Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shiva Kesadi Padantha Varnana Stotram lyrics in Kannada

Siva Kesadi Padantha Varnana Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕೇಶಾದಿಪಾದಾಂತ ವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ದೇಯಾಸುರ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ರಾಜತ್ಸರಸಸುರಸರಿತ್ಪಾರಪರ್ಯಂತನಿರ್ಯ-
ತ್ಪ್ರಾಂಶುಸ್ತಂಬಾಃ ಪಿಶಂಗಾಸ್ತುಲಿತಪರಿಣತಾರಕ್ತಶಾಲೀಲತಾ ವಃ |
ದುರ್ವಾರಾಪತ್ತಿಗರ್ತಶ್ರಿತನಿಖಿಲಜನೋತ್ತಾರಣೇ ರಜ್ಜುಭೂತಾ
ಘೋರಾಘೋರ್ವೀರುಹಾಲೀದಹನಶಿಖಿಶಿಖಾಃ ಶರ್ಮ ಶಾರ್ವಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ || ೧ ||

ಕುರ್ವನ್ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗಪ್ರಗಮಪರಿಲಸದ್ರೂಪ್ಯಸೋಪಾನಶಂಕಾಂ
ಶಕ್ರಾರೀಣಾಂ ಪುರಾಣಾಂ ತ್ರಯವಿಜಯಕೃತಸ್ಪಷ್ಟರೇಖಾಯಮಾಣಮ್ |
ಅವ್ಯಾದವ್ಯಾಜಮುಚ್ಚೈರಲಿಕಹಿಮಧರಾಧಿತ್ಯಕಾಂತಸ್ತ್ರಿಧೋದ್ಯ-
ಜ್ಜಾಹ್ನಾವ್ಯಾಭಂ ಮೃಡಾನೀಕಮಿತುರುಡುಪರುಕ್ಪಾಂಡರಂ ವಸ್ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಮ್ || ೨ ||

ಕ್ರುಧ್ಯದ್ಗೌರೀಪ್ರಸಾದಾನತಿಸಮಯಪದಾಂಗುಷ್ಠಸಂಕ್ರಾಂತಲಾಕ್ಷಾ-
ಬಿಂದುಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ಮರಾರೇಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿದೃಷನ್ಮಗ್ನಮಾಣಿಕ್ಯಶೋಭಮ್ |
ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯುದ್ಯದ್ದಿವ್ಯಸಿಂಧೋಃ ಪತಿತಶಫರಿಕಾಕಾರಿ ವೋ ಮಸ್ತಕಂ ಸ್ತಾ-
ದಸ್ತೋಕಾಪತ್ತಿಕೃತ್ಯೈ ಹುತವಹಕಣಿಕಾಮೋಕ್ಷರೂಕ್ಷಂ ಸದಾಕ್ಷಿ || ೩ ||

ಭೂತ್ಯೈ ದೃಗ್ಭೂತಯೋಃ ಸ್ಯಾದ್ಯದಹಿಮಹಿಮರುಗ್ಬಿಂಬಯೋಃ ಸ್ನಿಗ್ಧವರ್ಣೋ
ದೈತ್ಯೌಘಧ್ವಂಸಶಂಸೀ ಸ್ಫುಟ ಇವ ಪರಿವೇಷಾವಶೇಷೋ ವಿಭಾತಿ |
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತವೃತ್ತಿರ್ಮಯಿ ಸಮುಪಗತೇತೀವ ನಿರ್ವೃತ್ತಗರ್ವಂ
ಶರ್ವಾಣೀಭರ್ತುರುಚ್ಚೈರ್ಯುಗಳಮಥ ದಧದ್ವಿಭ್ರಮಂ ತದ್ಭ್ರುವೋರ್ವಃ || ೪ ||

ಯುಗ್ಮೇ ರುಕ್ಮಾಬ್ಜಪಿಂಗೇ ಗ್ರಹ ಇವ ಪಿಹಿತೇ ದ್ರಾಗ್ಯಯೋಃ ಪ್ರಾಗ್ದುಹಿತ್ರಾ
ಶೈಲಸ್ಯ ಧ್ವಾಂತನೀಲಾಂಬರರಚಿತಬೃಹತ್ಕಂಚುಕೋಽಭೂತ್ಪ್ರಪಂಚಃ |
ತೇ ತ್ರೈನೇತ್ರೇ ಪವಿತ್ರೇ ತ್ರಿದಶವರಘಟಾಮಿತ್ರಜೈತ್ರೋಗ್ರಶಸ್ತ್ರೇ
ನೇತ್ರೇ ನೇತ್ರೇ ಭವೇತಾಂ ದ್ರುತಮಿಹ ಭವತಾಮಿಂದ್ರಿಯಾಶ್ವಾನ್ವಿಯಂತುಂ || ೫ ||

ಚಂಡೀವಕ್ತ್ರಾರ್ಪಣೇಚ್ಛೋಸ್ತದನು ಭಗವತಃ ಪಾಂಡುರುಕ್ಪಾಂಡುಗಂಡ-
ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕಂಡೂಂ ವಿನೇತುಂ ವಿತನುತ ಇವ ಯೇ ರತ್ನಕೋಣೈರ್ವಿಘೃಷ್ಟಿಮ್ |
ಚಂಡಾರ್ಚಿರ್ಮಂಡಲಾಭೇ ಸತತನತಜನಧ್ವಾಂತಖಂಡಾತಿಶೌಂಡೇ
ಛಾಂಡೀಶೇ ತೇ ಶ್ರಿಯೇಸ್ತಾಮಧಿಕಮವನತಾಖಂಡಲೇ ಕುಂಡಲೇ ವಃ || ೬ ||

ಖಟ್ವಾಂಗೋದಗ್ರಪಾಣೇಃ ಸ್ಫುಟವಿಕಟಪುಟೋ ವಕ್ತ್ರರಂಧ್ರಪ್ರವೇಶ-
ಪ್ರೇಪ್ಸೂದಂಚತ್ಫಣೋರುಶ್ವಸದತಿಧವಳಾಹೀಂದ್ರಶಂಕಾಂ ದಧಾನಃ |
ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕ್ರಮವಕ್ತ್ರಾಂಬುರುಹಪರಿಲಸತ್ಕರ್ಣಿಕಾಕಾರಶೋಭಃ
ಶಶ್ವತ್ತ್ರಾಣಾಯ ಭೂಯಾದಲಮತಿವಿಮಲೋತ್ತುಂಗಕೋಣಃ ಸ ಘೋಣಃ || ೭ ||

ಕ್ರುಧ್ಯತ್ಯದ್ಧಾ ಯಯೋಃ ಸ್ವಾಂ ತನುಮತಿಲಸತೋರ್ಬಿಂಬಿತಾಂ ಲಕ್ಷಯಂತೀ
ಭರ್ತ್ರೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತಿನಿಘ್ನಾ ಮುಹುರಿತರವಧೂಶಂಕಯಾ ಶೈಲಕನ್ಯಾ |
ಯುಷ್ಮಾಂಸ್ತೌ ಶಶ್ವದುಚ್ಚೈರಬಹುಳದಶಮೀಶರ್ವರೀಶಾತಿಶುಭ್ರಾ-
ವವ್ಯಾಸ್ತಾಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಧೋಃ ಕಮಿತುರವನಮಲ್ಲೋಕಪಾಲೌ ಕಪೋಲೌ || ೮ ||

ಯೋ ಭಾಸಾ ಭಾತ್ಯುಪಾಂತಸ್ಥಿತ ಇವ ನಿಭೃತಂ ಕೌಸ್ತುಭೋ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛ-
ನ್ಸೋತ್ಥಸ್ನೇಹಾನ್ನಿತಾಂತಂ ಗಳಗತಗರಳಂ ಪತ್ಯುರುಚ್ಚೈಃ ಪಶೂನಾಮ್ |
ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಯಮಾರ್ದ್ರಾ ಪಿಬತಿ ಗಿರಿಸುತಾ ಸಂಪದಃ ಸಾತಿರೇಕಾ
ಲೋಕಾಃ ಶೋಣೀಕೃತಾಂತಾ ಯದಧರಮಹಸಾ ಸೋಽಧರೋ ವೋ ವಿಧತ್ತಾಮ್ || ೯ ||

