Shiva Stotram

Shiva Ashtakam Lyrics in English Slokam

Shivashtakam in English:

॥ atha shrI shivAshhTakaM ॥
prabhuM prANanAthaM vibhuM vishvanAthaM jagannAthanAthaM sadAnandabhAjAm.h |
bhavadbhavyabhUteshvaraM bhUtanAthaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 1 ||

gale ruNDamAlaM tanau sarpajAlaM mahAkAlakAlaM gaNeshAdhipAlam.h |
jaTAjUTabhaN^gottaraN^gairvishAlaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 2 ||

mudAmAkaraM maNDanaM maNDayantaM mahAmaNDala bhasmabhUshhadharaMtam.h |
anAdihyapAraM mahAmohahAraM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 3 ||

taTAdho nivAsaM mahATTATTahAsaM mahApApanAshaM sadAsuprakAsham.h |
girIshaM gaNeshaM maheshaM sureshaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 4 ||

girindrAtmajAsa.ngrahItArdhadehaM girau sa.nsthitaM sarvadA sannageham.h |
parabrahmabrahmAdibhirvandhyamAnaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 5 ||

kapAlaM trishUlaM karAbhyAM dadhAnaM padAmbhojanamrAya kAmaM dadAnam.h |
balIvardayAnaM surANAM pradhAnaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 6 ||

sharachchandragAtraM guNAnanda pAtraM trinetraM pavitraM dhaneshasya mitram.h |
aparNAkalatraM charitraM vichitraM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 7 ||

haraM sarpahAraM chitA bhUvihAraM bhavaM vedasAraM sadA nirvikAram.h |
shmashaane vadantaM manojaM dahantaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 8 ||

stavaM yaH prabhAte naraH shUlapANe paThet.h sarvadA bhargabhAvAnuraktaH |
sa putraM dhanaM dhAnyamitraM kalatraM vichitraM samAsAdya mokshaM prayAti || 9 ||

Also Read:

Shiva Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Marathi | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment