Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram was written by Adi Shankaracharya

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram in Tamil:

ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி கலுஷம் மாத்றுகுக்ஷௌ ஸ்திதம் மாம்
விண்மூத்ராமேத்யமத்யே கதயதி னிதராம் ஜாடரோ ஜாதவேதாஃ |
யத்யத்வை தத்ர துஃகம் வ்யதயதி னிதராம் ஶக்யதே கேன வக்தும்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 1 ॥

பால்யே துஃகாதிரேகோ மலலுலிதவபுஃ ஸ்தன்யபானே பிபாஸா
னோ ஶக்தஶ்சேன்த்ரியேப்யோ பவகுணஜனிதாஃ ஜன்தவோ மாம் துதன்தி |
னானாரோகாதிதுஃகாத்ருதனபரவஶஃ ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 2 ॥

ப்ரௌடோ‌உஹம் யௌவனஸ்தோ விஷயவிஷதரைஃ பஞ்சபிர்மர்மஸன்தௌ
தஷ்டோ னஷ்டோ‌உவிவேகஃ ஸுததனயுவதிஸ்வாதுஸௌக்யே னிஷண்ணஃ |
ஶைவீசின்தாவிஹீனம் மம ஹ்றுதயமஹோ மானகர்வாதிரூடம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 3 ॥

வார்தக்யே சேன்த்ரியாணாம் விகதகதிமதிஶ்சாதிதைவாதிதாபைஃ
பாபை ரோகைர்வியோகைஸ்த்வனவஸிதவபுஃ ப்ரௌடஹீனம் ச தீனம் |
மித்யாமோஹாபிலாஷைர்ப்ரமதி மம மனோ தூர்ஜடேர்த்யானஶூன்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 4 ॥

னோ ஶக்யம் ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபதகஹனப்ரத்யவாயாகுலாக்யம்
ஶ்ரௌதே வார்தா கதம் மே த்விஜகுலவிஹிதே ப்ரஹ்மமார்கே‌உஸுஸாரே |
ஜ்ஞாதோ தர்மோ விசாரைஃ ஶ்ரவணமனனயோஃ கிம் னிதித்யாஸிதவ்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 5 ॥

ஸ்னாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்னபனவிதிவிதௌ னாஹ்றுதம் காங்கதோயம்
பூஜார்தம் வா கதாசித்பஹுதரகஹனாத்கண்டபில்வீதலானி |
னானீதா பத்மமாலா ஸரஸி விகஸிதா கன்ததூபைஃ த்வதர்தம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 6 ॥

துக்தைர்மத்வாஜ்யுதைர்ததிஸிதஸஹிதைஃ ஸ்னாபிதம் னைவ லிங்கம்
னோ லிப்தம் சன்தனாத்யைஃ கனகவிரசிதைஃ பூஜிதம் ன ப்ரஸூனைஃ |
தூபைஃ கர்பூரதீபைர்விவிதரஸயுதைர்னைவ பக்ஷ்யோபஹாரைஃ
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 7 ॥

த்யாத்வா சித்தே ஶிவாக்யம் ப்ரசுரதரதனம் னைவ தத்தம் த்விஜேப்யோ
ஹவ்யம் தே லக்ஷஸங்க்யைர்ஹுதவஹவதனே னார்பிதம் பீஜமன்த்ரைஃ |
னோ தப்தம் காங்காதீரே வ்ரதஜனனியமைஃ ருத்ரஜாப்யைர்ன வேதைஃ
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 8 ॥

ஸ்தித்வா ஸ்தானே ஸரோஜே ப்ரணவமயமருத்கும்பகே (குண்டலே)ஸூக்ஷ்மமார்கே
ஶான்தே ஸ்வான்தே ப்ரலீனே ப்ரகடிதவிபவே ஜ்யோதிரூபே‌உபராக்யே |
லிங்கஜ்ஞே ப்ரஹ்மவாக்யே ஸகலதனுகதம் ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 9 ॥

னக்னோ னிஃஸங்கஶுத்தஸ்த்ரிகுணவிரஹிதோ த்வஸ்தமோஹான்தகாரோ
னாஸாக்ரே ன்யஸ்தத்றுஷ்டிர்விதிதபவகுணோ னைவ த்றுஷ்டஃ கதாசித் |
உன்மன்யா‌உவஸ்தயா த்வாம் விகதகலிமலம் ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 10 ॥

