Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Kannada | Sri Ganga Ashtakam

Sri Ganga Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಸಿತಮಕರನಿಷಣ್ಣಾಂ ಶುಭ್ರವರ್ಣಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಕರಧೃತಕಲಶೋದ್ಯತ್ಸೋತ್ಪಲಾಮತ್ಯಭೀಷ್ಟಾಮ್ ।
ವಿಧಿಹರಿಹರರೂಪಾಂ ಸೇನ್ದುಕೋಟೀರಚೂಡಾಂ
ಕಲಿತಸಿತದುಕೂಲಾಂ ಜಾಹ್ನವೀಂ ತಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಗಂಗಾ ನಾಮ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕಥಿತಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ನಾಮಾನಿ ಕತಿ ಶಸ್ತಾನಿ ಗಂಗಾಯಾಃ ಪ್ರಣಿಶಂಸ ಮೇ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಧ್ಯೇ ತು ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಜಾಹ್ನವ್ಯಾ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ತಾನಿ ಮೇ ಶೃಣು ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 2 ॥

ಗಂಗಾ ತ್ರಿಪಥಗಾ ದೇವೀ ಶಮ್ಭುಮೌಲಿವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಜಾಹ್ನವೀ ಪಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 3 ॥

ಪತಿತೋದ್ಧಾರಿಣೀ ಸ್ರೋತಸ್ವತೀ ಪರಮವೇಗಿನೀ ।
ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಬ್ಜಸಮ್ಭೂತಾ ವಿಷ್ಣುದೇಹಕೃತಾಲಯಾ ॥ 4 ॥

ಸ್ವರ್ಗಾಬ್ಧಿನಿಲಯಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸ್ವರ್ಣದೀ ಸುರನಿಮ್ನಗಾ ।
ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಮಹಾವೇಗಾ ಸ್ವರ್ಣಶೃಂಗಪ್ರಭೇದಿನೀ ॥ 5 ॥

ದೇವಪೂಜ್ಯತಮಾ ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಸುಚಾರುನೀರರುಚಿರಾ ಮಹಾಪರ್ವತಭೇದಿನೀ ॥ 6 ॥

ಭಾಗೀರಥೀ ಭಗವತೀ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸಿನ್ಧುಸಂಗಗತಾ ಶುದ್ಧಾ ರಸಾತಲನಿವಾಸಿನೀ ॥ 7 ॥

ಮಹಾಭೋಗಾ ಭೋಗವತೀ ಸುಭಗಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ಮಹಾಪಾಪಹರಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪರಮಾಹ್ಲಾದದಾಯಿನೀ ॥ 8 ॥

ಪಾರ್ವತೀ ಶಿವಪತ್ನೀ ಚ ಶಿವಶೀರ್ಷಗತಾಲಯಾ ।
ಶಮ್ಭೋರ್ಜಟಾಮಧ್ಯಗತಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಮಲಾನನಾ ॥ 9 ॥

ಮಹಾಕಲುಷಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಜಹ್ನುಪುತ್ರೀ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯತಮಾ ಚಾರುರೂಪಿಣೀ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ।
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಲೋಕದಯಾಪರಾ ॥ 11 ॥

ಯಾಮ್ಯಭೀತಿಹರಾ ತಾರಾ ಪಾರಾ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದಿನೀ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಂಡಲುಕೃತಾಲಯಾ ॥ 12 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ಪುಂಸಾಂ ನಿರ್ವಾಣಪದದಾಯಿನೀ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಚರಿತಾ ಚಾರುರುಚಿರಾತಿಮನೋಹರಾ ॥ 13 ॥

ಮರ್ತ್ಯಸ್ಥಾ ಮೃತ್ಯುಭಯಹಾ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಪಾಪಾಪಹಾರಿಣೀ ದೂರಚಾರಿಣೀ ವೀಚಿಧಾರಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಾ ಕರುಣಾಮಯೀ ದುರಿತನಾಶಿನೀ ।
ಗಿರಿರಾಜಸುತಾ ಗೌರೀಭಗಿನೀ ಗಿರಿಶಪ್ರಿಯಾ ॥ 15 ॥

ಮೇನಕಾಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾ ಮೈನಾಕಭಗಿನೀಪ್ರಿಯಾ ।
ಆದ್ಯಾ ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿಪಾಲಿನೀ ॥ 16 ॥

ತೀರ್ಥಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಶುಭಾ ।
ಚತುರ್ವೇದಮಯೀ ಸರ್ವಾ ಪಿತೃಸನ್ತೃಪ್ತಿದಾಯಿನೀ ॥ 17 ॥

ಶಿವದಾ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಿನೀ ಶಿವವಲ್ಲಭಾ ।
ತೇಜಸ್ವಿನೀ ತ್ರಿನಯನಾ ತ್ರಿಲೋಚನಮನೋರಮಾ ॥ 18 ॥

ಸಪ್ತಧಾರಾ ಶತಮುಖೀ ಸಗರಾನ್ವಯತಾರಿಣೀ ।
ಮುನಿಸೇವ್ಯಾ ಮುನಿಸುತಾ ಜಹ್ನುಜಾನುಪ್ರಭೇದಿನೀ ॥ 19 ॥

ಮಕರಸ್ಥಾ ಸರ್ವಗತಾ ಸರ್ವಾಶುಭನಿವಾರಿಣೀ ।
ಸುದೃಶ್ಯಾ ಚಾಕ್ಷುಷೀತೃಪ್ತಿದಾಯಿನೀ ಮಕರಾಲಯಾ ॥ 20 ॥

ಸದಾನನ್ದಮಯೀ ನಿತ್ಯಾನನ್ದದಾ ನಗಪೂಜಿತಾ ।
ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವೈಶ್ಚ ಪರಿಪೂಜ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 21 ॥

ಏತಾನಿ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ನಾಮಾನಿ ಕಥಿತಾನಿ ತೇ ।
ಶಸ್ತಾನಿ ಜಾಹ್ನವೀದೇವ್ಯಾಃ ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಣಿ ಚ ॥ 22 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ನಾರದ ।
ಗಂಗಾಯಾಃ ಪರಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮೇವ ಹಿ ॥ 23 ॥

ತಸ್ಯ ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯನ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಾನ್ಯಪಿ ।
ಆರೋಗ್ಯಮತುಲಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 24 ॥

ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸಂಸ್ನಾಯಾತ್ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ।
ತತ್ರೈವ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 25 ॥

ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಪಠೇದೇತದ್ ಗಂಗಾನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಸೋಽನ್ತೇ ಗಂಗಾಮನುಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಯಾತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ 26 ॥

ಗಂಗಾಯಾಂ ಸ್ನಾನಸಮಯೇ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ।
ಸೋಽಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ 27 ॥

ಗವಾಮಯುತದಾನಸ್ಯ ಯತ್ಫಲಂ ಸಮುದೀರಿತಮ್ ।
ತತ್ಫಲಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಪ್ರಪಠನ್ನರಃ ॥ 28 ॥

ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ತು ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಗರಸಂಗಮೇ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸ ಮಹೇಶತ್ವಂ ಯಾತಿ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 29 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಗಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Kannada | Sri Ganga Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top