Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Telugu | Sri Ganga Ashtakam

Sri Ganga Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీగఙ్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
ధ్యానమ్ ।
సితమకరనిషణ్ణాం శుభ్రవర్ణాం త్రినేత్రాం
కరధృతకలశోద్యత్సోత్పలామత్యభీష్టామ్ ।
విధిహరిహరరూపాం సేన్దుకోటీరచూడాం
కలితసితదుకూలాం జాహ్నవీం తాం నమామి ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।

శ్రీనారద ఉవాచ ।
గఙ్గా నామ పరం పుణ్యం కథితం పరమేశ్వర ।
నామాని కతి శస్తాని గఙ్గాయాః ప్రణిశంస మే ॥ ౧ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
నామ్నాం సహస్రమధ్యే తు నామాష్టశతముత్తమమ్ ।
జాహ్నవ్యా మునిశార్దూల తాని మే శృణు తత్త్వతః ॥ ౨ ॥

గఙ్గా త్రిపథగా దేవీ శమ్భుమౌలివిహారిణీ ।
జాహ్నవీ పాపహన్త్రీ చ మహాపాతకనాశినీ ॥ ౩ ॥

పతితోద్ధారిణీ స్రోతస్వతీ పరమవేగినీ ।
విష్ణుపాదాబ్జసమ్భూతా విష్ణుదేహకృతాలయా ॥ ౪ ॥

స్వర్గాబ్ధినిలయా సాధ్వీ స్వర్ణదీ సురనిమ్నగా ।
మన్దాకినీ మహావేగా స్వర్ణశృఙ్గప్రభేదినీ ॥ ౫ ॥

దేవపూజ్యతమా దివ్యా దివ్యస్థాననివాసినీ ।
సుచారునీరరుచిరా మహాపర్వతభేదినీ ॥ ౬ ॥

భాగీరథీ భగవతీ మహామోక్షప్రదాయినీ ।
సిన్ధుసఙ్గగతా శుద్ధా రసాతలనివాసినీ ॥ ౭ ॥

మహాభోగా భోగవతీ సుభగానన్దదాయినీ ।
మహాపాపహరా పుణ్యా పరమాహ్లాదదాయినీ ॥ ౮ ॥

పార్వతీ శివపత్నీ చ శివశీర్షగతాలయా ।
శమ్భోర్జటామధ్యగతా నిర్మలా నిర్మలాననా ॥ ౯ ॥

మహాకలుషహన్త్రీ చ జహ్నుపుత్రీ జగత్ప్రియా ।
త్రైలోక్యపావనీ పూర్ణా పూర్ణబ్రహ్మస్వరూపిణీ ॥ ౧౦ ॥

జగత్పూజ్యతమా చారురూపిణీ జగదమ్బికా ।
లోకానుగ్రహకర్త్రీ చ సర్వలోకదయాపరా ॥ ౧౧ ॥

యామ్యభీతిహరా తారా పారా సంసారతారిణీ ।
బ్రహ్మాణ్డభేదినీ బ్రహ్మకమణ్డలుకృతాలయా ॥ ౧౨ ॥

సౌభాగ్యదాయినీ పుంసాం నిర్వాణపదదాయినీ ।
అచిన్త్యచరితా చారురుచిరాతిమనోహరా ॥ ౧౩ ॥

మర్త్యస్థా మృత్యుభయహా స్వర్గమోక్షప్రదాయినీ ।
పాపాపహారిణీ దూరచారిణీ వీచిధారిణీ ॥ ౧౪ ॥

కారుణ్యపూర్ణా కరుణామయీ దురితనాశినీ ।
గిరిరాజసుతా గౌరీభగినీ గిరిశప్రియా ॥ ౧౫ ॥

మేనకాగర్భసమ్భూతా మైనాకభగినీప్రియా ।
ఆద్యా త్రిలోకజననీ త్రైలోక్యపరిపాలినీ ॥ ౧౬ ॥

తీర్థశ్రేష్ఠతమా శ్రేష్ఠా సర్వతీర్థమయీ శుభా ।
చతుర్వేదమయీ సర్వా పితృసన్తృప్తిదాయినీ ॥ ౧౭ ॥

శివదా శివసాయుజ్యదాయినీ శివవల్లభా ।
తేజస్వినీ త్రినయనా త్రిలోచనమనోరమా ॥ ౧౮ ॥

సప్తధారా శతముఖీ సగరాన్వయతారిణీ ।
మునిసేవ్యా మునిసుతా జహ్నుజానుప్రభేదినీ ॥ ౧౯ ॥

మకరస్థా సర్వగతా సర్వాశుభనివారిణీ ।
సుదృశ్యా చాక్షుషీతృప్తిదాయినీ మకరాలయా ॥ ౨౦ ॥

సదానన్దమయీ నిత్యానన్దదా నగపూజితా ।
సర్వదేవాధిదేవైశ్చ పరిపూజ్యపదామ్బుజా ॥ ౨౧ ॥

ఏతాని మునిశార్దూల నామాని కథితాని తే ।
శస్తాని జాహ్నవీదేవ్యాః సర్వపాపహరాణి చ ॥ ౨౨ ॥

య ఇదం పఠతే భక్త్యా ప్రాతరుత్థాయ నారద ।
గఙ్గాయాః పరమం పుణ్యం నామాష్టశతమేవ హి ॥ ౨౩ ॥

తస్య పాపాని నశ్యన్తి బ్రహ్మహత్యాదికాన్యపి ।
ఆరోగ్యమతులం సౌఖ్యం లభతే నాత్ర సంశయః ॥ ౨౪ ॥

యత్ర కుత్రాపి సంస్నాయాత్పఠేత్స్తోత్రమనుత్తమమ్ ।
తత్రైవ గఙ్గాస్నానస్య ఫలం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ॥ ౨౫ ॥

ప్రత్యహం ప్రపఠేదేతద్ గఙ్గానామశతాష్టకమ్ ।
సోఽన్తే గఙ్గామనుప్రాప్య ప్రయాతి పరమం పదమ్ ॥ ౨౬ ॥

గఙ్గాయాం స్నానసమయే యః పఠేద్భక్తిసంయుతః ।
సోఽశ్వమేధసహస్రాణాం ఫలమాప్నోతి మానవః ॥ ౨౭ ॥

గవామయుతదానస్య యత్ఫలం సముదీరితమ్ ।
తత్ఫలం సమవాప్నోతి పఞ్చమ్యాం ప్రపఠన్నరః ॥ ౨౮ ॥

కార్తిక్యాం పౌర్ణమాస్యాం తు స్నాత్వా సగరసఙ్గమే ।
యః పఠేత్స మహేశత్వం యాతి సత్యం న సంశయః ॥ ౨౯ ॥

॥ ఇతి శ్రీమహాభాగవతే మహాపురాణే శ్రీగఙ్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Telugu | Sri Ganga Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top