சன்த்ரோத்பாஸிதஶேகரே ஸ்மரஹரே கங்காதரே ஶங்கரே
ஸர்பைர்பூஷிதகண்டகர்ணயுகலே (விவரே)னேத்ரோத்தவைஶ்வானரே |
தன்தித்வக்க்றுதஸுன்தராம்பரதரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே
மோக்ஷார்தம் குரு சித்தவ்றுத்திமசலாமன்யைஸ்து கிம் கர்மபிஃ ॥ 11 ॥

கிம் வா‌உனேன தனேன வாஜிகரிபிஃ ப்ராப்தேன ராஜ்யேன கிம்
கிம் வா புத்ரகலத்ரமித்ரபஶுபிர்தேஹேன கேஹேன கிம் |
ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணபங்குரம் ஸபதி ரே த்யாஜ்யம் மனோ தூரதஃ
ஸ்வாத்மார்தம் குருவாக்யதோ பஜ மன ஶ்ரீபார்வதீவல்லபம் ॥ 12 ॥

ஆயுர்னஶ்யதி பஶ்யதாம் ப்ரதிதினம் யாதி க்ஷயம் யௌவனம்
ப்ரத்யாயான்தி கதாஃ புனர்ன திவஸாஃ காலோ ஜகத்பக்ஷகஃ |
லக்ஷ்மீஸ்தோயதரங்கபங்கசபலா வித்யுச்சலம் ஜீவிதம்
தஸ்மாத்த்வாம் (மாம்)ஶரணாகதம் ஶரணத த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாதுனா ॥ 13 ॥

வன்தே தேவமுமாபதிம் ஸுரகுரும் வன்தே ஜகத்காரணம்
வன்தே பன்னகபூஷணம் ம்றுகதரம் வன்தே பஶூனாம் பதிம் |
வன்தே ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்னினயனம் வன்தே முகுன்தப்ரியம்
வன்தே பக்தஜனாஶ்ரயம் ச வரதம் வன்தே ஶிவம் ஶங்கரம் ॥ 14 ॥

காத்ரம் பஸ்மஸிதம் ச ஹஸிதம் ஹஸ்தே கபாலம் ஸிதம்
கட்வாங்கம் ச ஸிதம் ஸிதஶ்ச வ்றுஷபஃ கர்ணே ஸிதே குண்டலே |
கங்காபேனஸிதா ஜடா பஶுபதேஶ்சன்த்ரஃ ஸிதோ மூர்தனி
ஸோ‌உயம் ஸர்வஸிதோ ததாது விபவம் பாபக்ஷயம் ஸர்வதா ॥ 15 ॥

கரசரணக்றுதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவணனயனஜம் வா மானஸம் வா‌உபராதம் |
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்க்ஷ்மஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்தே ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 16 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமத் ஶங்கராசார்யக்றுத ஶிவாபராதக்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Meaning:

Even before I saw the light of this world, my sins from previous births,
Through which I passed because of desire for the fruit of my deeds,
Punished me as I lay in my mother’s womb.
There I was boiled in the midst of filthy things:
Who can describe the pain that afflicts the child in its mother’s womb?
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 1 ॥

In childhood my suffering never came to an end;
My body was covered with filth and I craved for my mother’s breasts.
Over my body and limbs I had no control;
I was pursued by troublesome flies and mosquitoes;
Day and night I cried with the pain of many an ailment, forgetting Thee, O Sankara!
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 2 ॥

In youth the venomous snakes of sound, sight, taste, touch, and smell,
Bit into my vitals and slew my discrimination;
I was engrossed in the pleasures of wealth, sons, and a youthful wife.
Alas! My heart, bereft of the thought of Siva,
Was filled with arrogance and pride,
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 3 ॥

Now in old age my senses have lost the power of proper judging and acting;
My body, though still not wholly bereft of life,
Is weak and senile from many afflictions, from sins and illnesses and bereavements;
But even now my mind, instead of meditating on Siva,
Runs after vain desires and hollow delusions.
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 4 ॥

The duties laid down in the smriti-perilous and abstruse-are now beyond me;
How can I speak of the Vedic injunctions for Brahmins, as means for attaining Brahman?
Never yet have I rightly grasped, through discrimination,
The meaning of hearing the scriptures from the guru and reasoning on his instruction;
How then can I speak of reflecting on Truth without interruption?
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 5 ॥

Not even once have I finished my bath before sunrise and brought from the Ganges
Water to bathe Thy holy image;
Never, from the deep woods, have I brought the sacred vilwa leaves for Thy worship;
Nor have I gathered full-blown lotuses from the lakes,
Nor ever arranged the lights and the incense for worshipping Thee.
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 6 ॥

I have not bathed Thine image with milk and honey, with butter and other oblations;
I have not decked it with fragrant sandal=paste;
I have not worshipped Thee with golden flowers, with incense, with camphor-flame and savoury offerings.
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 7 ॥

I have not made rich gifts to the Brahmins, cherishing in my heart,
O Mahadeva, Thy sacred form;
I have not made in the sacred fire the million oblations of butter,
Repeating the holy mantra given to me by my guru;
Never have I done penance along the Ganges with japa and study of the Vedas.
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 8 ॥

I have not sat in the lotus posture, nor have I ever controlled
The prana along the Sushumna, repeating the syllable Om;
Never have I suppressed the turbulent waves of my mind, nor merged the self-effulgent Om
In the ever-shining Witness-Consciousness, whose nature is that of the highest Brahman;
Nor have I, in Samadhi, meditated on Sankara, who dwells in every form as the Inner Guide.
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 9 ॥
10)
Never, O Siva! Have I seen Thee, the Pure, the Unattached, the Naked One,
Beyond the three gunas, free from delusion and darkness, absorbed in meditation,
And ever aware of the true nature of the world;
Nor, with a longing heart, have I meditated on Thine auspicious and sin-destroying form.
Therefore, O Siva! O Mahadeva! O Sambhu! Forgive me, I pray, for my transgressions. ॥ 10 ॥

O mind, to gain liberation, concentrate wholly on Siva,
The sole Reality underlying the worlds, the Giver of good;
Whose head is illumined by the crescent moon and in whose hair the Ganges is hidden;
Whose fire-darting eyes consumed the god of earthly love; whose throat and ears are decked with snakes;
Whose upper garment is a comely elephant-skin.
Of what avail are all the other rituals? ॥ 11 ॥

O mind, of what are wealth or horses, elephants or a kingdom?
Of what avail the body or a house?
Know all these to be but momentary and quickly shun them;
Worship Siva, as your guru instructs you, for the attaining of Self-Knowledge. ॥ 12 ॥

Day by day does man come nearer to death;
His youth wears away; the day that is gone never returns.
Almighty Time devours everything;
Fickle as lightning is the goddess of fortune.
O Siva! O Giver of shelter to those that come to Thee for refuge!
Protect me, who have taken refuge at Thy feet. ॥ 13 ॥

I salute the ever auspicious Siva, the Home of Peace,
Who sits in the lotus posture; who has five mouths and three eyes;
Who holds in both His hands weapons and gong and drum;
Who is bedecked with many an ornament;
Whose skin is clear as crystal; who is Parvati’s Lord. ॥ 14 ॥

I salute the self-effulgent Guru of the gods, the Lord of Uma;
I salute the Cause of the Universe
I salute the Lord of beasts, adorned with snakes;
I salute Siva, whose three eyes shine like the sun, the moon, and fire;
I salute the Beloved of Krishna; I salute Sankara, who bestows boons on His devotees and gives them shelter;
I salute the auspicious Siva. ॥ 15 ॥

O Siva! White is Thy body, covered with ashes; white shine Thy teeth when Thou smilest!
White is the skull Thou holdest in Thy hand; white is Thy club, which threatens the wicked!
White is the bull on which Thou ridest; white are the rings that hang from Thine ears!
White appear Thy matted locks, covered with the foam of the Ganges;
White shines the moon on Thy forehead!
May He who is all white, all pure, bestow on me the treasure of forgiveness for my transgressions! ॥ 16 ॥

O Siva, forgive all the sins that I have committed
With hands or feet, with words or body, with ears or eyes, with mind or heart;
Forgive my sins, those past and those that are yet to come!
Victory unto Siva, the Ocean of Compassion, the Great God, the Abode of Blessedness! ॥ 17 ॥

Also Read:

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top