Home / Ashtaka / Shri Gokulesha Ashtakam 3 Lyrics in English

Shri Gokulesha Ashtakam 3 Lyrics in English

śrīgokuleśāṣṭakam 3 Lyrics in English:

yativasadharanise dharmalopapravrtte
haricaranasahayo yah svadharmam jugopa ।
vihitabhajanabharo dharmaraksavatarah
sa jagati jayati srivallabho gokulesah ॥ 1॥

asaduditavidari vedavadanusari
yaducitahitakari bhaktimargapracari ।
ruciratilakadhari maladhari tulasyah
sa jayati jayati srivallabho gokulesah ॥ 2॥

bahuvidhijananarmaproktibanairadharmah
prakatamayati marmasphotamaradvidhaya ।
vapusi bhajanavarma prapya kalyanadharmah
sa jayati navakarma gokule gokulesah ॥ 3॥

nigamajanitadharmadrohini ksoninathe
sakalasahajavesastatsamipam sametya ।
taducitamadamatya dattavanuttaram yah
sa jayati janacittanandako gokulesah ॥ 4॥

adhikrtayugadharme vardhamane samanta-
danitasarano'sau vedadharmo sadabhu't । check
tadiha saranamagadyah sadaikah saranyam
sa jayati janavandyo gokule gokulesah ॥ 5॥

kalivrsalabhayaptau tatkalim sannigrhya
ksitipatiravita''sidyasya purvam pariksit ।
iha hi nrpatibhitau tasya dharmasya nityam
sa jayati bhuvi gopta gokule gokulesah ॥ 6॥

prathamamiha pariksidraksito varnadharmah
punarapi kalikalpaksudrabhiksuksato'bhut ।
abhayapadamidam yam sasvatam cabhyupetah
sa jayati nijabhaktahladako gokulesah ॥ 7॥

ya iha sakalaloke kevalam na svakiye
prabhujananabalena sthapayamasa dharmam ।
sakalasukhavidhata gokulanandadata
sa jayati nijatataradhako gokulesah ॥ 8॥

srivallabhastakamidam pathati prapanno
yah krsnarayakrtamityusasi svacittah ।
so'yam sudurlabhatamanapi niscayena
prapnoti vai vinihitanakhilan padarthan ॥ 9॥

iti srikrsnarayaviracitam srigokulesastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment