Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Manyu Suktam Lyrics in Malayalam | Lord Shiva Stotram

Manyu Suktam in Malayalam:

ഋഗ്വേദ സംഹിതാ; മംഡലം 10; സൂക്തം 83,84

യസ്തേ’ മന്യോ‌உവി’ധദ് വജ്ര സായക സഹ ഓജഃ’ പുഷ്യതി വിശ്വ’മാനുഷക് |
സാഹ്യാമ ദാസമാര്യം ത്വയാ’ യുജാ സഹ’സ്കൃതേന സഹ’സാ സഹ’സ്വതാ || 1 ||

മന്യുരിംദ്രോ’ മന്യുരേവാസ’ ദേവോ മന്യുര് ഹോതാ വരു’ണോ ജാതവേ’ദാഃ |
മന്യും വിശ’ ഈളതേ മാനു’ഷീര്യാഃ പാഹി നോ’ മന്യോ തപ’സാ സജോഷാ’ഃ || 2 ||

അഭീ’ഹി മന്യോ തവസസ്തവീ’യാന് തപ’സാ യുജാ വി ജ’ഹി ശത്രൂ’ന് |
അമിത്രഹാ വൃ’ത്രഹാ ദ’സ്യുഹാ ച വിശ്വാ വസൂന്യാ ഭ’രാ ത്വം നഃ’ || 3 ||

ത്വം ഹി മ’ന്യോ അഭിഭൂ’ത്യോജാഃ സ്വയംഭൂര്ഭാമോ’ അഭിമാതിഷാഹഃ |
വിശ്വച’ര്-ഷണിഃ സഹു’രിഃ സഹാ’വാനസ്മാസ്വോജഃ പൃത’നാസു ധേഹി || 4 ||

അഭാഗഃ സന്നപ പരേ’തോ അസ്മി തവ ക്രത്വാ’ തവിഷസ്യ’ പ്രചേതഃ |
തം ത്വാ’ മന്യോ അക്രതുര്ജി’ഹീളാഹം സ്വാതനൂര്ബ’ലദേയാ’യ മേഹി’ || 5 ||

അയം തേ’ അസ്മ്യുപ മേഹ്യര്വാങ് പ്ര’തീചീനഃ സ’ഹുരേ വിശ്വധായഃ |
മന്യോ’ വജ്രിന്നഭി മാമാ വ’വൃത്സ്വഹനാ’വ ദസ്യൂ’ന് ഋത ബോ’ധ്യാപേഃ || 6 ||

അഭി പ്രേഹി’ ദക്ഷിണതോ ഭ’വാ മേ‌உധാ’ വൃത്രാണി’ ജംഘനാവ ഭൂരി’ |
ജുഹോമി’ തേ ധരുണം മധ്വോ അഗ്ര’മുഭാ ഉ’പാംശു പ്ര’ഥമാ പി’ബാവ || 7 ||

ത്വയാ’ മന്യോ സരഥ’മാരുജംതോ ഹര്ഷ’മാണാസോ ധൃഷിതാ മ’രുത്വഃ |
തിഗ്മേഷ’വ ആയു’ധാ സംശിശാ’നാ അഭി പ്രയം’തു നരോ’ അഗ്നിരൂ’പാഃ || 8 ||

അഗ്നിരി’വ മന്യോ ത്വിഷിതഃ സ’ഹസ്വ സേനാനീര്നഃ’ സഹുരേ ഹൂത ഏ’ധി |
ഹത്വായ ശത്രൂന് വി ഭ’ജസ്വ വേദ ഓജോ മിമാ’നോ വിമൃധോ’ നുദസ്വ || 9 ||

സഹ’സ്വ മന്യോ അഭിമാ’തിമസ്മേ രുജന് മൃണന് പ്ര’മൃണന് പ്രേഹി ശത്രൂ’ന് |
ഉഗ്രം തേ പാജോ’ നന്വാ രു’രുധ്രേ വശീ വശം’ നയസ ഏകജ ത്വമ് || 10 ||

ഏകോ’ ബഹൂനാമ’സി മന്യവീളിതോ വിശം’വിശം യുധയേ സം ശി’ശാധി |
അകൃ’ത്തരുക് ത്വയാ’ യുജാ വയം ദ്യുമംതം ഘോഷം’ വിജയായ’ കൃണ്മഹേ || 11 ||

വിജേഷകൃദിംദ്ര’ ഇവാനവബ്രവോ(ഓ)3’‌உസ്മാകം’ മന്യോ അധിപാ ഭ’വേഹ |
പ്രിയം തേ നാമ’ സഹുരേ ഗൃണീമസി വിദ്മാതമുത്സം യത’ ആബഭൂഥ’ || 12 ||

ആഭൂ’ത്യാ സഹജാ വ’ജ്ര സായക സഹോ’ ബിഭര്ഷ്യഭിഭൂത ഉത്ത’രമ് |
ക്രത്വാ’ നോ മന്യോ സഹമേദ്യേ’ധി മഹാധനസ്യ’ പുരുഹൂത സംസൃജി’ || 13 ||

സംസൃ’ഷ്ടം ധന’മുഭയം’ സമാകൃ’തമസ്മഭ്യം’ ദത്താം വരു’ണശ്ച മന്യുഃ |
ഭിയം ദധാ’നാ ഹൃദ’യേഷു ശത്ര’വഃ പരാ’ജിതാസോ അപ നില’യംതാമ് || 14 ||

ധന്വ’നാഗാധന്വ’ നാജിംജ’യേമ ധന്വ’നാ തീവ്രാഃ സമദോ’ ജയേമ |
ധനുഃ ശത്രോ’രപകാമം കൃ’ണോതി ധന്വ’ നാസര്വാ’ഃ പ്രദിശോ’ ജയേമ ||

ഭദ്രം നോ അപി’ വാതയ മനഃ’ ||

ഓം ശാംതാ’ പൃഥിവീ ശി’വമംതരിക്ഷം ദ്യൗര്നോ’ ദേവ്യ‌உഭ’യന്നോ അസ്തു |
ശിവാ ദിശഃ’ പ്രദിശ’ ഉദ്ദിശോ’ ന‌உആപോ’ വിശ്വതഃ പരി’പാംതു സര്വതഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

Also Read:

Manyu Suktam lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Manyu Suktam Lyrics in Malayalam | Lord Shiva Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top