Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Gokuleshashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీగోకులేశాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

యన్నామాబ్జం సదాపూర్ణం కృపాజ్యోత్స్నాసమన్వితమ్ ।
పుష్టిభక్తిసుధావృష్టికారకం చ సుఖాల్పదమ్ ॥ ౧ ॥

అథ నామశతం సాష్టం వల్లభస్య వదామ్యహమ్ ।
దేవతా వల్లభో నామ్నాం ఛన్దోఽనుష్టుప్ సుఖాకరమ్ ॥ ౨ ॥

ఫలం తు తత్పదామ్భోజే వ్యసనం సర్వదా భవేత్ ।
ఋషిస్తు విష్ణుదాసోఽత్ర దాసాయ వరణం మతమ్ ॥ ౩ ॥

వల్లభో గోకులేశశ్చ విఠ్ఠలేశప్రియాత్మజః ।
తాతతుల్యస్వభావస్థో వ్రజమఙ్గలభూషణః ॥ ౪ ॥

ధరాధరస్నేహదాన్తో బహునిర్దోషవిగ్రహః ।
భజనానన్దపీయూషపూర్ణో మఞ్జుదృగఞ్చలః ॥ ౫ ॥

దాసవృన్దచకోరేన్దుః కరుణాదృష్టివృష్టికృత్ ।
షట్కర్మవాఞ్జనాధారః ప్రతీతః పురుషోత్తమః ॥ ౬ ॥

దాసలీలావిష్టచిత్తో గోపీవల్లభవల్లభః ।
గృహస్థధర్మకర్తా చ మర్యాదామార్గరక్షకః ॥ ౭ ॥

పుష్టిమార్గస్థితో నిత్యం కృష్ణప్రేమరసాత్మకః ।
ద్విజదారిద్ర్యదుఃఖఘ్నో వాఞ్ఛాకల్పతరుర్మహాన్ ॥ ౮ ॥

అనన్యభక్తభావజ్ఞో మోహనాదిసుఖప్రదః ।
వల్లభేష్టప్రదో నిత్యం గోకులప్రీతివర్ధనః ॥ ౯ ॥

దాసజీవనరూపశ్చ కన్దర్పాదపి సున్దరః ।
పాదపద్మరసస్పర్శసర్వారిష్టనివారకః ॥ ౧౦ ॥

మాలీరక్షణకర్తా చ శుద్ధసత్కీర్తివర్ధనః ।
దుష్టానాన్దోషహన్తా యో భక్తనిర్భయకారకః ॥ ౧౧ ॥

ఇన్ద్రాదిభిర్నతో దక్షో లావణ్యామృతవారిధిః ।
రసికో ద్విజరాజాఖ్యో ద్విజవంశవిభూషణః ॥ ౧౨ ॥

అసాధారణసద్ధర్మా సాధారః సుజనాశ్రితః ।
క్షమావాన్ క్రోధమాత్సర్యతిరస్కారాదివర్జితః ॥ ౧౩ ॥

గోపీకాన్తో మనోహారీ దామోదరగుణోత్సవః ।
విహారీ భక్తప్రాణేశో రాజీవదలలోచనః ॥ ౧౪ ॥

ముకున్దానుగ్రహోత్సాహీ భక్తిమార్గరసాత్మకః ।
భక్తభాగ్యఫలం ధీరో బన్ధుసజ్జనవేష్టితః ॥ ౧౫ ॥

వచనామృతమాధుర్యతృప్తసేవకసంస్తుతః ।
నిత్యోత్సవో నిత్యశ్రేయో నిత్యదానపరాయణః ॥ ౧౬ ॥

భవబన్ధనదుఃఖఘ్నో మహదాధివినాశకః ।
రసభావనిగూఢాత్మా స్వీయేషు జ్ఞాపితాశయః ॥ ౧౭ ॥ Possible missing verse
నయనానన్దకర్తా చ విశ్వమోహనరూపధృక్ ।
శ్రుతిస్మృతిపురాణాది-శాస్త్రాతత్త్వార్థపారగః ॥ ౧౮ ॥

ధనాఢ్యో ధనదో ధర్మరక్షాకర్తా శుభప్రదః ।
సర్వేశ్వరః సదాపూర్ణజ్ఞానవాన్ విబుధప్రియః ॥ ౧౯ ॥

బ్రహ్మవాదే సవిశ్వాసో మాయావాదాదిఖణ్డనః ।
ఉగ్రప్రతాపవాన్ ధ్యేయో భృత్యదుఃఖనివారకః ॥ ౨౦ ॥

సతామాత్మాఽజాతశత్రుర్జీవమాత్రశుభస్పృహః ।
దీనబన్ధుర్విధుః శ్రీమాన్ దయాలుర్భక్తవత్సలః ॥ ౨౧ ॥

అనవద్యసుసఙ్కల్పో జగదుద్ధారణక్షమః ।
అనన్తశక్తిమాన్ శుద్ధగమ్భీరమృదులాశయః ॥ ౨౨ ॥

ప్రణామమాత్రసన్తుష్టః సర్వాధికసుఖప్రదః ।
శృఙ్గారాదిరసోత్కర్షచాతుర్యవలితస్మితః ॥ ౨౩ ॥

పాదామ్బుజరజఃస్పర్శమహాపతితపావనః ।
పితృపాలితసద్ధర్మరక్షణోత్సుకమానసః ॥ ౨౪ ॥

భక్తిసిద్ధాన్తమర్మజ్ఞో గూఢభావప్రకాశకః ।
పుష్టిప్రవాహమర్యాదామార్గనిర్ధారకారకః ॥ ౨౫ ॥

శ్రీభాగవతసారజ్ఞో సర్వాధికతత్త్వబోధకః ।
అనన్యభావసన్తుష్టః పరాశ్రయనివారకః ॥ ౨౬ ॥

ఆచార్యార్ధ్యస్వరూపశ్చ సదాద్భుతచరిత్రవాన్ ।
తైలఙ్గతిలకో దైవీసృష్టిసాఫల్యకారకః ॥ ౨౭ ॥

ఇతి శ్రీగోకులేశానాం నామాబ్జాభిధముత్తమమ్ ।
స్తోత్రం సద్బ్రహ్మభట్టేన విష్ణుదాసేన వర్ణితమ్ ॥ ౨౮ ॥

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్భక్త్యా ప్రభుస్తస్య ప్రియో భవేత్ ।
సంశయోఽత్ర న కర్తవ్యః సమర్థో గోకులేశ్వరః ॥ ౨౯ ॥

తత్కారుణ్యబలేనైవ మయైతత్ప్రకటీకృతమ్ ।
పఠన్తు సాధవోఽప్యేతత్తద్వద్దేవానుకమ్పయా ॥ ౩౦ ॥

మదీయేయం తు విజ్ఞప్తిర్బుద్ధిదోషప్రమత్తతామ్ ।
శోధయిత్వా యథాయుక్తం తథా కుర్వన్తు సాధవః ॥ ౩౧ ॥

ఇతి శ్రీవిష్ణుదాసవిరచితమష్టోత్తరశతనామ్నాం స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top