Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Tamil | Sri Ganga Ashtakam

Sri Ganga Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீக³ங்கா³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
த்⁴யாநம் ।
ஸிதமகரநிஷண்ணாம் ஶுப்⁴ரவர்ணாம் த்ரிநேத்ராம்
கரத்⁴ருʼதகலஶோத்³யத்ஸோத்பலாமத்யபீ⁴ஷ்டாம் ।
விதி⁴ஹரிஹரரூபாம் ஸேந்து³கோடீரசூடா³ம்
கலிதஸிதது³கூலாம் ஜாஹ்நவீம் தாம் நமாமி ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।

ஶ்ரீநாரத³ உவாச ।
க³ங்கா³ நாம பரம் புண்யம் கதி²தம் பரமேஶ்வர ।
நாமாநி கதி ஶஸ்தாநி க³ங்கா³யா: ப்ரணிஶம்ஸ மே ॥ 1 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரமத்⁴யே து நாமாஷ்டஶதமுத்தமம் ।
ஜாஹ்நவ்யா முநிஶார்தூ³ல தாநி மே ஶ்ருʼணு தத்த்வத: ॥ 2 ॥

க³ங்கா³ த்ரிபத²கா³ தே³வீ ஶம்பு⁴மௌலிவிஹாரிணீ ।
ஜாஹ்நவீ பாபஹந்த்ரீ ச மஹாபாதகநாஶிநீ ॥ 3 ॥

பதிதோத்³தா⁴ரிணீ ஸ்ரோதஸ்வதீ பரமவேகி³நீ ।
விஷ்ணுபாதா³ப்³ஜஸம்பூ⁴தா விஷ்ணுதே³ஹக்ருʼதாலயா ॥ 4 ॥

ஸ்வர்கா³ப்³தி⁴நிலயா ஸாத்⁴வீ ஸ்வர்ணதீ³ ஸுரநிம்நகா³ ।
மந்தா³கிநீ மஹாவேகா³ ஸ்வர்ணஶ்ருʼங்க³ப்ரபே⁴தி³நீ ॥ 5 ॥

தே³வபூஜ்யதமா தி³வ்யா தி³வ்யஸ்தா²நநிவாஸிநீ ।
ஸுசாருநீரருசிரா மஹாபர்வதபே⁴தி³நீ ॥ 6 ॥

பா⁴கீ³ரதீ² ப⁴க³வதீ மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
ஸிந்து⁴ஸங்க³க³தா ஶுத்³தா⁴ ரஸாதலநிவாஸிநீ ॥ 7 ॥

மஹாபோ⁴கா³ போ⁴க³வதீ ஸுப⁴கா³நந்த³தா³யிநீ ।
மஹாபாபஹரா புண்யா பரமாஹ்லாத³தா³யிநீ ॥ 8 ॥

பார்வதீ ஶிவபத்நீ ச ஶிவஶீர்ஷக³தாலயா ।
ஶம்போ⁴ர்ஜடாமத்⁴யக³தா நிர்மலா நிர்மலாநநா ॥ 9 ॥

மஹாகலுஷஹந்த்ரீ ச ஜஹ்நுபுத்ரீ ஜக³த்ப்ரியா ।
த்ரைலோக்யபாவநீ பூர்ணா பூர்ணப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ॥ 10 ॥

ஜக³த்பூஜ்யதமா சாருரூபிணீ ஜக³த³ம்பி³கா ।
லோகாநுக்³ரஹகர்த்ரீ ச ஸர்வலோகத³யாபரா ॥ 11 ॥

யாம்யபீ⁴திஹரா தாரா பாரா ஸம்ஸாரதாரிணீ ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³பே⁴தி³நீ ப்³ரஹ்மகமண்ட³லுக்ருʼதாலயா ॥ 12 ॥

ஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ பும்ஸாம் நிர்வாணபத³தா³யிநீ ।
அசிந்த்யசரிதா சாருருசிராதிமநோஹரா ॥ 13 ॥

