Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivashtakam Lyrics in English

Shivashtakam Lyrics in English

599 Views

atha shrI shivAshhTakaM Lyrics in English:

prabhuM prANanAthaM vibhuM vishvanAthaM jagannAthanAthaM sadAnandabhAjAm.h |
bhavadbhavyabhUteshvaraM bhUtanAthaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 1 ||

gale ruNDamAlaM tanau sarpajAlaM mahAkAlakAlaM gaNeshAdhipAlam.h |
jaTAjUTabhaN^gottaraN^gairvishAlaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 2 ||

mudAmAkaraM maNDanaM maNDayantaM mahAmaNDala bhasmabhUshhadharaMtam.h |
anAdihyapAraM mahAmohahAraM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 3 ||

taTAdho nivAsaM mahATTATTahAsaM mahApApanAshaM sadAsuprakAsham.h |
girIshaM gaNeshaM maheshaM sureshaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 4 ||

girindrAtmajAsa.ngrahItArdhadehaM girau sa.nsthitaM sarvadA sannageham.h |
parabrahmabrahmAdibhirvandhyamAnaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 5 ||

kapAlaM trishUlaM karAbhyAM dadhAnaM padAmbhojanamrAya kAmaM dadAnam.h |
balIvardayAnaM surANAM pradhAnaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 6 ||

sharachchandragAtraM guNAnanda pAtraM trinetraM pavitraM dhaneshasya mitram.h |
aparNAkalatraM charitraM vichitraM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 7 ||

haraM sarpahAraM chitA bhUvihAraM bhavaM vedasAraM sadA nirvikAram.h |
shmashaane vadantaM manojaM dahantaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 8 ||

stavaM yaH prabhAte naraH shUlapANe paThet.h sarvadA bhargabhAvAnuraktaH |
sa putraM dhanaM dhAnyamitraM kalatraM vichitraM samAsAdya mokshaM prayAti || 9 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *