Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Shiva Stuti Tamil

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram was written by Adi Shankaracharya Shiva Aparadha Kshamapana Stotram in Tamil: ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி கலுஷம் மாத்றுகுக்ஷௌ ஸ்திதம் மாம் விண்மூத்ராமேத்யமத்யே கதயதி னிதராம் ஜாடரோ ஜாதவேதாஃ | யத்யத்வை தத்ர துஃகம் வ்யதயதி னிதராம் ஶக்யதே கேன வக்தும் க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 1 ॥ பால்யே துஃகாதிரேகோ மலலுலிதவபுஃ ஸ்தன்யபானே பிபாஸா னோ ஶக்தஶ்சேன்த்ரியேப்யோ பவகுணஜனிதாஃ […]

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Shiva Shadakshari Stotram was wrote by Adi Shankaracharya. Shiva Shadakshari Stotram in Tamil: ||ஓம் ஓம்|| ஓம்காரபிம்து ஸம்யுக்தம் னித்யம் த்யாயம்தி யோகினஃ | காமதம் மோக்ஷதம் தஸ்மாதோம்காராய னமோனமஃ || 1 || ||ஓம் னம்|| னமம்தி முனயஃ ஸர்வே னமம்த்யப்ஸரஸாம் கணாஃ | னராணாமாதிதேவாய னகாராய னமோனமஃ || 2 || ||ஓம் மம்|| மஹாதத்வம் மஹாதேவ ப்ரியம் ஜ்ஞானப்ரதம் பரம் | மஹாபாபஹரம் தஸ்மான்மகாராய னமோனமஃ || 3 […]

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics in Tamil

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam in Tamil: உமாகாம்தாய காம்தாய காமிதார்த ப்ரதாயினே ஶ்ரீகிரீஶாய தேவாய மல்லினாதாய மம்களம் || ஸர்வமம்கள ரூபாய ஶ்ரீ னகேம்த்ர னிவாஸினே கம்காதராய னாதாய ஶ்ரீகிரீஶாய மம்களம் || ஸத்யானம்த ஸ்வரூபாய னித்யானம்த விதாயனே ஸ்துத்யாய ஶ்ருதிகம்யாய ஶ்ரீகிரீஶாய மம்களம் || முக்திப்ரதாய முக்யாய பக்தானுக்ரஹகாரிணே ஸும்தரேஶாய ஸௌம்யாய ஶ்ரீகிரீஶாய மம்களம் || ஶ்ரீஶைலே ஶிகரேஶ்வரம் கணபதிம் ஶ்ரீ ஹடகேஶம் புனஸ்ஸாரம்கேஶ்வர பிம்துதீர்தமமலம் கம்டார்க ஸித்தேஶ்வரம் | கம்காம் ஶ்ரீ ப்ரமராம்பிகாம் கிரிஸுதாமாராமவீரேஶ்வரம் […]

Shiva Mangalashtakam Lyrics in Tamil With Meaning

Shiva Mangalashtakam in Tamil: பவாய சம்த்ரசூடாய னிர்குணாய குணாத்மனே | காலகாலாய ருத்ராய னீலக்ரீவாய மம்களம் || 1 || வ்றுஷாரூடாய பீமாய வ்யாக்ரசர்மாம்பராய ச | பஶூனாம்பதயே துப்யம் கௌரீகாம்தாய மம்களம் || 2 || பஸ்மோத்தூளிததேஹாய னாகயஜ்ஞோபவீதினே | ருத்ராக்ஷமாலாபூஷாய வ்யோமகேஶாய மம்களம் || 3 || ஸூர்யசம்த்ராக்னினேத்ராய னமஃ கைலாஸவாஸினே | ஸச்சிதானம்தரூபாய ப்ரமதேஶாய மம்களம் || 4 || ம்றுத்யும்ஜயாய ஸாம்பாய ஸ்றுஷ்டிஸ்தித்யம்தகாரிணே | த்ரயம்பகாய ஶாம்தாய த்ரிலோகேஶாய மம்களம் […]

