Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Hindi

Shri Bala Tripurasundari Ashtottara Shatanamastotram 3 Lyrics in Hindi:

श्रीबालात्रिपुरसुन्दर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ३
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं –
अणुरूपा महारूपा ज्योतिरूपा महेश्वरी ।
पार्वती वररूपा च परब्रह्मस्वरूपिणी ॥ १ ॥

लक्ष्मी लक्ष्मीस्वरूपा च लक्षा लक्षस्वरूपिणी ।
गायत्री चैव सावित्री सन्ध्या सरस्वती श्रुतिः ॥ २ ॥

वेदबीजा ब्रह्मबीजा विश्वबीजा कविप्रिया ।
इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिः आत्मशक्तिर्भयङ्करी ॥ ३ ॥

कालिका कमला काली कङ्काली कालरूपिणी ।
उपस्थितिस्वरूपा च प्रलया लयकारिणी ॥ ४ ॥

हिङ्गुला त्वरिता चण्डी चामुण्डा मुण्डमालिनी ।
रेणुका भद्रकाली च मातङ्गी शिवशाम्भवी ॥ ५ ॥

योगिनी मङ्गला गौरी गिरिजा गोमती गया ।
कामाक्षी कामरूपा च कामिनी कामरूपिणी ॥ ६ ॥

योगिनी योगरूपा च योगज्ञाना शिवप्रिया ।
उमा कात्यायनी चण्डी अम्बिका त्रिपुरसुन्दरी ॥ ७ ॥

अरुणा तरुणी शान्ता सर्वसिद्धिः सुमङ्गला ।
शिवा च सिद्धमाता च सिद्धिविद्या हरिप्रिया ॥ ८ ॥

पद्मावती पद्मवर्णा पद्माक्षी पद्मसम्भवा ।
धारिणी धरित्री धात्री च अगम्या गम्यवासिनी ॥ ९ ॥

विद्यावती मन्त्रशक्तिः मन्त्रसिद्धिपरायणा ।
विराड् धारिणी धात्री च वाराही विश्वरूपिणी ॥ १० ॥

परा पश्याऽपरा मध्या दिव्यनादविलासिनी ।
नादबिन्दुकलाज्योतिः विजया भुवनेश्वरी ॥ ११ ॥

ऐङ्कारी च भयङ्कारी क्लीङ्कारी कमलप्रिया ।
सौःकारी शिवपत्नी च परतत्त्वप्रकाशिनी ॥ १२ ॥

ह्रीङ्कारी आदिमाया च मन्त्रमूर्तिः परायणा ॥ १३ ॥

इति श्रीबालात्रिपुरसुन्दर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

Also Read:

Shri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top