Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Gokuleshashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീഗോകുലേശാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം

യന്നാമാബ്ജം സദാപൂര്‍ണം കൃപാജ്യോത്സ്നാസമന്വിതം ।
പുഷ്ടിഭക്തിസുധാവൃഷ്ടികാരകം ച സുഖാല്‍പദം ॥ 1 ॥

അഥ നാമശതം സാഷ്ടം വല്ലഭസ്യ വദാംയഹം ।
ദേവതാ വല്ലഭോ നാംനാം ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ് സുഖാകരം ॥ 2 ॥

ഫലം തു തത്പദാംഭോജേ വ്യസനം സര്‍വദാ ഭവേത് ।
ഋഷിസ്തു വിഷ്ണുദാസോഽത്ര ദാസായ വരണം മതം ॥ 3 ॥

വല്ലഭോ ഗോകുലേശശ്ച വിഠ്ഠലേശപ്രിയാത്മജഃ ।
താതതുല്യസ്വഭാവസ്ഥോ വ്രജമങ്ഗലഭൂഷണഃ ॥ 4 ॥

ധരാധരസ്നേഹദാന്തോ ബഹുനിര്‍ദോഷവിഗ്രഹഃ ।
ഭജനാനന്ദപീയൂഷപൂര്‍ണോ മഞ്ജുദൃഗഞ്ചലഃ ॥ 5 ॥

ദാസവൃന്ദചകോരേന്ദുഃ കരുണാദൃഷ്ടിവൃഷ്ടികൃത് ।
ഷട്കര്‍മവാഞ്ജനാധാരഃ പ്രതീതഃ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 6 ॥

ദാസലീലാവിഷ്ടചിത്തോ ഗോപീവല്ലഭവല്ലഭഃ ।
ഗൃഹസ്ഥധര്‍മകര്‍താ ച മര്യാദാമാര്‍ഗരക്ഷകഃ ॥ 7 ॥

പുഷ്ടിമാര്‍ഗസ്ഥിതോ നിത്യം കൃഷ്ണപ്രേമരസാത്മകഃ ।
ദ്വിജദാരിദ്ര്യദുഃഖഘ്നോ വാഞ്ഛാകല്‍പതരുര്‍മഹാന്‍ ॥ 8 ॥

അനന്യഭക്തഭാവജ്ഞോ മോഹനാദിസുഖപ്രദഃ ।
വല്ലഭേഷ്ടപ്രദോ നിത്യം ഗോകുലപ്രീതിവര്‍ധനഃ ॥ 9 ॥

ദാസജീവനരൂപശ്ച കന്ദര്‍പാദപി സുന്ദരഃ ।
പാദപദ്മരസസ്പര്‍ശസര്‍വാരിഷ്ടനിവാരകഃ ॥ 10 ॥

മാലീരക്ഷണകര്‍താ ച ശുദ്ധസത്കീര്‍തിവര്‍ധനഃ ।
ദുഷ്ടാനാന്ദോഷഹന്താ യോ ഭക്തനിര്‍ഭയകാരകഃ ॥ 11 ॥

ഇന്ദ്രാദിഭിര്‍നതോ ദക്ഷോ ലാവണ്യാമൃതവാരിധിഃ ।
രസികോ ദ്വിജരാജാഖ്യോ ദ്വിജവംശവിഭൂഷണഃ ॥ 12 ॥

അസാധാരണസദ്ധര്‍മാ സാധാരഃ സുജനാശ്രിതഃ ।
ക്ഷമാവാന്‍ ക്രോധമാത്സര്യതിരസ്കാരാദിവര്‍ജിതഃ ॥ 13 ॥

ഗോപീകാന്തോ മനോഹാരീ ദാമോദരഗുണോത്സവഃ ।
വിഹാരീ ഭക്തപ്രാണേശോ രാജീവദലലോചനഃ ॥ 14 ॥

മുകുന്ദാനുഗ്രഹോത്സാഹീ ഭക്തിമാര്‍ഗരസാത്മകഃ ।
ഭക്തഭാഗ്യഫലം ധീരോ ബന്ധുസജ്ജനവേഷ്ടിതഃ ॥ 15 ॥

