Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shani Graha Namavali | 108 Names of Sani Deva | Different Names of Sani Graham

Planet Venus Namavali:

om sanais-caraya namah | santaya | sarvabhista-pradaya | saranyaya | varenyaya | sarvesaya | saumyaya | sura-vandhyaya | sura-loka-viharine | sukhasanopavistaya || 10 ||

sundaraya | ghanaya | ghana-rupaya | ghanabharana-dharine | ghana-saravilepaya | khadyotaya | mandaya | manda-cestaya | mahaniya-gunatmane | martya-pavana-padaya || 20 ||

mahesaya | chaya-putraya | sarvaya | sata-tunir-dharine | cara-sthira-svabhavaya | cancalaya | nila-varnaya | nityaya | nilanjana-nibhaya | nilambhara-vibhusaya || 30 ||

niscalaya | vedyaya | vidhi-rupaya | virodhadhara-bhumaye | veda-spadasvabhavaya | vajra-dehaya | vairagya-daya | viraya | vita-roga-bhayaya | vipatparam-paresaya || 40 ||

visva-vandyaya | grdhra-vahanaya | gudaya | kurmangaya | kurupine | kutsitaya | gunadyaya | gocaraya | avidya-mula-nasaya | vidya’vidya-svarupine || 50 ||

ayusya-karanaya | apad-uddhartre | visnu-bhaktaya | vasine | vividhagamavedine | vidhi stutyaya | vandyaya | virupaksaya | varisthaya | garisthaya || 60 ||

vajrankusa-dharaya | varadabhaya-hastaya | vamanaya | jyestha-patni sametaya | sresthaya | mita-bhasine | astaugha-nasanaya | pusti-daya | stutyaya | stotragamyaya || 70 ||

bhakti-vasyaya | bhanave | bhanu-putraya | bhavyaya | pavanaya | dhanurmandala-samsthaya | dantaya | dhanusmate | tanu-prakasa-dehaya | tamasaya || 80 ||

asesa-jana-vandyaya | visesa-phala-dayine | vasi-krta-janesaya | pasunam-pataye | ke-caraya | khagesaya | ghana-nilambharaya | katinya-manasaya | arya-ganastutyaya | nila-cchatraya || 90 ||

nityaya | nirgunaya | gunatmane | niramayaya | nindyaya | vandaniyaya | dhiraya | divya-dehaya | dinarti-haranaya | daitya-nasakaraya || 100 ||

arya-jana-ganyaya | kruraya | krura-cesthaya | kama-krodha-karaya | kalatraputra-satrutva-karanaya | pari-posita-bhaktaya | para-bhiti-haraya | bhakta-sangamano-bhista-phala-daya || 108 ||

Shani Graha Namavali | 108 Names of Sani Deva | Different Names of Sani Graham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top