Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Sri Gokuleshashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

srigokulesastottarasatanamastotram

yannamabjam sadapurnam krpajyotsnasamanvitam ।
pustibhaktisudhavrstikarakam ca sukhalpadam ॥ 1 ॥

atha namasatam sastam vallabhasya vadamyaham ।
devata vallabho namnam chando’nustup sukhakaram ॥ 2 ॥

phalam tu tatpadambhoje vyasanam sarvada bhavet ।
rsistu visnudaso’tra dasaya varanam matam ॥ 3 ॥

vallabho gokulesasca viththalesapriyatmajah ।
tatatulyasvabhavastho vrajamaṅgalabhusanah ॥ 4 ॥

dharadharasnehadanto bahunirdosavigrahah ।
bhajananandapiyusapurno manjudrgancalah ॥ 5 ॥

dasavrndacakorenduh karunadrstivrstikrt ।
satkarmavanjanadharah pratitah purusottamah ॥ 6 ॥

dasalilavistacitto gopivallabhavallabhah ।
grhasthadharmakarta ca maryadamargaraksakah ॥ 7 ॥

pustimargasthito nityam krsnapremarasatmakah ।
dvijadaridryaduhkhaghno vanchakalpatarurmahan ॥ 8 ॥

ananyabhaktabhavajno mohanadisukhapradah ।
vallabhestaprado nityam gokulapritivardhanah ॥ 9 ॥

dasajivanarupasca kandarpadapi sundarah ।
padapadmarasasparsasarvaristanivarakah ॥ 10 ॥

maliraksanakarta ca suddhasatkirtivardhanah ।
dustanandosahanta yo bhaktanirbhayakarakah ॥ 11 ॥

indradibhirnato dakso lavanyamrtavaridhih ।
rasiko dvijarajakhyo dvijavamsavibhusanah ॥ 12 ॥

asadharanasaddharma sadharah sujanasritah ।
ksamavan krodhamatsaryatiraskaradivarjitah ॥ 13 ॥

gopikanto manohari damodaragunotsavah ।
vihari bhaktapraneso rajivadalalocanah ॥ 14 ॥

mukundanugrahotsahi bhaktimargarasatmakah ।
bhaktabhagyaphalam dhiro bandhusajjanavestitah ॥ 15 ॥

vacanamrtamadhuryatrptasevakasamstutah ।
nityotsavo nityasreyo nityadanaparayanah ॥ 16 ॥

bhavabandhanaduhkhaghno mahadadhivinasakah ।
rasabhavanigudhatma sviyesu jnapitasayah ॥ 17 ॥ Possible missing verse
nayananandakarta ca visvamohanarupadhrk ।
srutismrtipuranadi-sastratattvarthaparagah ॥ 18 ॥

dhanadhyo dhanado dharmaraksakarta subhapradah ।
sarvesvarah sadapurnajnanavan vibudhapriyah ॥ 19 ॥

brahmavade savisvaso mayavadadikhandanah ।
ugrapratapavan dhyeyo bhrtyaduhkhanivarakah ॥ 20 ॥

satamatma’jatasatrurjivamatrasubhasprhah ।
dinabandhurvidhuh sriman dayalurbhaktavatsalah ॥ 21 ॥

anavadyasusaṅkalpo jagaduddharanaksamah ।
anantasaktiman suddhagambhiramrdulasayah ॥ 22 ॥

pranamamatrasantustah sarvadhikasukhapradah ।
srṅgaradirasotkarsacaturyavalitasmitah ॥ 23 ॥

padambujarajahsparsamahapatitapavanah ।
pitrpalitasaddharmaraksanotsukamanasah ॥ 24 ॥

bhaktisiddhantamarmajno gudhabhavaprakasakah ।
pustipravahamaryadamarganirdharakarakah ॥ 25 ॥

sribhagavatasarajno sarvadhikatattvabodhakah ।
ananyabhavasantustah parasrayanivarakah ॥ 26 ॥

acaryardhyasvarupasca sadadbhutacaritravan ।
tailaṅgatilako daivisrstisaphalyakarakah ॥ 27 ॥

iti srigokulesanam namabjabhidhamuttamam ।
stotram sadbrahmabhattena visnudasena varnitam ॥ 28 ॥

yah pathecchrnuyadbhaktya prabhustasya priyo bhavet ।
samsayo’tra na kartavyah samartho gokulesvarah ॥ 29 ॥

tatkarunyabalenaiva mayaitatprakatikrtam ।
pathantu sadhavo’pyetattadvaddevanukampaya ॥ 30 ॥

madiyeyam tu vijnaptirbuddhidosapramattatam ।
sodhayitva yathayuktam tatha kurvantu sadhavah ॥ 31 ॥

iti srivisnudasaviracitamastottarasatanamnam stotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top