Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Devarajashtakam Lyrics in English

śrīdevarājāṣṭakam Lyrics in English:

devarajastakam
(kancyam varadaraja ksetre)

namaste hastisailesa srimannambujalocana ।
saranam tvam prapanno’smi pranatartiharacyuta ॥ 1॥

samastapranisantranapravinakarunolbanah ।
vilasantu kataksaste mayyasmin jagatam pate ॥ 2॥

ninditacarakaranam nivrttam krtyakarmanah ।
papiyamsamamaryadam pahi mam varada prabho ॥ 3॥

samsaramarukantare durvyadhivyaghrabhisine ।
visayaksudragulmaḍhye trsapadapasalini ॥ 4॥

putradaragrhaksetramrgatrsnambupuskale ।
krtyakrtyavivekandham paribhrantamitastatah ॥ 5॥

ajasram jatatrsnartamavasannangamaksamam ।
ksinasaktibalarogyam kevalam klesasamsrayam ॥ 6॥

santaptam vividhairduhkhairdurvacairevamadibhih ।
devaraja dayasindho devadeva jagatpate ॥ 7॥

tvadiksanasudhasindhuviciviksepasikaraih ।
karunyamarutanitaissitalairabhisinca mam ॥ 8॥

iti srikancipurnaviracitam devarajastakam sampurnam ।

Shri Devarajashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top