വചനാമൃതമാധുര്യതൃപ്തസേവകസംസ്തുതഃ ।
നിത്യോത്സവോ നിത്യശ്രേയോ നിത്യദാനപരായണഃ ॥ 16 ॥

ഭവബന്ധനദുഃഖഘ്നോ മഹദാധിവിനാശകഃ ।
രസഭാവനിഗൂഢാത്മാ സ്വീയേഷു ജ്ഞാപിതാശയഃ ॥ 17 ॥ Possible missing verse
നയനാനന്ദകര്‍താ ച വിശ്വമോഹനരൂപധൃക് ।
ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാദി-ശാസ്ത്രാതത്ത്വാര്‍ഥപാരഗഃ ॥ 18 ॥

ധനാഢ്യോ ധനദോ ധര്‍മരക്ഷാകര്‍താ ശുഭപ്രദഃ ।
സര്‍വേശ്വരഃ സദാപൂര്‍ണജ്ഞാനവാന്‍ വിബുധപ്രിയഃ ॥ 19 ॥

ബ്രഹ്മവാദേ സവിശ്വാസോ മായാവാദാദിഖണ്ഡനഃ ।
ഉഗ്രപ്രതാപവാന്‍ ധ്യേയോ ഭൃത്യദുഃഖനിവാരകഃ ॥ 20 ॥

സതാമാത്മാഽജാതശത്രുര്‍ജീവമാത്രശുഭസ്പൃഹഃ ।
ദീനബന്ധുര്‍വിധുഃ ശ്രീമാന്‍ ദയാലുര്‍ഭക്തവത്സലഃ ॥ 21 ॥

അനവദ്യസുസങ്കല്‍പോ ജഗദുദ്ധാരണക്ഷമഃ ।
അനന്തശക്തിമാന്‍ ശുദ്ധഗംഭീരമൃദുലാശയഃ ॥ 22 ॥

പ്രണാമമാത്രസന്തുഷ്ടഃ സര്‍വാധികസുഖപ്രദഃ ।
ശൃങ്ഗാരാദിരസോത്കര്‍ഷചാതുര്യവലിതസ്മിതഃ ॥ 23 ॥

പാദാംബുജരജഃസ്പര്‍ശമഹാപതിതപാവനഃ ।
പിതൃപാലിതസദ്ധര്‍മരക്ഷണോത്സുകമാനസഃ ॥ 24 ॥

ഭക്തിസിദ്ധാന്തമര്‍മജ്ഞോ ഗൂഢഭാവപ്രകാശകഃ ।
പുഷ്ടിപ്രവാഹമര്യാദാമാര്‍ഗനിര്‍ധാരകാരകഃ ॥ 25 ॥

ശ്രീഭാഗവതസാരജ്ഞോ സര്‍വാധികതത്ത്വബോധകഃ ।
അനന്യഭാവസന്തുഷ്ടഃ പരാശ്രയനിവാരകഃ ॥ 26 ॥

ആചാര്യാര്‍ധ്യസ്വരൂപശ്ച സദാദ്ഭുതചരിത്രവാന്‍ ।
തൈലങ്ഗതിലകോ ദൈവീസൃഷ്ടിസാഫല്യകാരകഃ ॥ 27 ॥

ഇതി ശ്രീഗോകുലേശാനാം നാമാബ്ജാഭിധമുത്തമം ।
സ്തോത്രം സദ്ബ്രഹ്മഭട്ടേന വിഷ്ണുദാസേന വര്‍ണിതം ॥ 28 ॥

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്ഭക്ത്യാ പ്രഭുസ്തസ്യ പ്രിയോ ഭവേത് ।
സംശയോഽത്ര ന കര്‍തവ്യഃ സമര്‍ഥോ ഗോകുലേശ്വരഃ ॥ 29 ॥

തത്കാരുണ്യബലേനൈവ മയൈതത്പ്രകടീകൃതം ।
പഠന്തു സാധവോഽപ്യേതത്തദ്വദ്ദേവാനുകമ്പയാ ॥ 30 ॥

മദീയേയം തു വിജ്ഞപ്തിര്‍ബുദ്ധിദോഷപ്രമത്തതാം ।
ശോധയിത്വാ യഥായുക്തം തഥാ കുര്‍വന്തു സാധവഃ ॥ 31 ॥

ഇതി ശ്രീവിഷ്ണുദാസവിരചിതമഷ്ടോത്തരശതനാംനാം സ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top