Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Gujarati | Sri Ganga Ashtakam

Sri Ganga Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીગઙ્ગાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
ધ્યાનમ્ ।
સિતમકરનિષણ્ણાં શુભ્રવર્ણાં ત્રિનેત્રાં
કરધૃતકલશોદ્યત્સોત્પલામત્યભીષ્ટામ્ ।
વિધિહરિહરરૂપાં સેન્દુકોટીરચૂડાં
કલિતસિતદુકૂલાં જાહ્નવીં તાં નમામિ ॥

અથ સ્તોત્રમ્ ।

શ્રીનારદ ઉવાચ ।
ગઙ્ગા નામ પરં પુણ્યં કથિતં પરમેશ્વર ।
નામાનિ કતિ શસ્તાનિ ગઙ્ગાયાઃ પ્રણિશંસ મે ॥ ૧ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
નામ્નાં સહસ્રમધ્યે તુ નામાષ્ટશતમુત્તમમ્ ।
જાહ્નવ્યા મુનિશાર્દૂલ તાનિ મે શૃણુ તત્ત્વતઃ ॥ ૨ ॥

ગઙ્ગા ત્રિપથગા દેવી શમ્ભુમૌલિવિહારિણી ।
જાહ્નવી પાપહન્ત્રી ચ મહાપાતકનાશિની ॥ ૩ ॥

પતિતોદ્ધારિણી સ્રોતસ્વતી પરમવેગિની ।
વિષ્ણુપાદાબ્જસમ્ભૂતા વિષ્ણુદેહકૃતાલયા ॥ ૪ ॥

સ્વર્ગાબ્ધિનિલયા સાધ્વી સ્વર્ણદી સુરનિમ્નગા ।
મન્દાકિની મહાવેગા સ્વર્ણશૃઙ્ગપ્રભેદિની ॥ ૫ ॥

દેવપૂજ્યતમા દિવ્યા દિવ્યસ્થાનનિવાસિની ।
સુચારુનીરરુચિરા મહાપર્વતભેદિની ॥ ૬ ॥

ભાગીરથી ભગવતી મહામોક્ષપ્રદાયિની ।
સિન્ધુસઙ્ગગતા શુદ્ધા રસાતલનિવાસિની ॥ ૭ ॥

મહાભોગા ભોગવતી સુભગાનન્દદાયિની ।
મહાપાપહરા પુણ્યા પરમાહ્લાદદાયિની ॥ ૮ ॥

પાર્વતી શિવપત્ની ચ શિવશીર્ષગતાલયા ।
શમ્ભોર્જટામધ્યગતા નિર્મલા નિર્મલાનના ॥ ૯ ॥

મહાકલુષહન્ત્રી ચ જહ્નુપુત્રી જગત્પ્રિયા ।
ત્રૈલોક્યપાવની પૂર્ણા પૂર્ણબ્રહ્મસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦ ॥

જગત્પૂજ્યતમા ચારુરૂપિણી જગદમ્બિકા ।
લોકાનુગ્રહકર્ત્રી ચ સર્વલોકદયાપરા ॥ ૧૧ ॥

યામ્યભીતિહરા તારા પારા સંસારતારિણી ।
બ્રહ્માણ્ડભેદિની બ્રહ્મકમણ્ડલુકૃતાલયા ॥ ૧૨ ॥

સૌભાગ્યદાયિની પુંસાં નિર્વાણપદદાયિની ।
અચિન્ત્યચરિતા ચારુરુચિરાતિમનોહરા ॥ ૧૩ ॥

મર્ત્યસ્થા મૃત્યુભયહા સ્વર્ગમોક્ષપ્રદાયિની ।
પાપાપહારિણી દૂરચારિણી વીચિધારિણી ॥ ૧૪ ॥

કારુણ્યપૂર્ણા કરુણામયી દુરિતનાશિની ।
ગિરિરાજસુતા ગૌરીભગિની ગિરિશપ્રિયા ॥ ૧૫ ॥

મેનકાગર્ભસમ્ભૂતા મૈનાકભગિનીપ્રિયા ।
આદ્યા ત્રિલોકજનની ત્રૈલોક્યપરિપાલિની ॥ ૧૬ ॥

તીર્થશ્રેષ્ઠતમા શ્રેષ્ઠા સર્વતીર્થમયી શુભા ।
ચતુર્વેદમયી સર્વા પિતૃસન્તૃપ્તિદાયિની ॥ ૧૭ ॥

શિવદા શિવસાયુજ્યદાયિની શિવવલ્લભા ।
તેજસ્વિની ત્રિનયના ત્રિલોચનમનોરમા ॥ ૧૮ ॥

સપ્તધારા શતમુખી સગરાન્વયતારિણી ।
મુનિસેવ્યા મુનિસુતા જહ્નુજાનુપ્રભેદિની ॥ ૧૯ ॥

મકરસ્થા સર્વગતા સર્વાશુભનિવારિણી ।
સુદૃશ્યા ચાક્ષુષીતૃપ્તિદાયિની મકરાલયા ॥ ૨૦ ॥

સદાનન્દમયી નિત્યાનન્દદા નગપૂજિતા ।
સર્વદેવાધિદેવૈશ્ચ પરિપૂજ્યપદામ્બુજા ॥ ૨૧ ॥

એતાનિ મુનિશાર્દૂલ નામાનિ કથિતાનિ તે ।
શસ્તાનિ જાહ્નવીદેવ્યાઃ સર્વપાપહરાણિ ચ ॥ ૨૨ ॥

ય ઇદં પઠતે ભક્ત્યા પ્રાતરુત્થાય નારદ ।
ગઙ્ગાયાઃ પરમં પુણ્યં નામાષ્ટશતમેવ હિ ॥ ૨૩ ॥

તસ્ય પાપાનિ નશ્યન્તિ બ્રહ્મહત્યાદિકાન્યપિ ।
આરોગ્યમતુલં સૌખ્યં લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૨૪ ॥

યત્ર કુત્રાપિ સંસ્નાયાત્પઠેત્સ્તોત્રમનુત્તમમ્ ।
તત્રૈવ ગઙ્ગાસ્નાનસ્ય ફલં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૨૫ ॥

પ્રત્યહં પ્રપઠેદેતદ્ ગઙ્ગાનામશતાષ્ટકમ્ ।
સોઽન્તે ગઙ્ગામનુપ્રાપ્ય પ્રયાતિ પરમં પદમ્ ॥ ૨૬ ॥

ગઙ્ગાયાં સ્નાનસમયે યઃ પઠેદ્ભક્તિસંયુતઃ ।
સોઽશ્વમેધસહસ્રાણાં ફલમાપ્નોતિ માનવઃ ॥ ૨૭ ॥

ગવામયુતદાનસ્ય યત્ફલં સમુદીરિતમ્ ।
તત્ફલં સમવાપ્નોતિ પઞ્ચમ્યાં પ્રપઠન્નરઃ ॥ ૨૮ ॥

કાર્તિક્યાં પૌર્ણમાસ્યાં તુ સ્નાત્વા સગરસઙ્ગમે ।
યઃ પઠેત્સ મહેશત્વં યાતિ સત્યં ન સંશયઃ ॥ ૨૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રીમહાભાગવતે મહાપુરાણે શ્રીગઙ્ગાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top