ಅತ್ಯರ್ಥಂ ರಾಜತೇ ಯಾ ವದನಶಶಧರಾದುದ್ಗಲಚ್ಚಾರುವಾಣೀ-
ಪೀಯೂಷಾಂಭಃಪ್ರವಾಹಪ್ರಸರಪರಿಲಸತ್ಫೇನಬಿಂದ್ವಾವಳೀವ |
ದೇಯಾತ್ಸಾ ದಂತಪಂಕ್ತಿಶ್ಚಿರಮಿಹ ದನುದಾಯಾದದೌವಾರಿಕಸ್ಯ
ದ್ಯುತ್ಯಾ ದೀಪ್ತೇಂದುಕುಂದಚ್ಛವಿರಮಲತರಪ್ರೋನ್ನತಾಗ್ರಾ ಮುದಂ ವಃ || ೧೦ ||

ನ್ಯಕ್ಕುರ್ವನ್ನುರ್ವರಾಭೃನ್ನಿಭಘನಸಮಯೋದ್ಧುಷ್ಟಮೇಘೌಘಘೋಷಂ
ಸ್ಫೂರ್ಜದ್ವಾರ್ಧ್ಯುತ್ಥಿತೋರುಧ್ವನಿತಮಪಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ ಗಭೀರಃ |
ಸುವ್ಯಕ್ತೋಽವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತೇಃ ಪ್ರಕಟಿತಕರಣಃ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ಯ ಸತ್ಯಾಃ
ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಃ ಸಂವಿದಧ್ಯಾತ್ಫಲವಿಕಲಮಲಂ ಜನ್ಮ ನಾದಃ ಸ ನಾದಃ || ೧೧ ||

ಭಾಸಾ ಯಸ್ಯ ತ್ರಿಲೋಕೀ ಲಸತಿ ಪರಿಲಸತ್ಫೇನಬಿಂದ್ವರ್ಣವಾಂತ-
ರ್ವ್ಯಾಮಗ್ನೇವಾತಿಗೌರಸ್ತುಲಿತಸುರಸರಿದ್ವಾರಿಪೂರಪ್ರಸಾರಃ |
ಪೀನಾತ್ಮಾ ದಂತಭಾಭಿರ್ಭೃಶಮಹಹಹಕಾರಾತಿಭೀಮಃ ಸದೇಷ್ಟಾಂ
ಪುಷ್ಟಾಂ ತುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಸ್ಫುಟಮಿಹ ಭವತಾಮಟ್ಟಹಾಸೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತೇಃ || ೧೨ ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಾಖ್ಯಮಾಪ್ಯಂ ಯದುವಿಮಲಮುದಗ್ವರ್ತಿ ಯದ್ವಾಮದೇವಂ
ನಾಮ್ನಾ ಹೇಮ್ನಾ ಸದೃಕ್ಷಂ ಜಲದನಿಭಮಘೋರಾಹ್ವಯಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಯತ್ |
ಯದ್ಬಾಲಾರ್ಕಪ್ರಭಂ ತತ್ಪುರುಷನಿಗದಿತಂ ಪೂರ್ವಮೀಶಾನಸಂಜ್ಞಂ
ಯದ್ದಿವ್ಯಂ ತಾನಿ ಶಂಭೋರ್ಭವದಭಿಲಷಿತಂ ಪಂಚ ದದ್ಯುರ್ಮುಖಾನಿ || ೧೩ ||

ಆತ್ಮಪ್ರೇಮ್ಣೋ ಭವಾನ್ಯಾ ಸ್ವಯಮಿವ ರಚಿತಾಃ ಸಾದರಂ ಸಾಂವನನ್ಯಾ
ಮಷ್ಯಾ ತಿಸ್ರಃಸುನೀಲಾಂಜನನಿಭಗರರೇಖಾಃ ಸಮಾಭಾಂತಿ ಯಸ್ಯಾಮ್ |
ಅಕಲ್ಪಾನಲ್ಪಭಾಸಾ ಭೃಶರುಚಿರತರಾ ಕಂಬುಕಲ್ಪಾಂಬಿಕಾಯಾಃ
ಪತ್ಯುಃ ಸಾತ್ಯಂತಮಂತರ್ವಿಲಸತು ಸತತಂ ಮಂಥರಾ ಕಂಧರಾ ವಃ || ೧೪ ||

ವಕ್ತ್ರೇಂದೋರ್ದಂತಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ಚಿರಮಧರಮಹಾಕೌಸ್ತುಭಸ್ಯಾಪ್ಯುಪಾಂತೇ
ಸೋತ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ಯಃ ಸ್ಥಿತಿಮಚಲಭುವೇ ವಾರಯಂತ್ಯೈ ನಿವೇಶಂ |
ಪ್ರಾಯುಂಕ್ತೇವಾಶಿಷೋ ಯಃ ಪ್ರತಿಪದಮಮೃತತ್ವೇ ಸ್ಥಿತಃ ಕಾಲಶತ್ರೋಃ
ಕಾಲಂ ಕುರ್ವನ್ಗಳಂ ವೋ ಹೃದಯಮಯಮಲಂ ಕ್ಷಾಳಯೇತ್ಕಾಲಕೂಟಃ || ೧೫ ||

ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಾಕುಲಾಯಾ ದೃಢತರಪರಿರಂಭೇಷು ಪರ್ವೇಂದುಮುಖ್ಯಾಃ
ಪಾರ್ವತ್ಯಾಶ್ಚಾರುಚಾಮೀಕರವಲಯಪದೈರಂಕಿತಂ ಕಾಂತಿಶಾಲಿ |
ರಂಗನ್ನಾಗಾಂಗದಾಢ್ಯಂ ಸತತಮವಿಹಿತಂ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲಯೇತ್ತ-
ದ್ದೋರ್ಮೂಲಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಯದ್ಧೃದಿ ದುರಿತಮಪಾಸ್ಯಾರ್ಜಿತಂ ಧೂರ್ಜಟೇರ್ವಃ || ೧೬ ||

ಕಂಠಾಶ್ಲೇಷಾರ್ಥಮಾಪ್ತಾ ದಿವ ಇವ ಕಮಿತುಃ ಸ್ವರ್ಗಸಿಂಧೋಃ ಪ್ರವಾಹಾಃ
ಕ್ರಾಂತ್ಯೈ ಸಂಸಾರಸಿಂಧೋಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಹಾಸಂಕ್ರಮಾಕಾರದೀರ್ಘಾಃ |
ತಿರ್ಯಗ್ವಿಷ್ಕಂಭಭೂತಾಸ್ತ್ರಿಭುವನವಸತೇರ್ಭಿನ್ನದೈತ್ಯೇಭದೇಹಾ
ಬಾಹಾ ವಸ್ತಾ ಹರಸ್ಯ ದ್ರುತಮಿಹ ನಿವಹಾನಂಹಸಾಂ ಸಂಹರಂತು || ೧೭ ||

ವಕ್ಷೋ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋಽಲಂ ಸ್ಮರಭರವಿನಮದ್ದಕ್ಷಜಾಕ್ಷೀಣವಕ್ಷೋ-
ಜಾಂತರ್ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಶುಂಭನ್ಮಲಯಜಮಿಳಿತೋದ್ಭಾಸಿ ಭಸ್ಮೋಕ್ಷಿತಂ ಯತ್ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತದ್ರೂಕ್ಷಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರುತಿಗಣಫಣರತ್ನೌಘಭಾಭೀಕ್ಷ್ಣಶೋಭಂ
ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶಶ್ವದೇನಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಶಿಲಾಮಂಡಲಾಭಂ ಕ್ಷಿಣೋತು || ೧೮ ||

ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತೇ ವಿಚಿತ್ರಾಕುಲವಲಿಲಹರೀಜಾಲಶಾಲಿನ್ಯವಾಂಚ-
ನ್ನಾಭ್ಯಾವರ್ತೇ ವಿಲೋಲದ್ಭುಜಗವರಯುತೇ ಕಾಲಶತ್ರೋರ್ವಿಶಾಲೇ |
ಯುಷ್ಮಚ್ಚಿತ್ತತ್ರಿಧಾಮಾ ಪ್ರತಿನವರುಚಿರೇ ಮಂದಿರೇ ಕಾಂತಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ
ಶೇತಾಂ ಶೀತಾಂಶುಗೌರೇ ಚಿರತರಮುದರಕ್ಷೀರಸಿಂಧೌ ಸಲೀಲಮ್ || ೧೯ ||

