Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Manyu Suktam Lyrics in English | Lord Shiva Stotram

Manyu Suktam in English:

rgveda samhita; manḍalam 10; suktam 83,84

yaste” manyo‌உvi’dhad vajra sayaka saha oja’h pusyati visva’manusak |
sahyama dasamaryam tvaya” yuja saha’skrtena saha’sa saha’svata || 1 ||

manyurindro” manyurevasa’ devo manyur hota varu’no jatave”dah |
manyum visa’ iḷate manu’siryah pahi no” manyo tapa’sa sajosa”h || 2 ||

abhi”hi manyo tavasastavi”yan tapa’sa yuja vi ja’hi satru”n |
amitraha vr’traha da’syuha ca visva vasunya bha’ra tvam na’h || 3 ||

tvam hi ma”nyo abhibhu”tyojah svayambhurbhamo” abhimatisahah |
visvaca’r-sanih sahu’rih saha”vanasmasvojah prta’nasu dhehi || 4 ||

abhagah sannapa pare”to asmi tava kratva” tavisasya’ pracetah |
tam tva” manyo akraturji’hiḷaham svatanurba’ladeya”ya mehi’ || 5 ||

ayam te” asmyupa mehyarvaṅ pra’ticinah sa’hure visvadhayah |
manyo” vajrinnabhi mama va’vrtsvahana”va dasyu”n rta bo”dhyapeh || 6 ||

abhi prehi’ daksinato bha’va me‌உdha” vrtrani’ jaṅghanava bhuri’ |
juhomi’ te dharunam madhvo agra’mubha u’pamsu pra’thama pi’bava || 7 ||

tvaya” manyo saratha’marujanto harsa’manaso dhrsita ma’rutvah |
tigmesa’va ayu’dha samsisa”na abhi praya”ntu naro” agniru”pah || 8 ||

agniri’va manyo tvisitah sa’hasva senanirna’h sahure huta e”dhi |
hatvaya satrun vi bha’jasva veda ojo mima”no vimrdho” nudasva || 9 ||

saha’sva manyo abhima”timasme rujan mrnan pra’mrnan prehi satru”n |
ugram te pajo” nanva ru’rudhre vasi vasa”m nayasa ekaja tvam || 10 ||

eko” bahunama’si manyaviḷito visa”mvisam yudhaye sam si’sadhi |
akr’ttaruk tvaya” yuja vayam dyumantam ghosa”m vijayaya’ krnmahe || 11 ||

vijesakrdindra’ ivanavabravo(o)3’‌உsmaka”m manyo adhipa bha’veha |
priyam te nama’ sahure grnimasi vidmatamutsam yata’ ababhutha’ || 12 ||

abhu”tya sahaja va’jra sayaka saho” bibharsyabhibhuta utta’ram |
kratva” no manyo sahamedye”dhi mahadhanasya’ puruhuta samsrji’ || 13 ||

samsr’sṭam dhana’mubhaya”m samakr’tamasmabhya”m dattam varu’nasca manyuh |
bhiyam dadha”na hrda’yesu satra’vah para”jitaso apa nila’yantam || 14 ||

dhanva’nagadhanva’ najiñja’yema dhanva’na tivrah samado” jayema |
dhanuh satro”rapakamam kr’noti dhanva’ nasarva”h pradiso” jayema ||

bhadram no api’ vataya mana’h ||

om santa’ prthivi si’vamantariksam dyaurno” devya‌உbha’yanno astu |
siva disa’h pradisa’ uddiso” na‌உapo” visvatah pari’pantu sarvatah santih santih santi’h ||

Also Read:

Manyu Suktam lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Manyu Suktam Lyrics in English | Lord Shiva Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top