Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Arya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English | 108 Names of Sri Arya

Sri Aryashtottara Shatanamavali English Lyrics:

sriaryastottarasatanamavali
asyasri aryamahamantrasya marica kasyapa rsih tristup
chandah sri arya durga devata ॥

[ Om jatavedase sunavama – somamaratiyatah – nidahati
vedah – sanah parsadati – durgani visva – naveva sindhum
duritatyagnih ॥ evam nyasamacaret ]
dhyanam
vidyuddamasamaprabham mrgapatiskandhasthitam bhisanam
kanyabhih karavalakhetavilasat hastabhirasevitam ।
hastaiscakragada’sisankha visikhamscapam gunam tarjanim
bibhranamanalatmikam sasidharam durgam trinetram bhaje ॥

mantrah- Om jatavedase sunavama somamaratiyatah nidahati
vedah sanah parsadati durgani visva naveva sindhum
duritatyagnih ॥

॥ atha arya namavalih ॥

Om aryayai namah ।
Om katyayanyai namah ।
Om gauryai namah ।
Om kumaryai namah ।
Om vindhyavasinyai namah ।
Om vagisvaryai namah ।
Om mahadevyai namah ।
Om kalyai namah ।
Om kankaladharinyai namah ।
Om ghonasabharanayai namah । 10 ।

Om ugrayai namah ।
Om sthulajanghayai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om khatvangadharinyai namah ।
Om candyai namah ।
Om bhisanayai namah ।
Om mahisantakayai namah ।
Om raksintai namah ।
Om ramanyai namah ।
Om rajnyai namah । 20 ।

Om rajanyai namah ।
Om sosinyai namah ।
Om ratyai namah ।
Om gabhastinyai namah ।
Om gandhinyai namah ।
Om durgayai namah ।
Om gandharyai namah ।
Om kalahapriyayai namah ।
Om vikaralyai namah ।
Om mahakalyai namah । 30 ।

Om bhadrakalyai namah ।
Om taranginyai namah ।
Om malinyai namah ।
Om dahinyai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om chedinyai namah ।
Om bhedinyai namah ।
Om agranyai namah ।
Om gramanyai namah ।
Om nidrayai namah । 40 ।

Om vimaninyai namah ।
Om sighragaminyai namah ।
Om candavegayai namah ।
Om mahanadayai namah ।
Om vajrinyai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om prajesvaryai namah ।
Om karalyai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om raudryai namah । 50 ।

Om attahasinyai namah ।
Om kapalinyai vcamundayai namah ।
Om raktacamundayai namah ।
Om aghorayai namah ।
Om ghorarupinyai namah ।
Om virupayai namah ।
Om maharupayai namah ।
Om svarupayai namah ।
Om supratejasvinyai namah ।
Om ajayai namah । 60 ।

Om vijayayai namah ।
Om citrayai namah ।
Om ajitayai namah ।
Om aparajitayai namah ।
Om dharanyai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om pavamanyai namah ।
Om vasundharayai namah ।
Om suvarnayai namah ।
Om raktaksyai namah । 70 ।

Om kapardinyai namah ।
Om simhavahinyai namah ।
Om kadrave namah ।
Om vijitayai namah ।
Om satyavanyai namah ।
Om arundhatyai namah ।
Om kausikyai namah ।
Om mahalaksmyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om medhayai namah । 80 ।

Om sarasvatyai namah ।
Om medhayai namah ।
Om tryambakayai namah ।
Om trisankhyayai namah ।
Om trimurtyai namah ।
Om tripurantakayai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om narasimhyai namah ।
Om varahyai namah ।
Om indranyai namah । 90 ।

Om vedamatrkayai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om tamasyai namah ।
Om siddhayai namah ।
Om guhyayai namah ।
Om ijyayai namah ।
Om usayai namah ।
Om umayai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om bhramaryai namah । 100 ।

Om virayai namah ।
Om hahahunkaranadinyai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om visvarupayai namah ।
Om merumandiravasinyai namah ।
Om saranagatadinartaparitranaparayanayai namah ।
Om trinetrayai namah ।
Om sasidharayai namah । 108 ।

Om aryayai namah ।
॥Om॥

Also Read:

Shri Arya Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Sri Arya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Arya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English | 108 Names of Sri Arya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top