ವೈಯಾಘ್ರೀ ಯತ್ರ ಕೃತ್ತಿಃ ಸ್ಫುರತಿ ಹಿಮಗಿರೇರ್ವಿಸ್ತೃತೋಪತ್ಯಕಾಂತಃ
ಸಾಂದ್ರಾವಶ್ಯಾಯಮಿಶ್ರಾ ಪರಿತ ಇವ ವೃತಾ ನೀಲಜೀಮೂತಮಾಲಾ |
ಆಬದ್ಧಾಹೀಂದ್ರಕಾಂಚೀಗುಣಮತಿಪೃಥುಲಂ ಶೈಲಜಾಕ್ರೀಡಭೂಮಿ-
ಸ್ತದ್ವೋ ನಿಃಶ್ರೇಯಸೇ ಸ್ಯಾಜ್ಜಘನಮತಿಘನಂ ಬಾಲಶೀತಾಂಶುಮೌಳೇಃ || ೨೦ ||

ಪುಷ್ಟಾವಷ್ಟಂಭಭೂತೌ ಪೃಥುತರಜಘನಸ್ಯಾಪಿ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಃ
ಸಮ್ಯಗ್ವೃತ್ತೌ ಸುರೇಂದ್ರದ್ವಿರದವರಕರೋದಾರಕಾಂತಿಂ ದಧಾನೌ |
ಸಾರಾವೂರೂ ಪುರಾರೇಃ ಪ್ರಸಭಮರಿಘಟಾಘಸ್ಮರೌ ಭಸ್ಮಶುಭ್ರೌ
ಭಕ್ತೈರತ್ಯಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತೈರಧಿಕಮವನತೌ ವಾಂಛಿತಂ ವೋ ವಿಧತ್ತಾಮ್ || ೨೧ ||

ಆನಂದಾಯೇಂದುಕಾಂತೋಪಲರಚಿತಸಮುದ್ಗಾಯಿತೇ ಯೇ ಮುನೀನಾಂ
ಚಿತ್ತಾದರ್ಶಂ ನಿಧಾತುಂ ವಿದಧತಿ ಚರಣೇ ತಾಂಡವಾಕುಂಚನಾನಿ |
ಕಾಂಚೀಭೋಗೀಂದ್ರಮೂರ್ಧ್ನಾಂ ಪ್ರತಿಮುಹುರುಪಧಾನಾಯಮಾನೇ ಕ್ಷಣಂ ತೇ
ಕಾಂತೇ ಸ್ತಾಮಂತಕಾರೇರ್ದ್ಯುತಿವಿಜಿತಸುಧಾಭಾನುನೀ ಜಾನುನೀ ವಃ || ೨೨ ||

ಮಂಜೀರೀಭೂತಭೋಗಿಪ್ರವರಗಣಫಣಾಮಂಡಲಾಂತರ್ನಿತಾಂತ-
ವ್ಯಾದೀರ್ಘಾನರ್ಘರತ್ನದ್ಯುತಿಕಿಸಲಯತೇ ಸ್ತೂಯಮಾನೇ ದ್ಯುಸದ್ಭಿಃ |
ಬಿಭ್ರತ್ಯೌ ವಿಭ್ರಮಂ ವಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಬೃಹದ್ದಂಡವದ್ಭಾಸಿತೇ ಯೇ
ಜಂಘೇ ಶಂಖೇಂದುಶುಭ್ರೇ ಭೃಶಮಿಹ ಭವತಾಂ ಮಾನಸೇ ಶೂಲಪಾಣೇಃ || ೨೩ ||

ಅಸ್ತೋಕಸ್ತೋಮಶಸ್ತೈರಪಚಿತಿಮಮಲಾಂ ಭೂರಿಭಾವೋಪಹಾರೈಃ
ಕುರ್ವದ್ಭಿಃ ಸರ್ವದೋಚ್ಚೈಃ ಸತತಮಭಿವೃತೌ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ದೇವಲಾದ್ಯೈಃ |
ಸಮ್ಯಕ್ಸಂಪೂಜ್ಯಮಾನಾವಿಹ ಹೃದಿ ಸರಸೀವಾನಿಶಂ ಯುಷ್ಮದೀಯೇ
ಶರ್ವಸ್ಯ ಕ್ರೀಡತಾಂ ತೌ ಪ್ರಪದವರಬೃಹತ್ಕಚ್ಛಪಾವಚ್ಛಭಾಸೌ || ೨೪ ||

