Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in English

Shiva Bhujanga Prayata Stotram in English

krpasagarayasukavyapradaya
pranamrakhilabhistasandayakaya |
yatindrairupasyanghripathoruhaya
prabodhapradatre namah sankaraya ॥ 1 ॥

cidanandarupaya cinmudrikodya-
tkarayesaparyayarupaya tubhyam |
muda giyamanaya vedottamangaih
sritanandadatre namah sankaraya ॥ 2 ॥

jatajutamadhye pura ya suranam
dhuni sadya karmandirupasya sambhoh
gale mallikamalikavyajataste
vibhatiti manye guro kim tathaiva ॥ 3 ॥

nakhenduprabhadhutanamraliharda-
ndhakaravrajayabjamandasmitaya |
mahamohapathonidherbaḍabaya
prasantaya kurmo namah sankaraya ॥ 4 ॥

pranamrantarangabjabodhapradatre
divaratramavyahatosraya kamam |
ksapesaya citraya laksma ksayabhyam
vihinaya kurmo namah sankaraya ॥ 5 ॥

pranamrasyapathojamodapradatre
sadantastamastomasamharakartre |
rajanya mapiddhaprakasaya kurmo
hyapurvaya pusne namah sankaraya ॥ 6 ॥

natanam hrdabjani phullani sighram
karomyasu yogapradanena nunam |
prabodhaya cettham sarojani dhatse
praphullani kim bho guro bruhi mahyam ॥ 7 ॥

prabhadhutacandrayutayakhilesta-
pradayanatanam samuhaya sighram|
pratipaya namraughaduhkhaghapankte-
rmuda sarvada syannamah sankaraya ॥ 8 ॥

viniskasitanisa tattvavabodha –
nnatanam manobhyo hyananyasrayani |
rajamsi prapannani padambujatam
guro raktavastrapadesadbibharsi ॥ 9 ॥

matervedasirsadhvasamprapakaya-
natanam jananam krpardraih kataksaih |
tateh papabrndasya sighram nihantre
smitasyaya kurmo namah sankaraya ॥ 10 ॥

suparvoktigandhena hinaya turnam
pura totakayakhilanñanadatre|
pravaliyagarvapaharasya kartre
padabjamradimna namah sankaraya ॥ 11 ॥

bhavambhodhimagnanjananduhkhayuktan
javaduddidhirsurbhavanityaho‌உham |
viditva hi te kirtimanyadrsambho
sukham nirvisankah svapimyastayatnah ॥ 12 ॥

॥ iti srisankaracarya bhujangaprayatastotram ॥

Also Read:

Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top