Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Manyu Suktam Lyrics in Tamil | Lord Shiva Stotram

Manyu Suktam in Tamil:

றுக்வேத ஸம்ஹிதா; மம்டலம் 10; ஸூக்தம் 83,84

யஸ்தே” மன்யோ‌உவி’தத் வஜ்ர ஸாயக ஸஹ ஓஜஃ’ புஷ்யதி விஶ்வ’மானுஷக் |
ஸாஹ்யாம தாஸமார்யம் த்வயா” யுஜா ஸஹ’ஸ்க்றுதேன ஸஹ’ஸா ஸஹ’ஸ்வதா || 1 ||

மன்யுரிம்த்ரோ” மன்யுரேவாஸ’ தேவோ மன்யுர் ஹோதா வரு’ணோ ஜாதவே”தாஃ |
மன்யும் விஶ’ ஈளதே மானு’ஷீர்யாஃ பாஹி னோ” மன்யோ தப’ஸா ஸஜோஷா”ஃ || 2 ||

அபீ”ஹி மன்யோ தவஸஸ்தவீ”யான் தப’ஸா யுஜா வி ஜ’ஹி ஶத்ரூ”ன் |
அமித்ரஹா வ்று’த்ரஹா த’ஸ்யுஹா ச விஶ்வா வஸூன்யா ப’ரா த்வம் னஃ’ || 3 ||

த்வம் ஹி ம”ன்யோ அபிபூ”த்யோஜாஃ ஸ்வயம்பூர்பாமோ” அபிமாதிஷாஹஃ |
விஶ்வச’ர்-ஷணிஃ ஸஹு’ரிஃ ஸஹா”வானஸ்மாஸ்வோஜஃ ப்றுத’னாஸு தேஹி || 4 ||

அபாகஃ ஸன்னப பரே”தோ அஸ்மி தவ க்ரத்வா” தவிஷஸ்ய’ ப்ரசேதஃ |
தம் த்வா” மன்யோ அக்ரதுர்ஜி’ஹீளாஹம் ஸ்வாதனூர்ப’லதேயா”ய மேஹி’ || 5 ||

அயம் தே” அஸ்ம்யுப மேஹ்யர்வாங் ப்ர’தீசீனஃ ஸ’ஹுரே விஶ்வதாயஃ |
மன்யோ” வஜ்ரின்னபி மாமா வ’வ்றுத்ஸ்வஹனா”வ தஸ்யூ”ன் றுத போ”த்யாபேஃ || 6 ||

அபி ப்ரேஹி’ தக்ஷிணதோ ப’வா மே‌உதா” வ்றுத்ராணி’ ஜம்கனாவ பூரி’ |
ஜுஹோமி’ தே தருணம் மத்வோ அக்ர’முபா உ’பாம்ஶு ப்ர’தமா பி’பாவ || 7 ||

த்வயா” மன்யோ ஸரத’மாருஜம்தோ ஹர்ஷ’மாணாஸோ த்றுஷிதா ம’ருத்வஃ |
திக்மேஷ’வ ஆயு’தா ஸம்ஶிஶா”னா அபி ப்ரயம்”து னரோ” அக்னிரூ”பாஃ || 8 ||

அக்னிரி’வ மன்யோ த்விஷிதஃ ஸ’ஹஸ்வ ஸேனானீர்னஃ’ ஸஹுரே ஹூத ஏ”தி |
ஹத்வாய ஶத்ரூன் வி ப’ஜஸ்வ வேத ஓஜோ மிமா”னோ விம்றுதோ” னுதஸ்வ || 9 ||

ஸஹ’ஸ்வ மன்யோ அபிமா”திமஸ்மே ருஜன் ம்றுணன் ப்ர’ம்றுணன் ப்ரேஹி ஶத்ரூ”ன் |
உக்ரம் தே பாஜோ” னன்வா ரு’ருத்ரே வஶீ வஶம்” னயஸ ஏகஜ த்வம் || 10 ||

ஏகோ” பஹூனாம’ஸி மன்யவீளிதோ விஶம்”விஶம் யுதயே ஸம் ஶி’ஶாதி |
அக்று’த்தருக் த்வயா” யுஜா வயம் த்யுமம்தம் கோஷம்” விஜயாய’ க்றுண்மஹே || 11 ||

விஜேஷக்றுதிம்த்ர’ இவானவப்ரவோ(ஓ)3’‌உஸ்மாகம்” மன்யோ அதிபா ப’வேஹ |
ப்ரியம் தே னாம’ ஸஹுரே க்றுணீமஸி வித்மாதமுத்ஸம் யத’ ஆபபூத’ || 12 ||

ஆபூ”த்யா ஸஹஜா வ’ஜ்ர ஸாயக ஸஹோ” பிபர்ஷ்யபிபூத உத்த’ரம் |
க்ரத்வா” னோ மன்யோ ஸஹமேத்யே”தி மஹாதனஸ்ய’ புருஹூத ஸம்ஸ்றுஜி’ || 13 ||

ஸம்ஸ்று’ஷ்டம் தன’முபயம்” ஸமாக்று’தமஸ்மப்யம்” தத்தாம் வரு’ணஶ்ச மன்யுஃ |
பியம் ததா”னா ஹ்றுத’யேஷு ஶத்ர’வஃ பரா”ஜிதாஸோ அப னில’யம்தாம் || 14 ||

தன்வ’னாகாதன்வ’ னாஜிம்ஜ’யேம தன்வ’னா தீவ்ராஃ ஸமதோ” ஜயேம |
தனுஃ ஶத்ரோ”ரபகாமம் க்று’ணோதி தன்வ’ னாஸர்வா”ஃ ப்ரதிஶோ” ஜயேம ||

பத்ரம் னோ அபி’ வாதய மனஃ’ ||

ஓம் ஶாம்தா’ ப்றுதிவீ ஶி’வமம்தரிக்ஷம் த்யௌர்னோ” தேவ்ய‌உப’யன்னோ அஸ்து |
ஶிவா திஶஃ’ ப்ரதிஶ’ உத்திஶோ” ன‌உஆபோ” விஶ்வதஃ பரி’பாம்து ஸர்வதஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||

Also Read:

Manyu Suktam lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Manyu Suktam Lyrics in Tamil | Lord Shiva Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top