ಯಾಃ ಸ್ವಸ್ಯೈಕಾಂಶಪಾತಾದತಿಬಹಳಗಳದ್ರಕ್ತವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರಣುನ್ನ-
ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಕ್ರೋಶಯನ್ಪ್ರಾಙ್ನಿಜಮಚಲವರಂ ಚಾಲಯಂತಂ ದಶಾಸ್ಯಮ್ |
ಪಾದಾಂಗುಳ್ಯೋ ದಿಶಂತು ದ್ರುತಮಯುಗದೃಶಃ ಕಲ್ಮಷಪ್ಲೋಷಕಲ್ಯಾಃ
ಕಳ್ಯಾಣಂ ಫುಲ್ಲಮಾಲ್ಯಪ್ರಕರವಿಲಸಿತಾ ವಃ ಪ್ರಣದ್ಧಾಹಿವಲ್ಲ್ಯಃ || ೨೫ ||

ಪ್ರಹ್ವಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಃಪ್ರಮುಖಸುರವರಪ್ರಸ್ಫುರನ್ಮೌಳಿಸಕ್ತ-
ಜ್ಯಾಯೋರತ್ನೋತ್ಕರೋಸ್ತ್ರೈರವಿರತಮಮಲಾ ಭೂರಿನೀರಾಜಿತಾ ಯಾ |
ಪ್ರೋದಗ್ರೋಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಯಾತ್ತತಿರಿವ ರುಚಿರಾ ತಾರಕಾಣಾಂ ನಿತಾಂತಂ
ನೀಲಗ್ರೀವಸ್ಯ ಪಾದಾಂಬುರುಹವಿಲಸಿತಾ ಸಾ ನಖಾಳೀ ಸುಖಂ ವಃ || ೨೬ ||

ಸತ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಾನನೇಂದಾವಪಿ ಸವಿಧಗತೇ ಯೇ ವಿಕಾಸಂ ದಧಾತೇ
ಸ್ವಾಂತೇ ಸ್ವಾಂ ತೇ ಲಭಂತೇ ಶ್ರಿಯಮಿಹ ಸರಸೀವಾಮರಾ ಯೇ ದಧಾನಾಃ |
ಲೋಲಂ ಲೋಲಂಬಕಾನಾಂ ಕುಲಮಿವ ಸುಧಿಯಾಂ ಸೇವತೇ ಯೇ ಸದಾ ಸ್ತಾಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭೂತ್ಯೈಣಪಾಣೇರ್ವಿಮಲತರರುಚಸ್ತೇ ಪದಾಂಭೋರುಹೇ ವಃ || ೨೭ ||

ಯೇಷಾಂ ರಾಗಾದಿದೋಷಾಕ್ಷತಮತಿ ಯತಯೋ ಯಾಂತಿ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಸಾದಾ-
ದ್ಯೇ ವಾ ನಮ್ರಾತ್ಮಮೂರ್ತಿದ್ಯುಸದೃಷಿಪರಿಷನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶೇಷಾಯಮಾಣಾಃ |
ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ಯಾರುಣೋದ್ಯಚ್ಚರಣಸರಸಿಜಪ್ರೋತ್ಥಿತಾಸ್ತೇ ಭಾವಾಖ್ಯಾ-
ತ್ಪಾರಾವಾರಾಚ್ಚಿರಂ ವೋ ದುರಿತಹತಿಕೃತಸ್ತಾರಯೇಯುಃ ಪರಾಗಾಃ || ೨೮ ||

ಭೂಮ್ನಾ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಸೀಮ್ನಾ ಭುವನಮನುಸೃತಂ ಯತ್ಪರಂ ಧಾಮ ಧಾಮ್ನಾಂ
ಸಾಮ್ನಾಮಾಮ್ನಾಯತತ್ತ್ವಂ ಯದಪಿ ಚ ಪರಮಂ ಯದ್ಗುಣಾತೀತಮಾದ್ಯಂ |
ಯಚ್ಚಾಂಹೋಹನ್ನಿರೀಹಂ ಗಹನಮಿತಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಹುರುಚ್ಚೈರ್ಮಹಾಂತೋ
ಮಹೇಶಂ ತನ್ಮಹೋ ಮೇ ಮಹಿತಮಹರಹರ್ಮೋಹರೋಹಂ ನಿಹಂತು || ೨೯ ||

Also Read:

Sri Shiva Padadi Kesantha Varnana Stotram in Sanskrit | English | Kannada | Telugu | Tamil

Shiva Kesadi Padantha Varnana Stotram lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top