Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shadanana Ashtakam Lyrics in Kannada

Shadanana Ashtakam Kannada Lyrics:

ಷಡಾನನಾಷ್ಟಕಂ
ಅಗಸ್ತಿರುವಾಚ |
ನಮೋಽಸ್ತು ವೃಂದಾರಕವೃಂದವಂದ್ಯ-
ಪಾದಾರವಿಂದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ |
ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ
ಗೌರೀಹೃದಾನಂದಸಮುದ್ಭವಾಯ || ೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ
ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಮ್ |
ದಾತ್ರೇ ರಥಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ
ಹಂತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರ ತಾರಕಸ್ಯ || ೨ ||

ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ
ಗುಣಾಯ ಗುಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ |
ಅಪಾರಪಾರಾಯ ಪರಾಪರಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ || ೩ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ
ದಿಗಂಬರಾಯಾಂಬರ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ || ೪ ||

ತಪಃಸ್ವರೂಪಾಯ ತಪೋಧನಾಯ
ತಪಃಫಲಾನಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ |
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಹಿಮಾರಮಾರಿಣೇ
ತೃಣೀಕೃತೈಶ್ವರ್ಯ ವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ || ೫ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ವಿಭೋ
ಪ್ರಭಾತಸೂರ್ಯಾರುಣದಂತಪಂಕ್ತಯೇ |
ಬಾಲಾಯ ಚಾಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ
ಷಾಣ್ಮಾತುರಾಯಾಲಮನಾತುರಾಯ || ೬ ||

ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯೋತ್ತರಮೀಢುಷೇ ನಮೋ
ನಮೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ಗಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜನ್ಮಜರಾತಿಗಾಯ
ನಮೋ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ || ೭ ||

ಸರ್ವಸ್ಯ ನಾಥಸ್ಯ ಕುಮಾರಕಾಯ
ಕ್ರೌಂಚಾರಯೇ ತಾರಕಮಾರಕಾಯ |
ಸ್ವಾಹೇಯ ಗಾಂಗೇಯ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ
ಶೈವೇಯ ತುಭ್ಯಂ ಸತತಂ ನಮೋಽಸ್ತು || ೮ ||

ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಕಾಶೀಖಂಡೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಅಗಸ್ತ್ಯಪ್ರೋಕ್ತಂ ಷಡಾನನಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Shadanana Ashtakam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Shadanana Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top