Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Punjabi | Sri Ganga Ashtakam

Sri Ganga Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਸਿਤਮਕਰਨਿਸ਼ਣ੍ਣਾਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਵਰ੍ਣਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਂ
ਕਰਧਤਕਲਸ਼ੋਦ੍ਯਤ੍ਸੋਤ੍ਪਲਾਮਤ੍ਯਭੀਸ਼੍ਟਾਮ੍ ।
ਵਿਧਿਹਰਿਹਰਰੂਪਾਂ ਸੇਨ੍ਦੁਕੋਟੀਰਚੂਡਾਂ
ਕਲਿਤਸਿਤਦੁਕੂਲਾਂ ਜਾਹ੍ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਅਥ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਦ ਉਵਾਚ ।
ਗਙ੍ਗਾ ਨਾਮ ਪਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਕਥਿਤਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਨਾਮਾਨਿ ਕਤਿ ਸ਼ਸ੍ਤਾਨਿ ਗਙ੍ਗਾਯਾਃ ਪ੍ਰਣਿਸ਼ਂਸ ਮੇ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਉਵਾਚ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਮਧ੍ਯੇ ਤੁ ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਸ਼ਤਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਜਾਹ੍ਨਵ੍ਯਾ ਮੁਨਿਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ ਤਾਨਿ ਮੇ ਸ਼ਣੁ ਤਤ੍ਤ੍ਵਤਃ ॥ ੨ ॥

ਗਙ੍ਗਾ ਤ੍ਰਿਪਥਗਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਮ੍ਭੁਮੌਲਿਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਪਾਪਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੩ ॥

ਪਤਿਤੋਦ੍ਧਾਰਿਣੀ ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਵਤੀ ਪਰਮਵੇਗਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਾਦਾਬ੍ਜਸਮ੍ਭੂਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੇਹਕਤਾਲਯਾ ॥ ੪ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਬ੍ਧਿਨਿਲਯਾ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਦੀ ਸੁਰਨਿਮ੍ਨਗਾ ।
ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ ਮਹਾਵੇਗਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸ਼ਙ੍ਗਪ੍ਰਭੇਦਿਨੀ ॥ ੫ ॥

ਦੇਵਪੂਜ੍ਯਤਮਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਸ੍ਥਾਨਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸੁਚਾਰੁਨੀਰਰੁਚਿਰਾ ਮਹਾਪਰ੍ਵਤਭੇਦਿਨੀ ॥ ੬ ॥

ਭਾਗੀਰਥੀ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਿਨ੍ਧੁਸਙ੍ਗਗਤਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਰਸਾਤਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੭ ॥

ਮਹਾਭੋਗਾ ਭੋਗਵਤੀ ਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ।
ਮਹਾਪਾਪਹਰਾ ਪੁਣ੍ਯਾ ਪਰਮਾਹ੍ਲਾਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਸ਼ਿਵਪਤ੍ਨੀ ਚ ਸ਼ਿਵਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਗਤਾਲਯਾ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਜਟਾਮਧ੍ਯਗਤਾ ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਨਿਰ੍ਮਲਾਨਨਾ ॥ ੯ ॥

ਮਹਾਕਲੁਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਜਹ੍ਨੁਪੁਤ੍ਰੀ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਾਵਨੀ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦ ॥

ਜਗਤ੍ਪੂਜ੍ਯਤਮਾ ਚਾਰੁਰੂਪਿਣੀ ਜਗਦਮ੍ਬਿਕਾ ।
ਲੋਕਾਨੁਗ੍ਰਹਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਲੋਕਦਯਾਪਰਾ ॥ ੧੧ ॥

ਯਾਮ੍ਯਭੀਤਿਹਰਾ ਤਾਰਾ ਪਾਰਾ ਸਂਸਾਰਤਾਰਿਣੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਭੇਦਿਨੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਮਣ੍ਡਲੁਕਤਾਲਯਾ ॥ ੧੨ ॥

ਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ਪੁਂਸਾਂ ਨਿਰ੍ਵਾਣਪਦਦਾਯਿਨੀ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਚਰਿਤਾ ਚਾਰੁਰੁਚਿਰਾਤਿਮਨੋਹਰਾ ॥ ੧੩ ॥

ਮਰ੍ਤ੍ਯਸ੍ਥਾ ਮਤ੍ਯੁਭਯਹਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਪਾਪਾਪਹਾਰਿਣੀ ਦੂਰਚਾਰਿਣੀ ਵੀਚਿਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੪ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਪੂਰ੍ਣਾ ਕਰੁਣਾਮਯੀ ਦੁਰਿਤਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਗਿਰਿਰਾਜਸੁਤਾ ਗੌਰੀਭਗਿਨੀ ਗਿਰਿਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੫ ॥

ਮੇਨਕਾਗਰ੍ਭਸਮ੍ਭੂਤਾ ਮੈਨਾਕਭਗਿਨੀਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਆਦ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਜਨਨੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਰਿਪਾਲਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਤੀਰ੍ਥਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਤਮਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਮਯੀ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਮਯੀ ਸਰ੍ਵਾ ਪਿਤਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੭ ॥

ਸ਼ਿਵਦਾ ਸ਼ਿਵਸਾਯੁਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ਸ਼ਿਵਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਤੇਜਸ੍ਵਿਨੀ ਤ੍ਰਿਨਯਨਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਮਨੋਰਮਾ ॥ ੧੮ ॥

ਸਪ੍ਤਧਾਰਾ ਸ਼ਤਮੁਖੀ ਸਗਰਾਨ੍ਵਯਤਾਰਿਣੀ ।
ਮੁਨਿਸੇਵ੍ਯਾ ਮੁਨਿਸੁਤਾ ਜਹ੍ਨੁਜਾਨੁਪ੍ਰਭੇਦਿਨੀ ॥ ੧੯ ॥

ਮਕਰਸ੍ਥਾ ਸਰ੍ਵਗਤਾ ਸਰ੍ਵਾਸ਼ੁਭਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਸੁਦਸ਼੍ਯਾ ਚਾਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀਤਪ੍ਤਿਦਾਯਿਨੀ ਮਕਰਾਲਯਾ ॥ ੨੦ ॥

ਸਦਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਦਾ ਨਗਪੂਜਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਧਿਦੇਵੈਸ਼੍ਚ ਪਰਿਪੂਜ੍ਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ ॥ ੨੧ ॥

ਏਤਾਨਿ ਮੁਨਿਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ ਨਾਮਾਨਿ ਕਥਿਤਾਨਿ ਤੇ ।
ਸ਼ਸ੍ਤਾਨਿ ਜਾਹ੍ਨਵੀਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰਾਣਿ ਚ ॥ ੨੨ ॥

ਯ ਇਦਂ ਪਠਤੇ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਨਾਰਦ ।
ਗਙ੍ਗਾਯਾਃ ਪਰਮਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਸ਼ਤਮੇਵ ਹਿ ॥ ੨੩ ॥

ਤਸ੍ਯ ਪਾਪਾਨਿ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਦਿਕਾਨ੍ਯਪਿ ।
ਆਰੋਗ੍ਯਮਤੁਲਂ ਸੌਖ੍ਯਂ ਲਭਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੪ ॥

ਯਤ੍ਰ ਕੁਤ੍ਰਾਪਿ ਸਂਸ੍ਨਾਯਾਤ੍ਪਠੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਤਤ੍ਰੈਵ ਗਙ੍ਗਾਸ੍ਨਾਨਸ੍ਯ ਫਲਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰਪਠੇਦੇਤਦ੍ ਗਙ੍ਗਾਨਾਮਸ਼ਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।
ਸੋऽਨ੍ਤੇ ਗਙ੍ਗਾਮਨੁਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਗਙ੍ਗਾਯਾਂ ਸ੍ਨਾਨਸਮਯੇ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਸਂਯੁਤਃ ।
ਸੋऽਸ਼੍ਵਮੇਧਸਹਸ੍ਰਾਣਾਂ ਫਲਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਮਾਨਵਃ ॥ ੨੭ ॥

ਗਵਾਮਯੁਤਦਾਨਸ੍ਯ ਯਤ੍ਫਲਂ ਸਮੁਦੀਰਿਤਮ੍ ।
ਤਤ੍ਫਲਂ ਸਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਪਞ੍ਚਮ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਪਠਨ੍ਨਰਃ ॥ ੨੮ ॥

ਕਾਰ੍ਤਿਕ੍ਯਾਂ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸ੍ਯਾਂ ਤੁ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸਗਰਸਙ੍ਗਮੇ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸ ਮਹੇਸ਼ਤ੍ਵਂ ਯਾਤਿ ਸਤ੍ਯਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੯ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਭਾਗਵਤੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top