Shiva Stotram

Shivabhujanga Prayaata Stotram Lyrics in English

shivabhujanga prayaata stotram Lyrics in English:

shivabhuja~gga prayaata stotram |

galaddaanagaNDaM miladbhRu~ggaKaNDaM chalaccaarushuNDaM jagatraaNashauNDaM |
lasaddantakaaNDaM vipadbha~ggachaNDaM shivapremapiNDaM bhaje vakratuNDam||1||

anaadyantamaadyaM parantattvamarthaM chidaakaaramekaM turIyaM tvameyam |
haribrahmamRugyaM parabrahmaroopaM manovaagatItaM mahaH shaivamIDe ||2||

svashaktyaadi shaktyntasiMhaasanasthaM manohaarisarvaaMgaratnaadibhooSham |
jaTaahIMdugaMgaasthishashyarkamauliM paraM shaktimitraM numaH pa~jchavaktram ||3||

shiveshaanatatpooruShaaGoravaamaadibhirbrahmabhirhRunmuKaiH ShaDbhiraMgaiH |
anaupamyaShaTtriMshataM tattvavidyaamatItaM paraM tvaaM kathaM vetti ko vaa ||4||

pravaaLapravaahaprabhaashoNamardhaM marutvanmaNishrImahaH shyaamamardham |
guNasyootamekaM vapushcekamantaH smaraami smaraapattisaMpattihetum ||5||

svasevaasamaayaata devaasurendraa namanmaulimandaaramaalaabhiShiktam |
namasyaami shaMbho padaaMbhoruhaM te bhavaaMbhodhipotaM bhavaanIvibhaavyam ||6||

jagannaatha mannaatha gaurIsanaatha prapannaanukaMpinvipannaartihaarin |
mahaH stomamoorte samastaikabandho namaste namaste punaste namo&stu ||7||

mahaadeva devesha devaadhideva smaraare puraare yamaare hareti |
bruvaaNaH smariShvaami bhaktyaa bhavantaM tato me dayaashIla deva prasIda ||8||

viroopaakSha vishvesha vidyaadikesha trayImoola shaMbho shiva tryaMbaka tvam |
prasIda smara traahi pashyaava puNya kShamasvaapnuhi tryakSha paahi tvamasmaan ||9||

tvadanyaH sharaNyaH prapannsya neti prasIda smarannava hanyaastu dainyam |
na chette bhavedbhaktavaatsalyahaanistato me dayaaLo dayaaM sannidhehi ||10||

ayaM daanakaalastvahaM daanapaatraM bhavaannaatha daataa tvadanyanna yaache |
bhavadbhaktimeva sthiraaM dehi mahyaM kRupaashIla shaMbho kRutaartho&smi tasmaat ||11||

pashuM vetsi cenmaaM tvamevaadhirooDhaH kaLaMkIti vaa moordhni dhatse tvameva |
dvijihvaH punaH so&pi te kaNThabhooShaa tvada~ggakRutaaH sharva sarve&pi dhanyaaH ||12||

na shaknomi kartuM paradrohaleshaM kathaM prIyase tvaM na jaane girIsha |
tadaa hi prasanno&si kasyaapi kaantaasutadrohiNo vaa pitRudrohiNo vaa ||13||

stutiM dhyaanamarcaaM yathaavadvidhaatuM bhajannapyajaananmaheshaavalaMbe |
trasantaM sutaM traatumagre mRukaNDoryamapraaNanirvaapaNaM tvatpadaabjam ||14||

akaNThe kaLa~gkaadana~gge bhuja~ggaadapaaNau kapaalaadabhaale&nalaakShaat |
amaulau shashaa~gkaadavaame kaLatraadahaM devamanyaM na manye na manye ||15||

shiroddaShTihRudrogashoolapramehajvaraarshojaraayakShmahikkaaviShaartaan |
tvamaadyo bhiShagbheShajaM bhasma shaMbho tvamullaaghayaasmaanvapurlaaghavaaya ||

daridro&smyabhadro&smi dooye viShaNNo&smi sanno&smi bhinno&smi chaaham |
bhavaanpraaNinaamantaraatmaasi shaMbho mamaadhiM na vetsi prabho rakSha maaM tvam ||16||

tvadakShNoH kaTaakShaH patet tryakSha yatra kShaNaM kShmaa cha lakShmIH svayaM taM vRuNIte |
kirITasphuraccaamaracChatramaalaakalaachIgajakShaamabhooShaavisheShaiH ||17||

bhavaanyai bhavaayaapi maatre cha pitre mRuDaanyai mRuDaayaapyaghaghne maKaghne |
shivaa~ggyai shivaa~ggaaya kurmaH shivaayai shivaayaambikaayai namasyambakaaya ||18||

bhavadgauravaM mallaghutvaM viditvaa prabho rakSha kaaruNyaddaShTyaanugaM maam |
shivaatmaanubhaavastutaavakShamo&haM svashaktyaa kRutaM me¶adhaM kShamasva ||19||

