Shiva Stotram

Shankaraashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shankaraashtakam in Kannada:

॥ ಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಶೀರ್ಷಜಟಾಗಣಭಾರಂ ಗರಳಾಹಾರಂ ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಮ್ ||
ಕೈಲಾಸಾದ್ರಿವಿಹಾರಂ ಪಾರಂ ಭವವಾರಿಧೇರಹಂ ವನ್ದೇ || ೧ ||

ಚನ್ದ್ರಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಭಾಲಂ ಕಣ್ಠವ್ಯಾಲಂ ಜಗತ್ತ್ರಯೀಪಾಲಮ್ ||
ಕೃತನರಮಸ್ತಕಮಲಂ ಕಾಲಂ ಕಾಲಸ್ಯ ಕೋಮಲಂ ವನ್ದೇ || ೨ ||

ಕೋಪೇಕ್ಷಣಹತಕಾಮಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ನಗೇನ್ದ್ರಜಾವಾಮಮ್ ||
ಸಂಸೃತಿಶೋಕವಿರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಂ ಕಣ್ಠೇನ ಕಾರಣಂ ವನ್ದೇ || ೩ ||

ಕಟಿತಟವಿಲಸಿತನಾಗಂ ಖಣ್ಡಿತಯಾಗಂ ಮಹಾದ್ಭುತತ್ಯಾಗಮ್ ||
ವಿಗತವಿಷಯರಸರಾಗಂ ಭಾಗಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಬಿಭ್ರತಂ ವನ್ದೇ || ೪ ||

ತ್ರಿಪುರಾದಿಕದನುಜಾನ್ತಂ ಸದೈವ ಸಂಶಾನ್ತಮ್ ||
ಲೀಲಾವಿಜಿತಕೃತಾನ್ತಂ ಭಾನ್ತಂ ಸ್ವಾನ್ತೇಷು ದೇಹಿನಾಂ ವನ್ದೇ || ೫ ||

ಸುರಸರಿದಾಪ್ಲುತಕೇಶಂ ತ್ರಿದಶಕುಲೇಶಂ ಹೃದಾಲಯಾವೇಶಮ್ ||
ವಿಗತಾಶೇಷಕ್ಲೇಶಂ ದೇಶಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಮ್ಪದಾಂ ವನ್ದೇ || ೬ ||

ಕರತಲಕಲಿತಪಿನಾಕಂ ವಿಗತಜರಾಕಂಸುಕರ್ಮಣಾಂ ಪಾಕಮ್ ||
ಪರಪದವೀತವರಾಕಂ ನಾಕಙ್ಗಮಪೂಗವನ್ದಿತಂ ವನ್ದೇ || ೭ ||

ಭೂತಿವಿಭೂಷಿತಕಾಯಂ ದುಸ್ತರಮಾಯಂ ವಿವರ್ಜಿತಾಪಾಯಮ್ ||
ಪ್ರಥಮಸಮೂಹಸಹಾಯಂ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ನಿರನ್ತರಂ ವನ್ದೇ || ೮ ||

ಯಸ್ತು ಪದಾಷ್ಟಕಮೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ ನಿತ್ಯಮ್ ||
ಪಠತಿ ಸಮಾಹಿತಚೇತಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನ್ತೇ ಸ ಶೈವಮೇವ ಪದಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Shankaraashtakam Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu