Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English:

॥ srihanumadastottarasatanamastotram 2 ॥
(pancaratragamatah)

ramadasagranih sriman hanuman pavanatmajah ।
anjaneyah kapisresthah kesaripriyanandanah ॥ 1 ॥

aropitamsayugalaramaramanujah sudhih ।
sugrivasacivo valijitasugrivamalyadah ॥ 2 ॥

ramopakaravismartrsugrivasumatipradah ।
sugrivasatpaksapati ramakaryasusadhakah ॥ 3 ॥

mainakaslesakrnnagajananijivanapradah ।
sarvadevastutah sarvadevanandavivardhanah ॥ 4 ॥

chayantramaladhari ca chayagrahavibhedakah ।
sumerusumahakayo gospadikrtavaridhih ॥

bidalasadrsakarastaptatamrasamananah ।
lankanibhanjanah sitaramamudranguliyadah ॥ 6 ॥

ramacestanusarena cestakrdvisvamangalah ।
sriramahrdayabhijno nihsesasurapujitah ॥ 7 ॥

asokavanasancchetta simsupavrksaraksakah ।
sarvaraksovinasartham krtakolahaladhvanih ॥ 8 ॥

talapraharatah ksunnabahukotinisacarah ।
pucchaghatavinispistabahukotinarasanah ॥ 9 ॥

jambumalyantakah sarvalokantarasutah kapih ।
svadehapraptapistangadurdharsabhidharaksasah ॥ 10 ॥

talacurnitayupakso virupaksanibarhanah ।
surantaratmanah putro bhasakarnavinasakah ॥ 11 ॥

adrisrngavinispistapraghasabhidharaksasah ।
dasasyamantriputraghnah pothitaksakumarakah ॥ 12 ॥

suvancitendrajinmuktananasastrastravrstikah ।
indrasatruvinirmuktasastracalyasuvigrahah ॥ 13 ॥

sukhecchayendrajinmuktabrahmastravasagah krti ।
trnikrtendrajitpurvamaharaksasayuthapah ॥ 14 ॥

ramavikramasatsindhustotrakopitaravanah ।
svapucchavahninirdagdhalankalankapuresvarah ॥ 15 ॥

vahnyanirdagdhacchapucchah punarlanghitavaridhih ।
jaladaivatasunusca sarvavanarapujitah ॥ 16 ॥

santustahkapibhih sardham sugrivamadhubhaksakah ।
ramapadarpitasrimaccudamaniranakulah ॥ 17 ॥

bhaktyakrtanekaramapranamo vayunandanah ।
ramalinganatustango ramapranapriyah sucih ॥ 18 ॥

ramapadaikaniratavibhisanaparigrahah ।
vibhisanasriyah karta ramalalitanitiman ॥ 19 ॥

vidravitendrasatrusca laksmanaikayasahpradah ।
silapraharanispistadhumraksarathasarathih ॥ 20 ॥

girisrngavinispistadhumrakso balavaridhih ।
akampanapranaharta purnavijnanacidghanah ॥ 21 ॥

ranadhvare kantharodhamaritaikanikumbhakah ।
narantakarathacchetta devantakavinasakah ॥ 22 ॥

mattakhyaraksasacchetta yuddhonmattanikrntanah ।
trisirodhanusaschetta trisirahkhadgabhanjanah ॥ 23 ॥

trisirorathasamhari trisirastrisiroharah ।
ravanorasi nispistamustirdaityabhayankarah ॥ 24 ॥

vajrakalpamahamustighatacurnitaravanah ।
asesabhuvanadharo laksmanoddharanaksamah ॥ 25 ॥

sugrivapranaraksartham maksikopamavigrahah ।
kumbhakarnatrisulaikasanchetta visnubhaktiman ॥ 26 ॥

nagastrasprstasaddehah kumbhakarnavimohakah ।
sastrastrasprstasaddehah sujnani ramasammatah ॥ 27 ॥

asesakapiraksarthamanitausadhiparvatah ।
svasaktya laksmanoddharta laksmanojjivanapradah ॥ 28 ॥

laksmanapranaraksarthamanitausadhiparvatah ।
tapahkrsangabharate ramagamanasamsakah ॥ 29 ॥

ramastutasvamahima sada sandrstaraghavah ।
ramacchatradharo devo vedantaparinisthitah ॥ 30 ॥

mularamayanasudhasamudrasnanatatparah ।
badarisandamadhyasthanarayananisevakah ॥ 31 ॥

ityetacchrihanumato namanamastottaram satam ।
pathatam srnvatam caiva nityamabhyasatam satam ॥ 32 ॥

anantapunyaphaladam mahapatakanasanam ।
maharogaprasamanam mahaduhkhavinasanam ॥ 33 ॥

dustarapatprasamanam tapatrayavinasanam ।
ramakrodhadisamanam bahyasatruvinasanam ॥ 34 ॥

anadyajnanasamanam samsarabhayanasanam ।
mahabandhaharam samyak karmabandhanikrntanam ॥ 35 ॥

vade vijayadam nityam rane satruvinasanam ।
dhanadhanyapradam samyak putrapautrapravardhanam ॥ 36 ॥

kimatra bahunoktena moksaikaphaladam satam ।
purnanugrahato visnoryo vayurmoksadah satam ॥

tasya stotrasya mahatmyam ko’pi varnayitum ksamah ।
srutismrtipuranani bharatadyuktayastatha ॥ 38 ॥

asminnarthe pramanani satyam satyam vadamyaham ।
satyam satyam punah satyam natra karya vicarana ॥ 39 ॥

(pancaratragamatah)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment