Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in English | Sri Ganga Ashtakam

Sri Ganga Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

srigangastottarasatanamastotram
dhyanam ।
sitamakaranisannam subhravarnam trinetram
karadhrtakalasodyatsotpalamatyabhistam ।
vidhiharihararupam sendukotiracuḍam
kalitasitadukulam jahnavim tam namami ॥

atha stotram ।

srinarada uvaca ।
ganga nama param punyam kathitam paramesvara ।
namani kati sastani gangayah pranisamsa me ॥ 1 ॥

srimahadeva uvaca ।
namnam sahasramadhye tu namastasatamuttamam ।
jahnavya munisardula tani me srnu tattvatah ॥ 2 ॥

ganga tripathaga devi sambhumauliviharini ।
jahnavi papahantri ca mahapatakanasini ॥ 3 ॥

patitoddharini srotasvati paramavegini ।
visnupadabjasambhuta visnudehakrtalaya ॥ 4 ॥

svargabdhinilaya sadhvi svarnadi suranimnaga ।
mandakini mahavega svarnasrngaprabhedini ॥ 5 ॥

devapujyatama divya divyasthananivasini ।
sucarunirarucira mahaparvatabhedini ॥ 6 ॥

bhagirathi bhagavati mahamoksapradayini ।
sindhusangagata suddha rasatalanivasini ॥ 7 ॥

mahabhoga bhogavati subhaganandadayini ।
mahapapahara punya paramahladadayini ॥ 8 ॥

parvati sivapatni ca sivasirsagatalaya ।
sambhorjatamadhyagata nirmala nirmalanana ॥ 9 ॥

mahakalusahantri ca jahnuputri jagatpriya ।
trailokyapavani purna purnabrahmasvarupini ॥ 10 ॥

jagatpujyatama carurupini jagadambika ।
lokanugrahakartri ca sarvalokadayapara ॥ 11 ॥

yamyabhitihara tara para samsaratarini ।
brahmanḍabhedini brahmakamanḍalukrtalaya ॥ 12 ॥

saubhagyadayini pumsam nirvanapadadayini ।
acintyacarita caruruciratimanohara ॥ 13 ॥

martyastha mrtyubhayaha svargamoksapradayini ।
papapaharini duracarini vicidharini ॥ 14 ॥

karunyapurna karunamayi duritanasini ।
girirajasuta gauribhagini girisapriya ॥ 15 ॥

menakagarbhasambhuta mainakabhaginipriya ।
adya trilokajanani trailokyaparipalini ॥ 16 ॥

tirthasresthatama srestha sarvatirthamayi subha ।
caturvedamayi sarva pitrsantrptidayini ॥ 17 ॥

sivada sivasayujyadayini sivavallabha ।
tejasvini trinayana trilocanamanorama ॥ 18 ॥

saptadhara satamukhi sagaranvayatarini ।
munisevya munisuta jahnujanuprabhedini ॥ 19 ॥

makarastha sarvagata sarvasubhanivarini ।
sudrsya caksusitrptidayini makaralaya ॥ 20 ॥

sadanandamayi nityanandada nagapujita ।
sarvadevadhidevaisca paripujyapadambuja ॥ 21 ॥

etani munisardula namani kathitani te ।
sastani jahnavidevyah sarvapapaharani ca ॥ 22 ॥

ya idam pathate bhaktya pratarutthaya narada ।
gangayah paramam punyam namastasatameva hi ॥ 23 ॥

tasya papani nasyanti brahmahatyadikanyapi ।
arogyamatulam saukhyam labhate natra samsayah ॥ 24 ॥

yatra kutrapi samsnayatpathetstotramanuttamam ।
tatraiva gangasnanasya phalam prapnoti niscitam ॥ 25 ॥

pratyaham prapathedetad ganganamasatastakam ।
so’nte gangamanuprapya prayati paramam padam ॥ 26 ॥

gangayam snanasamaye yah pathedbhaktisamyutah ।
so’svamedhasahasranam phalamapnoti manavah ॥ 27 ॥

gavamayutadanasya yatphalam samudiritam ।
tatphalam samavapnoti pancamyam prapathannarah ॥ 28 ॥

kartikyam paurnamasyam tu snatva sagarasangame ।
yah pathetsa mahesatvam yati satyam na samsayah ॥ 29 ॥

॥ iti srimahabhagavate mahapurane srigangastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ganga Ashtottarashatanamastotram Lyrics in English | Sri Ganga Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top