Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Garuda Deva Names

Garuda is the Vahana of Lord Vishnu. Hindus belive Garuda is a divine eagle-like sun bird and the king of birds. Garuda is a mix of eagle and human features and represents birth and heaven, and is the enemy of all snakes. Peoples suffering from Sarpa Dosha, Naga Dosha and Rahu – Ketu Dosha can recite this Slokam daily for a peaceful life.

Sri Garudashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕರುಣಾನಿಧೇ ।
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗರುಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗರುಡನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಗರುಡೋ ದೇವತಾ । ಪ್ರಣವೋ ಬೀಜಮ್ । ವಿದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ।
ವೇದಾದಿಃ ಕೀಲಕಮ್ । ಪಕ್ಷಿರಾಜಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಅಮೃತಕಲಶಹಸ್ತಂ ಕಾನ್ತಿಸಮ್ಪೂರ್ಣದೇಹಂ
ಸಕಲವಿಬುಧವನ್ದ್ಯಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೈರಚಿನ್ತ್ಯಮ್ ।
ಕನಕರುಚಿರಪಕ್ಷೋದ್ಧೂಯಮಾನಾಂಡಗೋಲಂ
ಸಕಲವಿಷವಿನಾಶಂ ಚಿನ್ತಯೇತ್ಪಕ್ಷಿರಾಜಮ್ ॥

ಓಂ । ವೈನತೇಯಃ ಖಗಪತಿಃ ಕಾಶ್ಯಪೋಽಗ್ನಿರ್ಮಹಾಬಲಃ ।
ತಪ್ತಕಾಶ್ಚನವರ್ಣಾಭಃ ಸುಪರ್ಣೋ ಹರಿವಾಹನಃ ॥ 1 ॥

ಛನ್ದೋಮಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಶ್ಚ ಕುನ್ದೇನ್ದುಧವಲಾನನಃ ॥ 2 ॥

ಚಕ್ರಪಾಣಿಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾಗಾರಿರ್ನಾಗಭೂಷಣಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನದೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿರನಾಮಯಃ ॥ 3 ॥

ಭೂತಿದೋ ಭುವನತ್ರಾತಾ ಭೂಶಯೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಸಪ್ತಚ್ಛನ್ದೋಮಯಃ ಪಕ್ಷೀ ಸುರಾಸುರಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 4 ॥

ಗಜಭುಕ್ ಕಚ್ಛಪಾಶೀ ಚ ದೈತ್ಯಹನ್ತಾಽರುಣಾನುಜಃ ।
ಅಮೃತಾಂಶೋಽಮೃತವಪುರಾನನ್ದನಿಧಿರವ್ಯಯಃ ॥ 5 ॥

ನಿಗಮಾತ್ಮಾ ನಿರಾಹಾರೋ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ನಿರಪ್ಯಯಃ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಪರತರಃ ಪರಃ ॥ 6 ॥

ಶುಭಾಂಗಃ ಶುಭದಃ ಶೂರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೀ ಬೃಹತ್ತನುಃ ।
ವಿಷಾಶೀ ವಿದಿತಾತ್ಮಾ ಚ ವಿದಿತೋ ಜಯವರ್ಧನಃ ॥ 7 ॥

ದಾರ್ಢ್ಯಾಂಗೋ ಜಗದೀಶಶ್ಚ ಜನಾರ್ದನಮಹಾಧ್ವಜಃ ।
ಸತಾಂ ಸನ್ತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ॥ 8 ॥

ಕಲ್ಯಾಣದಃ ಕಲಾತೀತಃ ಕಲಾಧರಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಸೋಮಪಃ ಸುರಸಂಘೇಶೋ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞಭೂಷಣಃ ॥ 9 ॥

ಮಹಾಜವೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಮನ್ಮಥಪ್ರಿಯಬಾನ್ಧವಃ ।
ಶಂಖಭೃಚ್ಚಕ್ರಧಾರೀ ಚ ಬಾಲೋ ಬಹುಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 10 ॥

ಸುಧಾಕುಮ್ಭಧರೋ ಧೀಮಾನ್ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುರಾರಿಹಾ ।
ವಜ್ರಾಂಗೋ ವರದೋ ವನ್ದ್ಯೋ ವಾಯುವೇಗೋ ವರಪ್ರದಃ ॥ 11 ॥

ವಿನತಾನನ್ದನಃ ಶ್ರೀದೋ ವಿಜಿತಾರಾತಿಸಂಗುಲಃ ।
ಪತದ್ವೀರಷ್ಠಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಪಾಪಹಾ ಪಾಪನಾಶನಃ ॥ 12 ॥

ಅಗ್ನಿಜಿಜ್ಜಯಘೋಷಶ್ಚ ಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಕಃ ।
ವಜ್ರನಾಸಃ ಸುವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ಮಾರಿಘ್ನೋ ಮದಭಂಜನಃ ॥ 13 ॥

ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಮಲೇಷ್ಟಶ್ಚ ಕಲಿದೋಷನಿವಾರಣಃ ।
ವಿದ್ಯುನ್ನಿಭೋ ವಿಶಾಲಾಂಗೋ ವಿನತಾದಾಸ್ಯಮೋಚನಃ ॥ 14 ॥

ಸ್ತೋಮಾತ್ಮಾ ಚ ತ್ರಯೀಮೂರ್ಧಾ ಭೂಮಾ ಗಾಯತ್ರಲೋಚನಃ ।
ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಗತಿರಗ್ರಣೀಃ ॥ 15 ॥

ಇತೀದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗರುಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಮಹಾದಿವ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಮುದೀರಿತಮ್ ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಂ ಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Garuda Deva Names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top