Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivaraama Ashtakam Lyrics in Bengali

শিৱরাম অষ্টকম Lyrics in Bengali:

শিৱ হরে শিৱ রাম সখে প্রভো ত্রিৱিধতাপনিৱারণ হে ৱিভো ||
অজ জনেশ্ৱর যাদৱ পাহি মাং শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম ||১||

কমললোচন রাম দযানিধে হর গুরো গজরক্ষক গোপতে ||
শিৱতনো ভৱ শঙ্কর পাহি মাং শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম ||২||

স্ৱজনরঞ্জন মঙ্গলমন্দিরং ভজতি তং পুরুষং পরমং পদম ||
ভৱতি তস্য সুখং পরমাদ্ভুতং শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম ||৩||

জয যুধিষ্ঠিরৱল্লভ ভূপতে জয জযার্জিতপুণ্যপযোনিধে ||
জয কৃপাময কৃষ্ণ নমোঽস্তু তে শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম ||৪||

ভৱৱিভোচন মাধৱ মাপতে সুকৱিমানসহংস শিৱারতে ||
জনকজারত রাঘৱ রক্ষ মাং শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম ||৫||

অৱনিমণ্ডলমঙ্গল মাপতে জলদসুন্দর রাম রমাপতে ||
নিগমকীর্তিগুণার্ণৱ গোপতে শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম || ৬||

পতিতপাৱননামমযী লতা তৱ যশো ৱিমলং পরিগীযতে ||
তদপি মাধৱ মাং কিমুপেক্ষসে শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম || ৭||

অমরতাপরদেৱ রমাপতে ৱিজযতস্তৱ নাম ধনোপমা ||
মযি কথং করুণার্ণৱ জাযতে শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম || ৮||

হনুমতঃ প্রিয চাপকর প্রভো সুরসরিদ্ধৃতশেখর হে গুরো ||
মম ৱিভো কিমু ৱিস্মরণং কৃতং শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম || ৯||

নরহরেতি পরং জনসুন্দরং পঠতি যঃ শিৱরামকৃতস্তৱম ||
ৱিশতি রামরমাচরণাংবুজে শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম ||১০||

প্রাতরুত্থায যো ভক্ত্যা পঠেদেকাগ্রমানসঃ ||
ৱিজযো জাযতে তস্য ৱিষ্ণুসান্নিধ্যমাপ্নুযাত ||১১||

ইতি শ্রীরামানন্দৱিরচিতং শিৱরামস্তোত্রং সংপূর্ণম ||