Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sukra Grah Namavali | 108 Names of Shukra | Different Names of Sukra Graham

Planet Venus Namavali:

om sukraya namah | sucaye | subha-gunaya | subha-daya | subha-laksanaya | sobhanaksaya | subhra-vahaya | sudha-sphatika-bhasvaraya | dinarti-harakaya | daitya-gurave || 10 ||

devabhi-vanditaya | kavyasaktaya | kama-palaya | kavaye | kalyana-daya-kaya | bhadra-murtaye | bhadra-gunaya | bhargavaya | bhakta-palanaya | bhoga-daya || 20 ||

bhuvan-adhyaksaya | bhukti-mukti-phala-pradaya | caru-silaya | caru-rupaya | caru-candra-nibhananaya | nidhaye | nikhila-sastra-jnaya | niti-vidhyadhurandharaya | sarva-laksana-sampannaya | sarvapaguna-varjitaya || 30 ||

samanadhika-nirmuktaya | sakalagama-paragaya | bhrgave | bhoga-karaya | bhumi-sura-palana-tatparaya | manasvane | mana-daya | manyaya | maya-titaya | maha-yasase || 40 ||

bali-prasannaya | abhaya-daya | baline | bala-parakramaya | bhava-pasa-parityagaya | bali-bandha-vimocakaya | ghanasayaya | ghanadhyaksaya | khambugrivaya | kala-dharaya || 50 ||

karunya-rasa-sampurnaya | kalyana-guna-vardhanaya | svetambharaya | svetavapuse | catur-bhuja-samanvitaya | aksamala-dharaya | acintyaya | aksina-gunabhasuraya | naksatra-gana-sancaraya | naya-daya || 60 ||

niti-marga-daya | varsa-pradaya | hrsikesaya | klesa-nasakaraya | kavaye | cintitartha-pradaya | santi-mathaye | cittasamadhikrte | adhivyadhi-haraya | bhuri-vikramaya || 70 ||

punya-daya-kaya | purana-purusaya | pujyaya | puruhutadi-sannutaya | ajeyaya | vijitarataye | vividhabharanojvalaya | kunda-puspa-pratikasaya | manda-hasaya | maha-mataye || 80 ||

mukta-phala-samanabhaya | mukti-daya | muni-sannutaya | ratnasimhasanarudhaya | ratha-sthaya | rajata-prabhaya | surya-prag-desa-sancacraya | sura-satru-suhrde | kavaye | tula-vrsabha-rasisaya || 90 ||

durdharaya | dharma-palakaya | bhagya-daya | bhavya-caritraya | bhava-pasavimocakaya | gauda-desesvaraya | goptre | gunine | guna-vibhusanaya | jyesthanaksatra-sambhutaya || 100 ||

jyesthaya | sresthaya | suci-smitaya | apavarga-pradaya | anantaya | santanaphala-dayakaya | sarvaisvarya-pradaya | sarva-girvana-gana-sannutaya || 108 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top