Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Govindadevashtakam Lyrics in Kannada with Meaning | ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಜಾಮ್ಬೂನದೋಷ್ಣೀಷವಿರಾಜಿಮುಕ್ತಾ
ಮಾಲಾಮಣಿದ್ಯೋತಿಶಿಖಂಡಕಸ್ಯ ।
ಭಂಗ್ಯಾ ನೃಣಾಂ ಲೋಲುಪಯನ್ ದೃಶಃ ಶ್ರೀ
ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 1॥

ಕಪೋಲಯೋಃ ಕುಂಡಲಲಾಸ್ಯಹಾಸ್ಯ-
ಚ್ಛವಿಚ್ಛಿಟಾಚುಮ್ಬಿತಯೋರ್ಯುಗೇನ ।
ಸಂಮೋಹಯನ್ ಸಮ್ಭಜತಾಂ ಧಿಯಃ ಶ್ರೀ
ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 2॥

ಸ್ವಪ್ರೇಯಸೀಲೋಚನಕೋಣಶೀಧು
ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಪುರೋವರ್ತಿ ಜನೇಕ್ಷಣೇನ ।
ಭಾವಂ ಕಮಪ್ಯುದ್ಗಮಯನ್ ಬುಧಾನಾಂ
ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 3॥

ವಾಮಪ್ರಗಂಡಾರ್ಪಿತಗಂಡಭಾಸ್ವತ್
ತಾಟಂಕಲೋಲಾಲಕಕಾನ್ತಿಸಿಕ್ತೈಃ ।
ಭ್ರೂವಲ್ಗನೈರುನ್ಮದಯನ್ ಕುಲಸ್ತ್ರೀ-
ರ್ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 4॥

ದೂರೇ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಾ ಮುರಲೀನಿನಾದೈಃ
ಸ್ವಸೌರಭೈರ್ಮುದ್ರಿತಕರ್ಣಪಾಲೀಃ ।
ನಾಸಾರುಧೋ ಹೃದ್ಗತ ಏವ ಕರ್ಷನ್
ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 5॥

ನವೀನಲಾವಣ್ಯಭರೈಃ ಕ್ಷಿತೌ ಶ್ರೀ
ರೂಪಾನುರಾಗಾಮ್ಬುನಿಧಿಪ್ರಕಾಶೈಃ ।
ಸತಶ್ಚಮತ್ಕಾರವತಃ ಪ್ರಕುರ್ವನ್
ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 6॥

ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಧೋಮಣಿಮನ್ದಿರಾನ್ತಃ
ಶ್ರೀಯೋಗಪೀಠಾಮ್ಬುರುಹಾಸ್ಯಯಾ ಸ್ವಮ್ ।
ಉಪಾಸಯಂಸ್ತತ್ರವಿದೋಽಪಿ ಮನ್ತ್ರೈ-
ರ್ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 7॥

ಮಹಾಭಿಷೇಕಕ್ಷಣಸರ್ವವಾಸೋಽ
ಲಂಕೃತ್ಯಂಗೀಕರಣೋಚ್ಛಲನ್ತ್ಯಾ ।
ಸರ್ವಾಂಗಭಾಸಾಕುಲಯಂಸ್ತ್ರಿಲೋಕೀಂ
ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 8॥

ಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಮೇತದುಚ್ಚೈಃ
ಪಠೇತ್ತದೀಯಾಂಘ್ರಿನಿವಿಷ್ಟವೀರ್ಯಃ ।
ತಂ ಮಜ್ಜಯನ್ನೇವ ಕೃಪಾಪ್ರವಾಹೈ-
ರ್ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತಿಠಕ್ಕುರವಿರಚಿತಸ್ತವಾಮೃತಲಹರ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Govindadevashtakam Meaning :

May Lord Govindadeva, who charms the eyes of all living beings with the graceful movement of the peacock feather in His golden crown shining with pearls and gems, be my shelter. || 1 ||

May Lord Govindadeva, who charms the hearts of the devotees’ with His cheeks which are kissed by the splendour of His smile and the dancing of His earrings, be my shelter. || 2 ||

May Lord Govindadeva who, by glimpsing at His beloved to attain Her nectarean sidelong glance, provokes the love of all the demigoddesses, be my shelter. || 3 ||

May Lord Govindadeva, who entices the pious cowherd girls with the charming movements of His eyebrows, which are enhanced by the beauty of His moving locks of hair, lustrous earrings, and His cheek placed upon His left shoulder, be my shelter. || 4 ||

He enters into the hearts of the cowherd damsels and draws the to him, though they stand afar, blocking their ears from the sound of His flute and their noses from the wonderful scent of His body. May Lord Govindadeva be my shelter. || 5 ||

He fills the devotees on earth with astonishment by the weight of His youthful beauty and the unlimited ocean of His love. May Lord Govindadeva be my shelter. || 6 ||

Those learned in the scriptures worship Him with mantras as He sits in the lotus-like yoga-pitha in a gem-studded palace beneath a grove of wish-fulfilling trees. May Lord Govindadeva be my shelter. || 7 ||

He is as handsome as the god of love (Ananga) and is dressed and decorated as if for a royal coronation. He enthralls all the residents of the three worlds with His beautiful form. May Lord Govindadeva be my shelter. || 8 ||

One who reads aloud this Govindadevastakam and meditates upon the Lord’s lotus feet, is thrown into a river of mercy by the Lord Himself. May Lord Govindadeva be my shelter. || 9 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top