Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౨ ॥
(పాఞ్చరాత్రాగమతః)

రామదాసాగ్రణీః శ్రీమాన్ హనూమాన్ పవనాత్మజః ।
ఆఞ్జనేయః కపిశ్రేష్ఠః కేసరీప్రియనన్దనః ॥ ౧ ॥

ఆరోపితాంసయుగలరామరామానుజః సుధీః ।
సుగ్రీవసచివో వాలిజితసుగ్రీవమాల్యదః ॥ ౨ ॥

రామోపకారవిస్మర్తృసుగ్రీవసుమతిప్రదః ।
సుగ్రీవసత్పక్షపాతీ రామకార్యసుసాధకః ॥ ౩ ॥

మైనాకాశ్లేషకృన్నాగజననీజీవనప్రదః ।
సర్వదేవస్తుతః సర్వదేవానన్దవివర్ధనః ॥ ౪ ॥

ఛాయాన్త్రమాలాధారీ చ ఛాయాగ్రహవిభేదకః ।
సుమేరుసుమహాకాయో గోష్పదీకృతవారిధిః ॥

బిడాలసదృశాకారస్తప్తతామ్రసమాననః ।
లఙ్కానిభఞ్జనః సీతారామముద్రాఙ్గులీయదః ॥ ౬ ॥

రామచేష్టానుసారేణ చేష్టాకృద్విశ్వమఙ్గలః ।
శ్రీరామహృదయాభిజ్ఞో నిఃశేషసురపూజితః ॥ ౭ ॥

అశోకవనసఞ్చ్ఛేత్తా శింశుపావృక్షరక్షకః ।
సర్వరక్షోవినాశార్థం కృతకోలాహలధ్వనిః ॥ ౮ ॥

తలప్రహారతః క్షుణ్ణబహుకోటినిశాచరః ।
పుచ్ఛఘాతవినిష్పిష్టబహుకోటినరాశనః ॥ ౯ ॥

జమ్బుమాల్యన్తకః సర్వలోకాన్తరసుతః కపిః ।
స్వదేహప్రాప్తపిష్టాఙ్గదుర్ధర్షాభిధరాక్షసః ॥ ౧౦ ॥

తలచూర్ణితయూపాక్షో విరూపాక్షనిబర్హణః ।
సురాన్తరాత్మనః పుత్రో భాసకర్ణవినాశకః ॥ ౧౧ ॥

అద్రిశృఙ్గవినిష్పిష్టప్రఘసాభిధరాక్షసః ।
దశాస్యమన్త్రిపుత్రఘ్నః పోథితాక్షకుమారకః ॥ ౧౨ ॥

సువఞ్చితేన్ద్రజిన్ముక్తనానాశస్త్రాస్త్రవృష్టికః ।
ఇన్ద్రశత్రువినిర్ముక్తశస్త్రాచాల్యసువిగ్రహః ॥ ౧౩ ॥

సుఖేచ్ఛయేన్ద్రజిన్ముక్తబ్రహ్మాస్త్రవశగః కృతీ ।
తృణీకృతేన్ద్రజిత్పూర్వమహారాక్షసయూథపః ॥ ౧౪ ॥

రామవిక్రమసత్సిన్ధుస్తోత్రకోపితరావణః ।
స్వపుచ్ఛవహ్నినిర్దగ్ధలఙ్కాలఙ్కాపురేశ్వరః ॥ ౧౫ ॥

వహ్న్యనిర్దగ్ధాచ్ఛపుచ్ఛః పునర్లఙ్ఘితవారిధిః ।
జలదైవతసూనుశ్చ సర్వవానరపూజితః ॥ ౧౬ ॥

సన్తుష్టఃకపిభిః సార్ధం సుగ్రీవమధుభక్షకః ।
రామపాదార్పితశ్రీమచ్చూడామణిరనాకులః ॥ ౧౭ ॥

భక్త్యాకృతానేకరామప్రణామో వాయునన్దనః ।
రామాలిఙ్గనతుష్టాఙ్గో రామప్రాణప్రియః శుచిః ॥ ౧౮ ॥

రామపాదైకనిరతవిభీషణపరిగ్రహః ।
విభీషణశ్రియః కర్తా రామలాలితనీతిమాన్ ॥ ౧౯ ॥

విద్రావితేన్ద్రశత్రుశ్చ లక్ష్మణైకయశఃప్రదః ।
శిలాప్రహారనిష్పిష్టధూమ్రాక్షరథసారథిః ॥ ౨౦ ॥

