Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீபோ⁴கா³புரேஶாஷ்டகம்

ஶ்ரீபோ⁴கா³புரேஶாஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீமத்³போ⁴கா³புரேஶோ ப⁴வது ப⁴வகு³ருர்பூ⁴தயே மே த³யாலு:
ஜ்ஞாநம் ப⁴க்திம் விரக்திம் ப்ரதி³த ஶமத³மாத்³யங்க³ஜாதம் ஸுகா²ய ।
ஸ்தோதும் வாঽঽராதி⁴தும் த்வாம் ந ச மம ஸுமதி: கல்யதீ³நேந்த்³ரியேஶை:
ஸந்மார்கா³த்³ப்⁴ராந்திதோঽயம் புருகு³ண த³யயா பாஹி போ⁴கா³புரேஶ ॥ 1॥

மூடோ⁴ঽஹம் ஜ்ஞாநஹீநஸ்தவ பத³யுக³ளே ப⁴க்திஹீநோ து³ராத்மா-
தா²பி த்வாமேவ ஜாநே கு³ருவர வசஸா ஸ்வாமிநம் நாபரம் வா ।
தஸ்மாத³ஸ்மத்க்ருʼதாக:³ க்ஷமய குரு க்ருʼபாம் ஸத்த்வஸிந்தோ⁴ ஹநூமந்
தா³ஸ்யம் மே தே³ஹி நித்யம் த³ஶரத²தநயப்ரீத போ⁴கா³புரேஶ ॥ 2॥

த்வத்³த்⁴ருʼத்பத்³மாந்தரங்கே³ ஸகலகு³ணக³ணாலங்க்ருʼதாங்கோ³ விதோ³ஷ:
ஸ்வாமீ வேதா³ந்தவேத்³யோ மம மநஸி ததா² வர்ததாம் ஶ்ரீமநோஜ்ஞ: ।
ஶ்ரீமத்³போ⁴கா³புரேஶாநிலதநய ஹிதம் மாமகம் வேத்ஸி ஸர்வம்
கிம் மே விஜ்ஞாபநீயம் ஸகலமபி ஸதா³ ஜாநத: பூர்ணஶக்தே: ॥ 3॥

ரக்ஷ:புத்ரப்ரணாஶோ ஜலநிதி⁴தரணம் த்³ரோணகி³ர்யாஹ்ருʼதிஶ்சே-
த்யாத்³யம் து:³ஸாத்⁴யகர்ம த்வயி க்ருʼதவதி மே ஸம்ஶயம் யாதி சேத: ।
யத்³யஸ்மந்மாநஸஸ்த²ப்ரப³லதரமஹாகாமமுக்²யாரிநாஶோ
பூ⁴யாச்சீ²க்⁴ரம் த்வயாயம் ஸகலமபி ப³லம் வேத்³மி தே ஸத்யமேவ ॥ 4॥

ஸர்வாத்மப்ரேரகேஶாத்³பு⁴தப³லநிகி²லப்ராணிவ்ருʼந்த³ப்ரவிஷ்டா-
நேகை ரூபை ரமேஶம் பரிசரஸி ஹரே வேத்தி கஸ்தே மஹத்த்வம் ।
வத்ஸாநுக்ரோஶத்³ருʼஷ்டிர்ப⁴வது மயி சிரம் ஸம்ஸ்ருʼதிவ்யாதி⁴ருக்³ணே
ஶ்ரீமத்³போ⁴கா³புரேஶாப⁴யத³ விரதிவிஜ்ஞாநப⁴க்த்யாதி³பூர்ண ॥ 5॥

ப⁴க்³நே பி³ம்பே³ கதா³சித் புநரபி கு³ருஸத்பாணிலப்³த⁴ப்ரதிஷ்ட:²
ஸாந்நித்⁴யம் வ்யஞ்ஜிதும் யோ நிஹிதத்³யுதிமஹாதீ³பதப்தோ வ்யதாநீத் ।
ஸர்வத்ராத்³தா⁴ பதங்கா³ந் முஹுரத² ஸுஜநை: ப்ரார்தி²த: ஸஞ்ஜஹார
ஶ்ரீமத்³போ⁴கா³புரேஶம் தமகி²லப²லத³ம் ஸம்ப⁴ஜே பூர்வஜ்யேஷ்ட²ம் ॥ 6॥

து³ர்பு³த்³தி⁴ம் து³ர்விகாரம் ஹர ஹர ஹநுமந் பாபஜாலம் மதீ³யம்
த்வத்ஸேவைகோபயுக்தாம் ஶ்ரியமபி தி³ஶ மே யோக்³யதாம் நாதிலங்க்⁴ய ।
பூ⁴யோ வ்ருʼத்³தி⁴ர்யதா² ஸ்யாத்தவ பத³யுக³ளத்³வந்த்³வப⁴க்தேரஜஸ்ரம்
நர்தே த்வாம் மே க³தி: ஸ்யாதி³தி த்⁴ருʼதமநஸா பாலய ஸ்வப்ரபந்நம் ॥ 7॥

இஷ்டாநிஷ்டாப்திநாஶப்ரகடிதநிஜஸத்³ப⁴க்திவர்கா³த்மஶக்தி:
ஸ்வஸ்வாந்தத்⁴யாதஸீதாரமணஸுசரணோ முக்திவிக்⁴நேப⁴ஸிம்ஹ: ।
ஸ்ம்ருʼத்யாஶேஷாக⁴ஹர்தாபி⁴லஷிதப²லத:³ ஶேஷருத்³ராதி³வந்த்³ய:
பாயாத்³போ⁴கா³புரேஶஶ்சரணஸுரஶிரோரத்நமஸ்மாந் ஸுதீ³நாந் ॥ 8॥

ஶ்ரீமத்³போ⁴கா³புரேஶஸ்துதிமிதி க்ருʼதவாந் ப⁴க்திபூதாந்தராத்மா
ப்ராணஶ்லோகாஷ்டகேந த்ரித³ஶமுநிஸமாதி³ஷ்டமந்த்ராங்க³ஜந்மா ।
யஸ்தாம் ப⁴க்த்யா ஸமேத: ஶுசிரிஹ பட²தே நித்யமஸ்யாகி²லேஷ்டம்
த³த்வாநிஷ்டம் ச ஹந்தி ப்ரதி²தஸுமஹிமா ப்ராணிவ்ருʼந்த³ப்ரணேதா ॥ 9॥

இதி ஶ்ரீபோ⁴கா³புரேஶாஷ்டகம் ।

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீபோ⁴கா³புரேஶாஷ்டகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top