Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Arya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Sri Arya

Sri Aryashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀಆರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ
ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್ಯಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾರೀಚ ಕಾಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್
ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಆರ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ ಓಂ ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾಮ – ಸೋಮಮರಾತೀಯತಃ – ನಿದಹಾತಿ
ವೇದಃ – ಸನಃ ಪರ್ಷದತಿ – ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ – ನಾವೇವ ಸಿನ್ಧುಂ
ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ॥ ಏವಂ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ]
ಧ್ಯಾನಮ್
ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕನ್ಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಮ್
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸತ್ ಹಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ ।
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಽಸಿಶಂಖ ವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಮ್
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ- ಓಂ ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮಮರಾತೀಯತಃ ನಿದಹಾತಿ
ವೇದಃ ಸನಃ ಪರ್ಷದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿನ್ಧುಂ
ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ॥

॥ ಅಥ ಆರ್ಯಾ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಣಸಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷಿಣ್ತೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ರಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಭಸ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನ್ಧಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ವಿಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ವ್ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಮಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದ್ರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವೇದಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾಹುಂಕಾರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುಮನ್ದಿರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಧರಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
॥ಓಂ॥

Also Read:

Shri Arya Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Sri Arya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Arya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Sri Arya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top