மர்த்யஸ்தா² ம்ருʼத்யுப⁴யஹா ஸ்வர்க³மோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
பாபாபஹாரிணீ தூ³ரசாரிணீ வீசிதா⁴ரிணீ ॥ 14 ॥

காருண்யபூர்ணா கருணாமயீ து³ரிதநாஶிநீ ।
கி³ரிராஜஸுதா கௌ³ரீப⁴கி³நீ கி³ரிஶப்ரியா ॥ 15 ॥

மேநகாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தா மைநாகப⁴கி³நீப்ரியா ।
ஆத்³யா த்ரிலோகஜநநீ த்ரைலோக்யபரிபாலிநீ ॥ 16 ॥

தீர்த²ஶ்ரேஷ்ட²தமா ஶ்ரேஷ்டா² ஸர்வதீர்த²மயீ ஶுபா⁴ ।
சதுர்வேத³மயீ ஸர்வா பித்ருʼஸந்த்ருʼப்திதா³யிநீ ॥ 17 ॥

ஶிவதா³ ஶிவஸாயுஜ்யதா³யிநீ ஶிவவல்லபா⁴ ।
தேஜஸ்விநீ த்ரிநயநா த்ரிலோசநமநோரமா ॥ 18 ॥

ஸப்ததா⁴ரா ஶதமுகீ² ஸக³ராந்வயதாரிணீ ।
முநிஸேவ்யா முநிஸுதா ஜஹ்நுஜாநுப்ரபே⁴தி³நீ ॥ 19 ॥

மகரஸ்தா² ஸர்வக³தா ஸர்வாஶுப⁴நிவாரிணீ ।
ஸுத்³ருʼஶ்யா சாக்ஷுஷீத்ருʼப்திதா³யிநீ மகராலயா ॥ 20 ॥

ஸதா³நந்த³மயீ நித்யாநந்த³தா³ நக³பூஜிதா ।
ஸர்வதே³வாதி⁴தே³வைஶ்ச பரிபூஜ்யபதா³ம்பு³ஜா ॥ 21 ॥

ஏதாநி முநிஶார்தூ³ல நாமாநி கதி²தாநி தே ।
ஶஸ்தாநி ஜாஹ்நவீதே³வ்யா: ஸர்வபாபஹராணி ச ॥ 22 ॥

ய இத³ம் பட²தே ப⁴க்த்யா ப்ராதருத்தா²ய நாரத³ ।
க³ங்கா³யா: பரமம் புண்யம் நாமாஷ்டஶதமேவ ஹி ॥ 23 ॥

தஸ்ய பாபாநி நஶ்யந்தி ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³காந்யபி ।
ஆரோக்³யமதுலம் ஸௌக்²யம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 24 ॥

யத்ர குத்ராபி ஸம்ஸ்நாயாத்படே²த்ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ।
தத்ரைவ க³ங்கா³ஸ்நாநஸ்ய ப²லம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 25 ॥

ப்ரத்யஹம் ப்ரபடே²தே³தத்³ க³ங்கா³நாமஶதாஷ்டகம் ।
ஸோঽந்தே க³ங்கா³மநுப்ராப்ய ப்ரயாதி பரமம் பத³ம் ॥ 26 ॥

க³ங்கா³யாம் ஸ்நாநஸமயே ய: படே²த்³ப⁴க்திஸம்யுத: ।
ஸோঽஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணாம் ப²லமாப்நோதி மாநவ: ॥ 27 ॥

க³வாமயுததா³நஸ்ய யத்ப²லம் ஸமுதீ³ரிதம் ।
தத்ப²லம் ஸமவாப்நோதி பஞ்சம்யாம் ப்ரபட²ந்நர: ॥ 28 ॥

கார்திக்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் து ஸ்நாத்வா ஸக³ரஸங்க³மே ।
ய: படே²த்ஸ மஹேஶத்வம் யாதி ஸத்யம் ந ஸம்ஶய: ॥ 29 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴க³வதே மஹாபுராணே ஶ்ரீக³ங்கா³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Tamil | Sri Ganga Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top