyes,
Let him with seven notes protect my sound,
Let my nose be protected by him with seven forms,
Let him with seven faces protect my face.

Let him with seven toungues protect my taste,
Let him with seven horses protect my chariot,
Let the seven meters be protected by Lord Vishnu,
And let my neck be protected by one carrying the mountain.

Let him with fourteen hands protect my hands,
Let him who carries the earth protect my fingers,
Let him who is meditated by seven sages protect my heart,
And let my stomach be protected by him with sea in the stomach.

Let the lord of the seven islands protect my mind,
Let him who speaks seven different ways look after my beauty,
Let him who establishes in seven ways protect my hip,
And let the giver of wealth protect my thighs.

Let him who is the form of seven planets protect my knee.
Let him who likes seven grains protect my calf,
And let him who carries the seven under worlds protect my feet.

Let the bestower of Lakshmi give me cows, charity, grains and wealth,
And let him who is the guardian of the universe give me wife, sons, daughters and family.

Let all those places which are not protected,may be protected by son of Wind God,
Let the furious Hanuman with black face always protect me from thieves,
Clutches of wicked people, from mountain peaks, from ghosts, from Rakshasas,
From asuras, From Yakshas and From attack Brahma Rakshasas.

Let the all carrying one protect me, from arrows, chants, evil machines,
The fire created by arrows. from water, from lightning, from war by angry enemies.

Offering in fire to the seven faced one who had first a monkey face,
Who is the valorous Hanuman who is the killer of all one's enemies.
With the chant "Om Namo Bhagawathe tam tam tam tam tam tam tam Om"

Offering in fire to the seven faced one, who had secondly the face of very angry Narasimha,
Who is fearsome and destroyer of fear with the chant,
"Om namo bhagwathe ham ham ham ham ham hm ham"

Offering in fire to the seven faced one who has thirdly face of Garuda with diamond like teeth,
Who is very strong and who is the destroyer of all diseases with the chant,
"Om namo bhagawathe mam mam mam mam mam mam mam On nama swaha"

Offering in fire to the seven faced one who has fourthly the face of a boar, who saved the earth,
Who blesses with increased number of children with the chant,
"Om namo Bhagwathe lam lam lkamlam lam lam lam Om nama swaha"

Offering in fire to the seven faced one, who has fifthly the face of a very angry horse,
Which attracts everything and is personification of all conclusions with a chant,
"Om namo Bhagwathe rum rum rum rum rum rum rum om nama swaha"

Offering in fire to the seven faced one who has sixthly the face of a cow with Sun's form,
Who cures all diseases and one who gives salvation with the chant,

Offering to the seven faced one whose seventh face is that of a man, who is the incarnation of Rudhra, who is the son of Anjana, whose fame spreads in all directions, who has a diamond body, who was engaged in helping Sugreeva, who crossed the sea, who cleaned up the problems of Sita, who burnt Lanka, who killed several Rakshasas, who gave happiness to Rama, who threw several mountains, who helped in building the bridge, who was the chief of army of monkeys, who helped in putting an end to Ravana, who observed celibacy, who wore the sacred thread and loin cloth, whose heart is full of Rama, who counter acted all bad planets, who charmed the houses of SAkini, DAkini, Ghosts, Brahma Rakshasa, Bhairava, Yaksha, Devil, Brahmins, Kshatriyas, Merchant class, Shudras, the down trodden, foreigners and Snake, who helps me in completing all my jobs, who kills all his enemies, who keeps u nder control bad animals like and tiger, who cuts of the fever of the body, who destroys the chants, talismans and thanthras sent by others, Who cures all sort of diseases, who removes the bad effects of poison of snakes and all mobile and immobile beings, who puts down fear of king, thieves and fire, who provides cure for the three types of suffering due to spiritual, godly and ghostly sources, who grants all education, all wealth and all the needs of men, who gets done the impossible, who grants all boons and who fulfills all desires, with the chant "Om namo Bhagwathe om hraam hreem hroom hraim hroum hrah om nama"

If this armour of Hanuman with seven faces is chanted daily,
At dawn, noon and dusk, all your enemies would be destroyed.
It Would result in sons and grand sons, would get you all types of wealth and a country,
Would cure all diseases, would get you fame through out life and increase blessed deeds.

For the king it would increase his fame and make him victorious in all three worlds,
This is very secret even from devas and those having devotion.

And should not be given to those without devotion,
For if given would result in hell to them.

I salute the seven faces of Hanuman,
And complete names of Lord Vishnu,
So that peace descends on earth,
And no problems come in performance of duties of Gods.

Thus ends the armour f seven faced Hanuman which occurs in the book Adharva Rahasya.

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts