Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Kannada | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 5 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 5
ಅಮ್ಬಾ ಮಾತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುನ್ದರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ಚಿದ್ರೂಪಾ ತ್ರಿಪುರಾ ಭವರೂಪಿಣೀ ॥ 1 ॥

ಭಯಂಕರೀ ಭದ್ರರೂಪಾ ಭೈರವೀ ಭವವಾರಿಣೀ ।
ಭಾಗ್ಯಪರದಾ ಭಾವಗಮ್ಯಾ ಭಗಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ॥ 2 ॥

ಮನ್ತ್ರರೂಪಪದಾ ನಿತ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೀ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೀ ವಿವಿಧಾ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಾ ॥ 3 ॥

ಏಕಾಕ್ಷರೀ ಮೃಡಾರಾಧ್ಯಾ ಮೃಡಸನ್ತೋಷಕಾರಿಣೀ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಮಲಾ ವೀರಸೇವಿತಾ ॥ 4 ॥

ವಿಧುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಿಧುಬಿಮ್ಬಸಮಾನನಾ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಯದ್ರೂಪಾ ವಿಶ್ವಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 5 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿಸಮಪ್ರಭಾ ।
ವರಪ್ರದಾ ಭಾಗ್ಯರೂಪಾ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಾ ॥ 6 ॥

ಭಕ್ತಿದಾ ಶುಭದಾ ಶುಭ್ರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸುರಗಣಾಚಿತಾ ।
ಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಗಾನಲೋಲಾ ದೇವಗಾನಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 7 ॥

ಸೂತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಾ ಸುರವೃನ್ದಸುಖಪ್ರದಾ ।
ಯೋಗಾಪ್ರಿಯಾ ಯೋಗವೇದ್ಯಾ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೀ ॥ 8 ॥

ಯೋಗಮಾರ್ಗರತಾ ದೇವೀ ಸುರಾಸುರನಿಷೇವಿತಾ ।
ಮುಕ್ತಿದಾ ಶಿವದಾ ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧಮಾರ್ಗಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 9 ॥

ತಾರಾಹಾರಾ ವಿಯದ್ರೂಪಾ ಸ್ವರ್ಣತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾ ಸರ್ವಲೋಕಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 10 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಾ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶಿವಾ ಸರ್ವಾನ್ನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶಿವಪ್ರೇಮರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 11 ॥

ಶಿವಾನ್ತರಂಗನಿಲಯಾ ರುದ್ರಾಣೀ ಶಮ್ಭುಮೋಹಿನೀ ।
ಭವಾರ್ಧಧಾರಿಣೀ ಗೌರೀ ಭವಪೂಜನತತ್ಪರಾ ॥ 12 ॥

ಭವಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಽಪರ್ಣಾ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ರಿಲೋಕಸುನ್ದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಪುಣ್ಯವರ್ತ್ಮಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 13 ॥

ಪುರಾಣೀ ಪುಣ್ಯನಿಲಯಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ದುಷ್ಟಹನ್ತ್ರೀ ಭಕ್ತಪೂಜ್ಯಾ ಭವಭೀತಿನಿವಾರಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಯವಶೋಭಿತಾ ।
ಕದಮ್ಬವಿಪಿನಾವಾಸಾ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾ ॥ 15 ॥

ಸತ್ಕುಲಾಧಾರಿಣೀ ದುರ್ಗಾ ದುರಾಚಾರವಿಘಾತಿನೀ ।
ಇಷ್ಟದಾ ಧನದಾ ಶಾನ್ತಾ ತ್ರಿಕೋಣಾನ್ತರಮಧ್ಯಗಾ ॥ 16 ॥

ತ್ರಿಖಂಡಾಮೃತಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ದೇವೇಶೀಂ ವಿಧುಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜಪೇನ್ಮಹಾದೇವೀಂ ಬಾಲಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಮ್ ॥ 17 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ (5) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Kannada | Shakthi Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top