Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ॥
(ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮತಃ)

ರಾಮದಾಸಾಗ್ರಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನೂಮಾನ್ ಪವನಾತ್ಮಜಃ ।
ಆಂಜನೇಯಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕೇಸರೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಃ ॥ 1 ॥

ಆರೋಪಿತಾಂಸಯುಗಲರಾಮರಾಮಾನುಜಃ ಸುಧೀಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವೋ ವಾಲಿಜಿತಸುಗ್ರೀವಮಾಲ್ಯದಃ ॥ 2 ॥

ರಾಮೋಪಕಾರವಿಸ್ಮರ್ತೃಸುಗ್ರೀವಸುಮತಿಪ್ರದಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಸತ್ಪಕ್ಷಪಾತೀ ರಾಮಕಾರ್ಯಸುಸಾಧಕಃ ॥ 3 ॥

ಮೈನಾಕಾಶ್ಲೇಷಕೃನ್ನಾಗಜನನೀಜೀವನಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಃ ಸರ್ವದೇವಾನನ್ದವಿವರ್ಧನಃ ॥ 4 ॥

ಛಾಯಾನ್ತ್ರಮಾಲಾಧಾರೀ ಚ ಛಾಯಾಗ್ರಹವಿಭೇದಕಃ ।
ಸುಮೇರುಸುಮಹಾಕಾಯೋ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಿಧಿಃ ॥

ಬಿಡಾಲಸದೃಶಾಕಾರಸ್ತಪ್ತತಾಮ್ರಸಮಾನನಃ ।
ಲಂಕಾನಿಭಂಜನಃ ಸೀತಾರಾಮಮುದ್ರಾಂಗುಲೀಯದಃ ॥ 6 ॥

ರಾಮಚೇಷ್ಟಾನುಸಾರೇಣ ಚೇಷ್ಟಾಕೃದ್ವಿಶ್ವಮಂಗಲಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮಹೃದಯಾಭಿಜ್ಞೋ ನಿಃಶೇಷಸುರಪೂಜಿತಃ ॥ 7 ॥

ಅಶೋಕವನಸಂಚ್ಛೇತ್ತಾ ಶಿಂಶುಪಾವೃಕ್ಷರಕ್ಷಕಃ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷೋವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಕೃತಕೋಲಾಹಲಧ್ವನಿಃ ॥ 8 ॥

ತಲಪ್ರಹಾರತಃ ಕ್ಷುಣ್ಣಬಹುಕೋಟಿನಿಶಾಚರಃ ।
ಪುಚ್ಛಘಾತವಿನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಬಹುಕೋಟಿನರಾಶನಃ ॥ 9 ॥

ಜಮ್ಬುಮಾಲ್ಯನ್ತಕಃ ಸರ್ವಲೋಕಾನ್ತರಸುತಃ ಕಪಿಃ ।
ಸ್ವದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಪಿಷ್ಟಾಂಗದುರ್ಧರ್ಷಾಭಿಧರಾಕ್ಷಸಃ ॥ 10 ॥

ತಲಚೂರ್ಣಿತಯೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಿಬರ್ಹಣಃ ।
ಸುರಾನ್ತರಾತ್ಮನಃ ಪುತ್ರೋ ಭಾಸಕರ್ಣವಿನಾಶಕಃ ॥ 11 ॥

ಅದ್ರಿಶೃಂಗವಿನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಪ್ರಘಸಾಭಿಧರಾಕ್ಷಸಃ ।
ದಶಾಸ್ಯಮನ್ತ್ರಿಪುತ್ರಘ್ನಃ ಪೋಥಿತಾಕ್ಷಕುಮಾರಕಃ ॥ 12 ॥

ಸುವಂಚಿತೇನ್ದ್ರಜಿನ್ಮುಕ್ತನಾನಾಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವೃಷ್ಟಿಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರಶತ್ರುವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಾಚಾಲ್ಯಸುವಿಗ್ರಹಃ ॥ 13 ॥

ಸುಖೇಚ್ಛಯೇನ್ದ್ರಜಿನ್ಮುಕ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಶಗಃ ಕೃತೀ ।
ತೃಣೀಕೃತೇನ್ದ್ರಜಿತ್ಪೂರ್ವಮಹಾರಾಕ್ಷಸಯೂಥಪಃ ॥ 14 ॥

ರಾಮವಿಕ್ರಮಸತ್ಸಿನ್ಧುಸ್ತೋತ್ರಕೋಪಿತರಾವಣಃ ।
ಸ್ವಪುಚ್ಛವಹ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಲಂಕಾಲಂಕಾಪುರೇಶ್ವರಃ ॥ 15 ॥

ವಹ್ನ್ಯನಿರ್ದಗ್ಧಾಚ್ಛಪುಚ್ಛಃ ಪುನರ್ಲಂಘಿತವಾರಿಧಿಃ ।
ಜಲದೈವತಸೂನುಶ್ಚ ಸರ್ವವಾನರಪೂಜಿತಃ ॥ 16 ॥

ಸನ್ತುಷ್ಟಃಕಪಿಭಿಃ ಸಾರ್ಧಂ ಸುಗ್ರೀವಮಧುಭಕ್ಷಕಃ ।
ರಾಮಪಾದಾರ್ಪಿತಶ್ರೀಮಚ್ಚೂಡಾಮಣಿರನಾಕುಲಃ ॥ 17 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾಕೃತಾನೇಕರಾಮಪ್ರಣಾಮೋ ವಾಯುನನ್ದನಃ ।
ರಾಮಾಲಿಂಗನತುಷ್ಟಾಂಗೋ ರಾಮಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಃ ಶುಚಿಃ ॥ 18 ॥

ರಾಮಪಾದೈಕನಿರತವಿಭೀಷಣಪರಿಗ್ರಹಃ ।
ವಿಭೀಷಣಶ್ರಿಯಃ ಕರ್ತಾ ರಾಮಲಾಲಿತನೀತಿಮಾನ್ ॥ 19 ॥

ವಿದ್ರಾವಿತೇನ್ದ್ರಶತ್ರುಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣೈಕಯಶಃಪ್ರದಃ ।
ಶಿಲಾಪ್ರಹಾರನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಧೂಮ್ರಾಕ್ಷರಥಸಾರಥಿಃ ॥ 20 ॥

ಗಿರಿಶೃಂಗವಿನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಧೂಮ್ರಾಕ್ಷೋ ಬಲವಾರಿಧಿಃ ।
ಅಕಮ್ಪನಪ್ರಾಣಹರ್ತಾ ಪೂರ್ಣವಿಜ್ಞಾನಚಿದ್ಘನಃ ॥ 21 ॥

ರಣಾಧ್ವರೇ ಕಂಠರೋಧಮಾರಿತೈಕನಿಕುಮ್ಭಕಃ ।
ನರಾನ್ತಕರಥಚ್ಛೇತ್ತಾ ದೇವಾನ್ತಕವಿನಾಶಕಃ ॥ 22 ॥

ಮತ್ತಾಖ್ಯರಾಕ್ಷಸಚ್ಛೇತ್ತಾ ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತನಿಕೃನ್ತನಃ ।
ತ್ರಿಶಿರೋಧನುಷಶ್ಛೇತ್ತಾ ತ್ರಿಶಿರಃಖಡ್ಗಭಂಜನಃ ॥ 23 ॥

ತ್ರಿಶಿರೋರಥಸಂಹಾರೀ ತ್ರಿಶಿರಸ್ತ್ರಿಶಿರೋಹರಃ ।
ರಾವಣೋರಸಿ ನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಮುಷ್ಟಿರ್ದೈತ್ಯಭಯಂಕರಃ ॥ 24 ॥

ವಜ್ರಕಲ್ಪಮಹಾಮುಷ್ಟಿಘಾತಚೂರ್ಣಿತರಾವಣಃ ।
ಅಶೇಷಭುವನಾಧಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋದ್ಧರಣಕ್ಷಮಃ ॥ 25 ॥

ಸುಗ್ರೀವಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಮಕ್ಷಿಕೋಪಮವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕುಮ್ಭಕರ್ಣತ್ರಿಶೂಲೈಕಸಂಛೇತ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 26 ॥

ನಾಗಾಸ್ತ್ರಾಸ್ಪೃಷ್ಟಸದ್ದೇಹಃ ಕುಮ್ಭಕರ್ಣವಿಮೋಹಕಃ ।
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಸ್ಪೃಷ್ಟಸದ್ದೇಹಃ ಸುಜ್ಞಾನೀ ರಾಮಸಮ್ಮತಃ ॥ 27 ॥

ಅಶೇಷಕಪಿರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾನೀತೌಷಧಿಪರ್ವತಃ ।
ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋದ್ಧರ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಜ್ಜೀವನಪ್ರದಃ ॥ 28 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾನೀತೌಷಧಿಪರ್ವತಃ ।
ತಪಃಕೃಶಾಂಗಭರತೇ ರಾಮಾಗಮನಶಂಸಕಃ ॥ 29 ॥

ರಾಮಸ್ತುತಸ್ವಮಹಿಮಾ ಸದಾ ಸನ್ದೃಷ್ಟರಾಘವಃ ।
ರಾಮಚ್ಛತ್ರಧರೋ ದೇವೋ ವೇದಾನ್ತಪರಿನಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 30 ॥

ಮೂಲರಾಮಾಯಣಸುಧಾಸಮುದ್ರಸ್ನಾನತತ್ಪರಃ ।
ಬದರೀಷಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥನಾರಾಯಣನಿಷೇವಕಃ ॥ 31 ॥

ಇತ್ಯೇತಚ್ಛ್ರೀಹನೂಮತೋ ನಾಮನಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಚೈವ ನಿತ್ಯಮಭ್ಯಸತಾಂ ಸತಾಮ್ ॥ 32 ॥

ಅನನ್ತಪುಣ್ಯಫಲದಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಮಹಾರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾದುಃಖವಿನಾಶನಮ್ ॥ 33 ॥

ದುಸ್ತರಾಪತ್ಪ್ರಶಮನಂ ತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶನಮ್ ।
ರಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಶಮನಂ ಬಾಹ್ಯಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ॥ 34 ॥

ಅನಾದ್ಯಜ್ಞಾನಶಮನಂ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಮ್ ।
ಮಹಾಬನ್ಧಹರಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಕರ್ಮಬನ್ಧನಿಕೃನ್ತನಮ್ ॥ 35 ॥

ವಾದೇ ವಿಜಯದಂ ನಿತ್ಯಂ ರಣೇ ಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ।
ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಮ್ ॥ 36 ॥

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಮೋಕ್ಷೈಕಫಲದಂ ಸತಾಮ್ ।
ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯೋ ವಾಯುರ್ಮೋಕ್ಷದಃ ಸತಾಮ್ ॥

ತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಕೋಽಪಿ ವರ್ಣಯಿತುಂ ಕ್ಷಮಃ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಿ ಭಾರತಾದ್ಯುಕ್ತಯಸ್ತಥಾ ॥ 38 ॥

ಅಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೇ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 39 ॥

(ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮತಃ)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top