Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Kannada and English

Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Kannada and English

441 Views

Shiva Bhujanga Prayata Stotram was wrote by Adi Shankaracharya

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Kannada:

ಕೃಪಾಸಾಗರಾಯಾಶುಕಾವ್ಯಪ್ರದಾಯ
ಪ್ರಣಮ್ರಾಖಿಲಾಭೀಷ್ಟಸಂದಾಯಕಾಯ |
ಯತೀಂದ್ರೈರುಪಾಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಾಥೋರುಹಾಯ
ಪ್ರಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||1||

ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಚಿನ್ಮುದ್ರಿಕೋದ್ಯ-
ತ್ಕರಾಯೇಶಪರ್ಯಾಯರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಮುದಾ ಗೀಯಮಾನಾಯ ವೇದೋತ್ತಮಾಂಗೈಃ
ಶ್ರಿತಾನಂದದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||2||

ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಪುರಾ ಯಾ ಸುರಾಣಾಂ
ಧುನೀ ಸಾದ್ಯ ಕರ್ಮಂದಿರೂಪಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ
ಗಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಿಕಾವ್ಯಾಜತಸ್ತೇ
ವಿಭಾತೀತಿ ಮನ್ಯೇ ಗುರೋ ಕಿಂ ತಥೈವ ||3||

Lord Mahadeva

ನಖೇಂದುಪ್ರಭಾಧೂತನಮ್ರಾಲಿಹಾರ್ದಾ-
ಂಧಕಾರವ್ರಜಾಯಾಬ್ಜಮಂದಸ್ಮಿತಾಯ |
ಮಹಾಮೋಹಪಾಥೋನಿಧೇರ್ಬಾಡಬಾಯ
ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||4||

ಪ್ರಣಮ್ರಾಂತರಂಗಾಬ್ಜಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ
ದಿವಾರಾತ್ರಮವ್ಯಾಹತೋಸ್ರಾಯ ಕಾಮಮ್ |
ಕ್ಷಪೇಶಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಯಾಭ್ಯಾಂ
ವಿಹೀನಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||5||

ಪ್ರಣಮ್ರಾಸ್ಯಪಾಥೋಜಮೋದಪ್ರದಾತ್ರೇ
ಸದಾಂತಸ್ತಮಸ್ತೋಮಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ |
ರಜನ್ಯಾ ಮಪೀದ್ಧಪ್ರಕಾಶಾಯ ಕುರ್ಮೋ
ಹ್ಯಪೂರ್ವಾಯ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||6||

ನತಾನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾನಿ ಫುಲ್ಲಾನಿ ಶೀಘ್ರಂ
ಕರೋಮ್ಯಾಶು ಯೋಗಪ್ರದಾನೇನ ನೂನಮ್ |
ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಚೇತ್ಥಂ ಸರೋಜಾನಿ ಧತ್ಸೇ
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾನಿ ಕಿಂ ಭೋ ಗುರೋ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ||7||

ಪ್ರಭಾಧೂತಚಂದ್ರಾಯುತಾಯಾಖಿಲೇಷ್ಟ-
ಪ್ರದಾಯಾನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಮ್|
ಪ್ರತೀಪಾಯ ನಮ್ರೌಘದುಃಖಾಘಪಂಕ್ತೇ-
ರ್ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾನ್ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||8||

ವಿನಿಷ್ಕಾಸಿತಾನೀಶ ತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಾ –
ನ್ನತಾನಾಂ ಮನೋಭ್ಯೋ ಹ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಾಣಿ |
ರಜಾಂಸಿ ಪ್ರಪನ್ನಾನಿ ಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ
ಗುರೋ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಪದೇಶಾದ್ಬಿಭರ್ಷಿ ||9||

ಮತೇರ್ವೇದಶೀರ್ಷಾಧ್ವಸಂಪ್ರಾಪಕಾಯಾ-
ನತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ |
ತತೇಃ ಪಾಪಬೃಂದಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ನಿಹಂತ್ರೇ
ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||10||

ಸುಪರ್ವೋಕ್ತಿಗಂಧೇನ ಹೀನಾಯ ತೂರ್ಣಂ
ಪುರಾ ತೋಟಕಾಯಾಖಿಲಙ್ಞಾನದಾತ್ರೇ|
ಪ್ರವಾಲೀಯಗರ್ವಾಪಹಾರಸ್ಯ ಕರ್ತ್ರೇ
ಪದಾಬ್ಜಮ್ರದಿಮ್ನಾ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||11||

ಭವಾಂಭೋಧಿಮಗ್ನಾನ್ಜನಾಂದುಃಖಯುಕ್ತಾನ್
ಜವಾದುದ್ದಿಧೀರ್ಷುರ್ಭವಾನಿತ್ಯಹೋ‌உಹಮ್ |
ವಿದಿತ್ವಾ ಹಿ ತೇ ಕೀರ್ತಿಮನ್ಯಾದೃಶಾಂಭೋ
ಸುಖಂ ನಿರ್ವಿಶಂಕಃ ಸ್ವಪಿಮ್ಯಸ್ತಯತ್ನಃ ||12||

||ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಮ್||

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in English

krpasagarayasukavyapradaya
pranamrakhilabhistasandayakaya |
yatindrairupasyanghripathoruhaya
prabodhapradatre namah sankaraya ||1||

cidanandarupaya cinmudrikodya-
tkarayesaparyayarupaya tubhyam |
muda giyamanaya vedottamangaih
sritanandadatre namah sankaraya ||2||

jatajutamadhye pura ya suranam
dhuni sadya karmandirupasya sambhoh
gale mallikamalikavyajataste
vibhatiti manye guro kim tathaiva ||3||

nakhenduprabhadhutanamraliharda-
ndhakaravrajayabjamandasmitaya |
mahamohapathonidherbaḍabaya
prasantaya kurmo namah sankaraya ||4||

pranamrantarangabjabodhapradatre
divaratramavyahatosraya kamam |
ksapesaya citraya laksma ksayabhyam
vihinaya kurmo namah sankaraya ||5||

pranamrasyapathojamodapradatre
sadantastamastomasamharakartre |
rajanya mapiddhaprakasaya kurmo
hyapurvaya pusne namah sankaraya ||6||

natanam hrdabjani phullani sighram
karomyasu yogapradanena nunam |
prabodhaya cettham sarojani dhatse
praphullani kim bho guro bruhi mahyam ||7||

prabhadhutacandrayutayakhilesta-
pradayanatanam samuhaya sighram|
pratipaya namraughaduhkhaghapankte-
rmuda sarvada syannamah sankaraya ||8||

viniskasitanisa tattvavabodha –
nnatanam manobhyo hyananyasrayani |
rajamsi prapannani padambujatam
guro raktavastrapadesadbibharsi ||9||

matervedasirsadhvasamprapakaya-
natanam jananam krpardraih kataksaih |
tateh papabrndasya sighram nihantre
smitasyaya kurmo namah sankaraya ||10||

suparvoktigandhena hinaya turnam
pura totakayakhilanñanadatre|
pravaliyagarvapaharasya kartre
padabjamradimna namah sankaraya ||11||

bhavambhodhimagnanjananduhkhayuktan
javaduddidhirsurbhavanityaho‌உham |
viditva hi te kirtimanyadrsambho
sukham nirvisankah svapimyastayatnah ||12||

||iti srisankaracarya bhujangaprayatastotram||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *