Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Dayananda Mangalashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಓಂ
ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ ।
ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ।

ಅಥ ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಶತಕುಮ್ಭಹೃದಬ್ಜಾಯ ಶತಾಯುರ್ಮಂಗಲಾಯ ಚ ।
ಶತಾಭಿಷೇಕವನ್ದ್ಯಾಯ ದಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 1॥

ಸಹಸ್ರಾಬ್ಜಸುದರ್ಶಾಯ ಸಹಸ್ರಾಯುತಕೀರ್ತಯೇ ।
ಸಹಜಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾಯ ದಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 2॥

ಗಂಗಾದರ್ಶನಪುಣ್ಯಾಯ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಾಯ ಚ ।
ಗಂಗಾತೀರಾಶ್ರಮಾವಾಸದಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 3॥

ವೇದೋಪನಿಷದಾಗುಪ್ತನಿತ್ಯವಸ್ತುಪ್ರಕಾಶಿನೇ ।
ವೇದಾನ್ತಸತ್ಯತತ್ತ್ವಜ್ಞದಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 4॥

ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಾಯ ಶುದ್ಧಾನ್ತರಂಗಸಾಧವೇ ।
ಶುದ್ಧಸತ್ತತ್ತ್ವಬೋಧಾಯ ದಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 5॥

ದಮಾದಿಶಮರೂಪಾಯ ಯಾನನ್ದವಾಕ್ಪ್ರಬೋಧಿನೇ ।
ಸ್ವಾಮಿನೇ ಸತ್ತ್ವಬೋಧಾಯ ಯಥಾನಾಮ್ನೇ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 6॥

ಅಕ್ಷರಾಗುಪ್ತಸದ್ವಾಣೀಪೂರ್ಣಪ್ರಸಾದವಾಗ್ಮಿನೇ ।
ಅಕ್ಷರಶ್ಲೋಕಮಾಲಾಯ ದಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 7॥

ತ್ಯಾಗಬ್ರಹ್ಮಗುರುಸ್ವಾಮಿಶಿಷ್ಯಾಪುಷ್ಪಾಸುಗೀತಯೇ ।
ದಯಾನನ್ದಸುಪೂರ್ಣಾಯ ಪೂರ್ಣಾಯುಷೇ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನಃ ಶಿಷ್ಯಯಾ ಭಕ್ತಯಾ ಪುಷ್ಪಯಾ ಕೃತಂ
ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಗುರೌ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ।
ಓಂ ಶುಭಮಸ್ತು ।

Shri Dayananda Mangalashtakam Meaning:

1) The one whose lotus of heart is gold; the one who lives a hundred years; the one who is
blissful; the one to be revered by ´sat¯abhiseka.

2) The one who has witnessed a thousand moons; the one of manifold glory; the one with a
naturally smiling face.

3) The one of auspicious vision of the Ganga; the one whose is the fruit of bathing in the
Ganga; the one whose residence is the ¯a´srama on the banks of the Ganga.

4) The one who throws light on That Eternal Reality hidden in the Vedas and Upanis.ads;
the one who knows the Reality of Truth in Vedanta.

5) The one radiant with pure knowledge; the s¯adhu whose mind is pure; the one who teaches
the true principle of pure Reality.

6) The form of the six virtues like self-restraint and equanimity; the one who teaches the
Gita, the expression of the Lord who is the delight of Lakshmi; the ascetic; the one who
teaches the nature of the existing Reality; auspiciousness unto the one who is just as the
name (Day¯a and Ananda ¯ ).

7) The eloquent one, with the full grace of Sarasvati, who is latent in these aks.aras (letters);
the one with the unfading garland of these ´slokas.

8) The one for whom is this song by Pushpa, the disciple of Sadguru Sri Tyagabrahmam; the one in whom compassion and bliss are full; auspiciousness unto this one with long,
full life.

Shri Dayananda Mangalashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top