Panchaka

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in English

śrīśivapañcākṣaranakṣatramālāstotram Lyrics in English:

srimadatmane gunaikasindhave namah sivaya
dhamalesadhutakokabandhave namah sivaya ।
namasesitanamadbhavandhave namah sivaya
pamaretarapradhanabandhave namah sivaya ॥ 1 ॥

kalabhitaviprabalapala te namah sivaya
sulabhinnadustadaksaphala te namah sivaya ।
mulakaranaya kalakala te namah sivaya
palayadhuna dayalavala te namah sivaya ॥ 2 ॥

istavastumukhyadanahetave namah sivaya
dustadaityavamsadhumaketave namah sivaya ।
srstiraksanaya dharmasetave namah sivaya
astamurtaye vrsendraketave namah sivaya ॥ 3 ॥

apadadribhedataṅkahasta te namah sivaya
papaharidivyasindhumasta te namah sivaya ।
papadarine lasannamastate namah sivaya
sapadosakhanḍanaprasasta te namah sivaya ॥ 4 ॥

vyomakesa divyabhavyarupa te namah sivaya
hemamedinidharendracapa te namah sivaya ।
namamatradagdhasarvapapa te namah sivaya
kamanaikatanahrddurapa te namah sivaya ॥ 5 ॥

brahmamastakavalinibaddha te namah sivaya
jihmagendrakunḍalaprasiddha te namah sivaya ।
brahmane pranitavedapaddhate namah sivaya
jimhakaladehadattapaddhate namah sivaya ॥ 6 ॥

kamanasanaya suddhakarmane namah sivaya
samaganajayamanasarmane namah sivaya ।
hemakanticakacakyavarmane namah sivaya
samajasuraṅgalabdhacarmane namah sivaya ॥ 7 ॥

janmamrtyughoraduhkhaharine namah sivaya
cinmayaikarupadehadharine namah sivaya ।
manmanorathavapurtikarine namah sivaya
sanmanogataya kamavairine namah sivaya ॥ 8 ॥

yaksarajabandhave dayalave namah sivaya
daksapanisobhikañcanalave namah sivaya ।
paksirajavahahrcchayalave namah sivaya
aksiphala vedaputatalave namah sivaya ॥ 9 ॥

daksahastanisthajatavedase namah sivaya
aksaratmane namadbiḍaujase namah sivaya ।
diksitaprakasitatmatejase namah sivaya
uksarajavaha te satam gate namah sivaya ॥ 10 ॥

rajatacalendrasanuvasine namah sivaya
rajamananityamandahasine namah sivaya ।
rajakorakavatamsabhasine namah sivaya
rajarajamitrataprakasine namah sivaya ॥ 11 ॥

dinamanavalikamadhenave namah sivaya
sunabanadahakrtkrsanave namah sivaya ।
svanuragabhaktaratnasanave namah sivaya
danavandhakaracanḍabhanave namah sivaya ॥ 12 ॥

sarvamaṅgalakucagrasayine namah sivaya
sarvadevataganatisayine namah sivaya ।
purvadevanasasamvidhayine namah sivaya
sarvamanmanojabhaṅgadayine namah sivaya ॥ 13 ॥

stokabhaktito’pi bhaktaposine namah sivaya
makarandasaravarsibhasine namah sivaya ।
ekabilvadanato’pi tosine namah sivaya
naikajanmapapajalasosine namah sivaya ॥ 14 ॥

sarvajivaraksanaikasiline namah sivaya
parvatipriyaya bhaktapaline namah sivaya ।
durvidagdhadaityasainyadarine namah sivaya
sarvarisadharine kapaline namah sivaya ॥ 15 ॥

pahi mamumamanojñadeha te namah sivaya
dehi me varam sitadrigeha te namah sivaya ।
mohitarsikaminisamuha te namah sivaya
svehitaprasanna kamadoha te namah sivaya ॥ 16 ॥

maṅgalapradaya goturamga te namah sivaya
gaṅgaya taraṅgitottamaṅga te namah sivaya ।
saṅgarapravrttavairibhaṅga te namah sivaya
aṅgajaraye karekuraṅga te namah sivaya ॥ 17 ॥

ihitaksanapradanahetave namah sivaya
ahitagnipalakoksaketave namah sivaya ।
dehakantidhutaraupyadhatave namah sivaya
gehaduhkhapuñjadhumaketave namah sivaya ॥ 18 ॥

tryaksa dinasatkrpakataksa te namah sivaya
daksasaptatantunasadaksa te namah sivaya ।
rksarajabhanupavakaksa te namah sivaya
raksa mam prapannamatraraksa te namah sivaya ॥ 19 ॥

nyaṅkupanaye sivamkaraya te namah sivaya
samkatabdhitirnakimkaraya te namah sivaya ।
kaṅkabhisitabhayamkaraya te namah sivaya
paṅkajananaya samkaraya te namah sivaya ॥ 20 ॥

karmapasanasa nilakantha te namah sivaya
sarmadaya naryabhasmakantha te namah sivaya ।
nirmamarsisevitopakantha te namah sivaya
kurmahe natirnamadvikuntha te namah sivaya ॥ 21 ॥

vistapadhipaya namravisnave namah sivaya
sistaviprahrdguhacarisnave namah sivaya ।
istavastunityatustajisnave namah sivaya
kastanasanaya lokajisnave namah sivaya ॥ 22 ॥

aprameyadivyasuprabhava te namah sivaya
satprapannaraksanasvabhava te namah sivaya ।
svaprakasa nistulanubhava te namah sivaya
vipraḍimbhadarsitardrabhava te namah sivaya ॥ 23 ॥

sevakaya me mrḍa prasida te namah sivaya
bhavalabhya tavakaprasada te namah sivaya ।
pavakaksa devapujyapada te namah sivaya
tavakaṅghribhaktadattamoda te namah sivaya ॥ 24 ॥

bhuktimuktidivyabhogadayine namah sivaya
saktikalpitaprapañcabhagine namah sivaya ।
bhaktasamkatapaharayogine namah sivaya
yuktasanmanahsarojayogine namah sivaya ॥ 25 ॥

antakantakaya papaharine namah sivaya
santamayadanticarmadharine namah sivaya ।
samtatasritavyathavidarine namah sivaya
jantujatanityasaukhyakarine namah sivaya ॥ 26 ॥

suline namo namah kapaline namah sivaya
paline viriñcitunḍamaline namah sivaya ।
liline visesarunḍamaline namah sivaya
siline namah prapunyasaline namah sivaya ॥ 27 ॥

sivapañcaksaramudram
catuspadollasapadyamanighatitam ।
naksatramalikamiha
dadhadupakantham naro bhavetsomah ॥ 28 ॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacaryasya
srigovindabhagavatpujyapadasisyasya
srimacchamkarabhagavatah krtau
sivapañcaksaranaksatramalastotram sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment