Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganganarayanadevashtakam Lyrics in English

śrīgaṅgānārāyaṇadevāṣṭakam Lyrics in English:

kulasthitan karmina uddidhirsu-
rgangaiva yasmin krpayavisesa ।
sricakravarti dayatam sa ganga
narayanah premarasambudhirmam ॥ 1॥

narottamo bhaktyavatara eva
yasmin svabhaktim nidadhau mudaiva ।
sricakravarti dayatam sa ganga
narayanah premarasambudhirmam ॥ 2॥

vrndavane yasya yasah prasiddham
adyapi giyate satam sadahsu ।
sricakravarti dayatam sa ganga
narayanah premarasambudhirmam ॥ 3॥

srigovindadevadvibhujatvasamsi
srutim vadan sadvipadam nirasthat ।
sricakravarti dayatam sa ganga
narayanah premarasambudhirmam ॥ 4॥

sausilyayukto gunaratnarasih
pandityasarah pratibhavivasvan ।
sricakravarti dayatam sa ganga
narayanah premarasambudhirmam ॥ 5॥

janan krpadrstibhireva sadyah
prapadyamanan svapade’karodyah ।
sricakravarti dayatam sa ganga
narayanah premarasambudhirmam ॥ 6॥

loke prabhutvam sthirabhaktiyogam
yasmai svayam gauraharirvyatanit ।
sricakravarti dayatam sa ganga
narayanah premarasambudhirmam ॥ 7॥

vrndavaniyatirahasyabhakterjñanam
vina yah na kuto’pi siddhyet ।
sricakravarti dayatam sa ganga
narayanah premarasambudhirmam ॥ 8॥

visrambhavan yascaranesu
ganganarayanapremamburaseh ।
etatpathedastakamekacittah
sa tatparivarapadam prayati ॥ 9॥

Shri Ganganarayanadevashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top