yadaa karNarandhraM vrajetkaalavaahadviShatkaNThaGaNTaaGaNaakaaranaadaH |
vRuShaadhIshamaaruhya devaupavaahyaM tadaa vatsa maa bhIriti prINaya tvam ||20||

yadaa daaruNaa bhaaShaNaa bhIShaNaa me bhaviShyantyupaante kRutaantasya dootaaH |
tadaa manmanastvatpadaambhoruhasthaM kathaM nishcalaM syaannamaste&stu shaMbho||21||

yadaa durnivaaravyatho&haM shayaano luThanniHshvasanniHsRutaa vyaktavaaNiH |
tadaa jahrukanyaajalaala~gkRRutaM te jaTaamaNDalaM manmanomandiraM syaat ||22||

yadaa putramitraadayo matsakaashe rudantyasya haa kIddashIyaM dasheti |
tadaa devadevesha gaurIsha shaMbho namaste shivaayetyajasraM bravaaNi || 23||

yadaa pashyataaM maamasau vetti naasmaanayaM shvaasa eveti vaacho bhaveyuH |
tadaa bhootibhooShaM bhuja~ggaavanaddhaM puraare bhavantaM sphuTaM bhaavayeyam ||24||

yadaa yaatanaadeha sandehavaahI bhavedaatmadehe na moho mahaanme |
tadaa kaashashItaaMshusa~gkaashamIsha smaraare vapuste namaste smaraaNi ||25||

yadaa paaramacChaayamasthaanamadbhirjanairvaa vihInaM gamiShyaami maargam |
tadaa taM nirubdhankRutaantasya maargaM mahaadeva mahyaM manoj~jaM prayacCha ||26||

yadaa rauravaadi smaranneva bhItyaa vrajaamyatra mohaM mahaadeva ghoram |
tadaa maamaho naatha tastaarayiShyatyanaathaM paraadhInamardhendumaule ||27||

yadaa shvetapatraayataala~gghyashakteH kRutaantaadbhayaM bhaktavaatsalyabhaavaat |
tadaa paahi maaM paarvatIvallabhaanyaM na pashyaami paataarametaaddashaM me ||28||

idaanImidaanIM mRutirme bhavitrItyaho santataM chintayaa pIDito&smi |
kathaM naama maa bhoonmRutau bhItireShaa namaste gatInaaM gate nIlakaNTha ||29||

amaryaadamevaahamaa&&baalavRuddhaM harantaM kRutaantaM samIkShyaasmi bhItaH |
mRutau taavakaa~gghryabjadivyaprasaadaadbhavaanIpate nirbhayo&haM bhavaani ||30||

jaraajanmagarbhaadhivaasaadiduHKaanyasahyaani jahyaaM jagannaathadeva |
bhavantaM vinaa me gatirnaiva shaMbho dayaaLo na jaagarti kiM vaa dayaa te || 31||

shivaayeti shabdo namaHpoorva eSha smaranmuktikRunmRutyuhaa tattvavaachI |
maheshaana maa gaanmanasto vachastaH sadaa mahyametatpradaanaM prayacCha ||32||

tvamatyamba maaM pashya shItaaMshumaulipriye bheShajaM tvaM bhavavyaadhishaantau |
bahukleshabhaajaM padaambhojapote bhavaabdhau nimagnaM nayasvaadyapaaram || 33||

anudyallalaaTaakShivahniprarohairavaamasphuracchaaruvaamorushobhaiH |
ana~ggabhramadbhogibhooShaavisheSharachandraarghachooDairalaM daivatairnaH || 34||

akaNThe kala~gkaadana~gge bhuja~ggaadapaaNau kapaalaadabhaale&nalaakShaat |
amaulau shashaa~gkaadavaame kaLatraadahaM devamanyaM na manye na manye ||35||

mahaadeva shaMbho girIsha trishooliMstvayIdaM samastaM vibhaatIti yasmaat |
shivaadanyathaa daivataM naabhijaane shivo&haM shivo&haM shivo&ham ||36||

yato&jaayatedaM prapa~jchaM vichitraM sthitiM yaati yasmin yadekaantamante |
sa karmaadihInaH svayaMjyotiraatmaa shivo&haM shivo&haM shivo&ham ||37||

kirITe nishesho lalaaTe hutaasho bhuje bhogiraajo gale kaalimaa cha |
tanau kaaminI yasya tattulyadevaM na jaane na jaane na jaane || 38||

anena stavenaadaraadambikeshaM paraaM bhaktimaasaadya yaM ye namanti |
mRutau nirbhayaaste janaastaM bhajante hRudambhojamadhye sadaasInamIsham || 39||

bhuja~ggapriyaakalpa shambho mayaivaM bhuja~ggaprayaatena vRuttena klRuptam |
naraH stotrametatpaThitvorubhaktyaa suputraayuraarogyamaishvaryameti || 40||

iti shrImatparamahaMsaparivraajakaachaarya shrImacCha~gkaaraachaarya
virachitaM shivabhuja~gga prayaatastotraM saMpoorNam ||