Panchamruta Snanam Lyrics in Tamil

Panchamrutha Snanam in Tamil: க்ஷீராபிஷேகம் ஆப்யா’யஸ்வ ஸமே’து தே விஶ்வத’ஸ்ஸோமவ்றுஷ்ணி’யம் | பவாவாஜ’ஸ்ய ஸம்கதே || க்ஷீரேண ஸ்னபயாமி || தத்யாபிஷேகம் ததிக்ராவண்ணோ’ அகாரிஷம் ஜிஷ்ணோரஶ்வ’ஸ்ய வாஜினஃ’ | ஸுரபினோ முகா’கரத்ப்ரண ஆயூக்ம்’ஷிதாரிஷத் || தத்னா ஸ்னபயாமி || ஆஜ்யாபிஷேகம் ஶுக்ரம’ஸி ஜ்யோதி’ரஸி தேஜோ’‌உஸி தேவோவஸ்ஸ’விதோத்பு’னா த்வச்சி’த்ரேண பவித்ரே’ண வஸோ ஸ்ஸூர்ய’ஸ்ய ரஶ்மிபிஃ’ || ஆஜ்யேன ஸ்னபயாமி || மது அபிஷேகம் மதுவாதா’ றுதாயதே மதுக்ஷரம்தி ஸிம்த’வஃ | மாத்வீ”ர்னஸ்ஸம்த்வோஷ’தீஃ | மதுனக்த’ முதோஷஸி மது’மத்பார்தி’வக்ம் […]

Manyu Suktam Lyrics in Tamil | Lord Shiva Stotram

Manyu Suktam in Tamil: றுக்வேத ஸம்ஹிதா; மம்டலம் 10; ஸூக்தம் 83,84 யஸ்தே” மன்யோ‌உவி’தத் வஜ்ர ஸாயக ஸஹ ஓஜஃ’ புஷ்யதி விஶ்வ’மானுஷக் | ஸாஹ்யாம தாஸமார்யம் த்வயா” யுஜா ஸஹ’ஸ்க்றுதேன ஸஹ’ஸா ஸஹ’ஸ்வதா || 1 || மன்யுரிம்த்ரோ” மன்யுரேவாஸ’ தேவோ மன்யுர் ஹோதா வரு’ணோ ஜாதவே”தாஃ | மன்யும் விஶ’ ஈளதே மானு’ஷீர்யாஃ பாஹி னோ” மன்யோ தப’ஸா ஸஜோஷா”ஃ || 2 || அபீ”ஹி மன்யோ தவஸஸ்தவீ”யான் தப’ஸா யுஜா வி […]

Shiva Tandava Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Shiva Tandava Stotram in Tamil: ॥ ஸார்த²ஶிவதாண்ட³வஸ்தோத்ரம் ॥ ॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥ ஜடாடவீகலஜ்ஜலப்ரவாஹபாவிதஸ்தலே கலேவலம்ப்ய லம்பிதாம் புஜம்கதும்கமாலிகாம் | டமட்டமட்டமட்டமன்னினாதவட்டமர்வயம் சகார சம்டதாம்டவம் தனோது னஃ ஶிவஃ ஶிவம் || 1 || ஜடாகடாஹஸம்ப்ரமப்ரமன்னிலிம்பனிர்ஜரீ- -விலோலவீசிவல்லரீவிராஜமானமூர்தனி | தகத்தகத்தகஜ்ஜ்வலல்லலாடபட்டபாவகே கிஶோரசம்த்ரஶேகரே ரதிஃ ப்ரதிக்ஷணம் மம || 2 || தராதரேம்த்ரனம்தினீவிலாஸபம்துபம்துர ஸ்புரத்திகம்தஸம்ததிப்ரமோதமானமானஸே | க்றுபாகடாக்ஷதோரணீனிருத்ததுர்தராபதி க்வசித்திகம்பரே மனோ வினோதமேது வஸ்துனி || 3 || ஜடாபுஜம்கபிம்களஸ்புரத்பணாமணிப்ரபா கதம்பகும்குமத்ரவப்ரலிப்ததிக்வதூமுகே | மதாம்தஸிம்துரஸ்புரத்த்வகுத்தரீயமேதுரே மனோ வினோதமத்புதம் […]

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

108 Names of Sri Batuka Bhairava in Hindi: ॥ श्री बटुक भैरव अष्टोत्तरशतनामावली ॥ ओं भैरवाय नमः । ओं भूतनाथाय नमः । ओं भूतात्मने नमः । ओं भूतभावनाय नमः । ओं क्षेत्रदाय नमः । ओं क्षेत्रपालाय नमः । ओं क्षेत्रज्ञाय नमः । ओं क्षत्रियाय नमः । ओं विराजे नमः । ९ । ओं श्मशानवासिने नमः […]

Scroll to top