గిరిశృఙ్గవినిష్పిష్టధూమ్రాక్షో బలవారిధిః ।
అకమ్పనప్రాణహర్తా పూర్ణవిజ్ఞానచిద్ఘనః ॥ ౨౧ ॥

రణాధ్వరే కణ్ఠరోధమారితైకనికుమ్భకః ।
నరాన్తకరథచ్ఛేత్తా దేవాన్తకవినాశకః ॥ ౨౨ ॥

మత్తాఖ్యరాక్షసచ్ఛేత్తా యుద్ధోన్మత్తనికృన్తనః ।
త్రిశిరోధనుషశ్ఛేత్తా త్రిశిరఃఖడ్గభఞ్జనః ॥ ౨౩ ॥

త్రిశిరోరథసంహారీ త్రిశిరస్త్రిశిరోహరః ।
రావణోరసి నిష్పిష్టముష్టిర్దైత్యభయఙ్కరః ॥ ౨౪ ॥

వజ్రకల్పమహాముష్టిఘాతచూర్ణితరావణః ।
అశేషభువనాధారో లక్ష్మణోద్ధరణక్షమః ॥ ౨౫ ॥

సుగ్రీవప్రాణరక్షార్థం మక్షికోపమవిగ్రహః ।
కుమ్భకర్ణత్రిశూలైకసఞ్ఛేత్తా విష్ణుభక్తిమాన్ ॥ ౨౬ ॥

నాగాస్త్రాస్పృష్టసద్దేహః కుమ్భకర్ణవిమోహకః ।
శస్త్రాస్త్రాస్పృష్టసద్దేహః సుజ్ఞానీ రామసమ్మతః ॥ ౨౭ ॥

అశేషకపిరక్షార్థమానీతౌషధిపర్వతః ।
స్వశక్త్యా లక్ష్మణోద్ధర్తా లక్ష్మణోజ్జీవనప్రదః ॥ ౨౮ ॥

లక్ష్మణప్రాణరక్షార్థమానీతౌషధిపర్వతః ।
తపఃకృశాఙ్గభరతే రామాగమనశంసకః ॥ ౨౯ ॥

రామస్తుతస్వమహిమా సదా సన్దృష్టరాఘవః ।
రామచ్ఛత్రధరో దేవో వేదాన్తపరినిష్ఠితః ॥ ౩౦ ॥

మూలరామాయణసుధాసముద్రస్నానతత్పరః ।
బదరీషణ్డమధ్యస్థనారాయణనిషేవకః ॥ ౩౧ ॥

ఇత్యేతచ్ఛ్రీహనూమతో నామనమష్టోత్తరం శతమ్ ।
పఠతాం శృణ్వతాం చైవ నిత్యమభ్యసతాం సతామ్ ॥ ౩౨ ॥

అనన్తపుణ్యఫలదం మహాపాతకనాశనమ్ ।
మహారోగప్రశమనం మహాదుఃఖవినాశనమ్ ॥ ౩౩ ॥

దుస్తరాపత్ప్రశమనం తాపత్రయవినాశనమ్ ।
రామక్రోధాదిశమనం బాహ్యశత్రువినాశనమ్ ॥ ౩౪ ॥

అనాద్యజ్ఞానశమనం సంసారభయనాశనమ్ ।
మహాబన్ధహరం సమ్యక్ కర్మబన్ధనికృన్తనమ్ ॥ ౩౫ ॥

వాదే విజయదం నిత్యం రణే శత్రువినాశనమ్ ।
ధనధాన్యప్రదం సమ్యక్ పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ ॥ ౩౬ ॥

కిమత్ర బహునోక్తేన మోక్షైకఫలదం సతామ్ ।
పూర్ణానుగ్రహతో విష్ణోర్యో వాయుర్మోక్షదః సతామ్ ॥

తస్య స్తోత్రస్య మాహాత్మ్యం కోఽపి వర్ణయితుం క్షమః ।
శ్రుతిస్మృతిపురాణాని భారతాద్యుక్తయస్తథా ॥ ౩౮ ॥

అస్మిన్నర్థే ప్రమాణాని సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ ।
సత్యం సత్యం పునః సత్యం నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౩౯ ॥

(పాఞ్చరాత్రాగమతః)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top