Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૨ ॥
(પાઞ્ચરાત્રાગમતઃ)

રામદાસાગ્રણીઃ શ્રીમાન્ હનૂમાન્ પવનાત્મજઃ ।
આઞ્જનેયઃ કપિશ્રેષ્ઠઃ કેસરીપ્રિયનન્દનઃ ॥ ૧ ॥

આરોપિતાંસયુગલરામરામાનુજઃ સુધીઃ ।
સુગ્રીવસચિવો વાલિજિતસુગ્રીવમાલ્યદઃ ॥ ૨ ॥

રામોપકારવિસ્મર્તૃસુગ્રીવસુમતિપ્રદઃ ।
સુગ્રીવસત્પક્ષપાતી રામકાર્યસુસાધકઃ ॥ ૩ ॥

મૈનાકાશ્લેષકૃન્નાગજનનીજીવનપ્રદઃ ।
સર્વદેવસ્તુતઃ સર્વદેવાનન્દવિવર્ધનઃ ॥ ૪ ॥

છાયાન્ત્રમાલાધારી ચ છાયાગ્રહવિભેદકઃ ।
સુમેરુસુમહાકાયો ગોષ્પદીકૃતવારિધિઃ ॥

બિડાલસદૃશાકારસ્તપ્તતામ્રસમાનનઃ ।
લઙ્કાનિભઞ્જનઃ સીતારામમુદ્રાઙ્ગુલીયદઃ ॥ ૬ ॥

રામચેષ્ટાનુસારેણ ચેષ્ટાકૃદ્વિશ્વમઙ્ગલઃ ।
શ્રીરામહૃદયાભિજ્ઞો નિઃશેષસુરપૂજિતઃ ॥ ૭ ॥

અશોકવનસઞ્ચ્છેત્તા શિંશુપાવૃક્ષરક્ષકઃ ।
સર્વરક્ષોવિનાશાર્થં કૃતકોલાહલધ્વનિઃ ॥ ૮ ॥

તલપ્રહારતઃ ક્ષુણ્ણબહુકોટિનિશાચરઃ ।
પુચ્છઘાતવિનિષ્પિષ્ટબહુકોટિનરાશનઃ ॥ ૯ ॥

જમ્બુમાલ્યન્તકઃ સર્વલોકાન્તરસુતઃ કપિઃ ।
સ્વદેહપ્રાપ્તપિષ્ટાઙ્ગદુર્ધર્ષાભિધરાક્ષસઃ ॥ ૧૦ ॥

તલચૂર્ણિતયૂપાક્ષો વિરૂપાક્ષનિબર્હણઃ ।
સુરાન્તરાત્મનઃ પુત્રો ભાસકર્ણવિનાશકઃ ॥ ૧૧ ॥

અદ્રિશૃઙ્ગવિનિષ્પિષ્ટપ્રઘસાભિધરાક્ષસઃ ।
દશાસ્યમન્ત્રિપુત્રઘ્નઃ પોથિતાક્ષકુમારકઃ ॥ ૧૨ ॥

સુવઞ્ચિતેન્દ્રજિન્મુક્તનાનાશસ્ત્રાસ્ત્રવૃષ્ટિકઃ ।
ઇન્દ્રશત્રુવિનિર્મુક્તશસ્ત્રાચાલ્યસુવિગ્રહઃ ॥ ૧૩ ॥

સુખેચ્છયેન્દ્રજિન્મુક્તબ્રહ્માસ્ત્રવશગઃ કૃતી ।
તૃણીકૃતેન્દ્રજિત્પૂર્વમહારાક્ષસયૂથપઃ ॥ ૧૪ ॥

રામવિક્રમસત્સિન્ધુસ્તોત્રકોપિતરાવણઃ ।
સ્વપુચ્છવહ્નિનિર્દગ્ધલઙ્કાલઙ્કાપુરેશ્વરઃ ॥ ૧૫ ॥

વહ્ન્યનિર્દગ્ધાચ્છપુચ્છઃ પુનર્લઙ્ઘિતવારિધિઃ ।
જલદૈવતસૂનુશ્ચ સર્વવાનરપૂજિતઃ ॥ ૧૬ ॥

સન્તુષ્ટઃકપિભિઃ સાર્ધં સુગ્રીવમધુભક્ષકઃ ।
રામપાદાર્પિતશ્રીમચ્ચૂડામણિરનાકુલઃ ॥ ૧૭ ॥

ભક્ત્યાકૃતાનેકરામપ્રણામો વાયુનન્દનઃ ।
રામાલિઙ્ગનતુષ્ટાઙ્ગો રામપ્રાણપ્રિયઃ શુચિઃ ॥ ૧૮ ॥

રામપાદૈકનિરતવિભીષણપરિગ્રહઃ ।
વિભીષણશ્રિયઃ કર્તા રામલાલિતનીતિમાન્ ॥ ૧૯ ॥

વિદ્રાવિતેન્દ્રશત્રુશ્ચ લક્ષ્મણૈકયશઃપ્રદઃ ।
શિલાપ્રહારનિષ્પિષ્ટધૂમ્રાક્ષરથસારથિઃ ॥ ૨૦ ॥

ગિરિશૃઙ્ગવિનિષ્પિષ્ટધૂમ્રાક્ષો બલવારિધિઃ ।
અકમ્પનપ્રાણહર્તા પૂર્ણવિજ્ઞાનચિદ્ઘનઃ ॥ ૨૧ ॥

રણાધ્વરે કણ્ઠરોધમારિતૈકનિકુમ્ભકઃ ।
નરાન્તકરથચ્છેત્તા દેવાન્તકવિનાશકઃ ॥ ૨૨ ॥

મત્તાખ્યરાક્ષસચ્છેત્તા યુદ્ધોન્મત્તનિકૃન્તનઃ ।
ત્રિશિરોધનુષશ્છેત્તા ત્રિશિરઃખડ્ગભઞ્જનઃ ॥ ૨૩ ॥

ત્રિશિરોરથસંહારી ત્રિશિરસ્ત્રિશિરોહરઃ ।
રાવણોરસિ નિષ્પિષ્ટમુષ્ટિર્દૈત્યભયઙ્કરઃ ॥ ૨૪ ॥

વજ્રકલ્પમહામુષ્ટિઘાતચૂર્ણિતરાવણઃ ।
અશેષભુવનાધારો લક્ષ્મણોદ્ધરણક્ષમઃ ॥ ૨૫ ॥

સુગ્રીવપ્રાણરક્ષાર્થં મક્ષિકોપમવિગ્રહઃ ।
કુમ્ભકર્ણત્રિશૂલૈકસઞ્છેત્તા વિષ્ણુભક્તિમાન્ ॥ ૨૬ ॥

નાગાસ્ત્રાસ્પૃષ્ટસદ્દેહઃ કુમ્ભકર્ણવિમોહકઃ ।
શસ્ત્રાસ્ત્રાસ્પૃષ્ટસદ્દેહઃ સુજ્ઞાની રામસમ્મતઃ ॥ ૨૭ ॥

અશેષકપિરક્ષાર્થમાનીતૌષધિપર્વતઃ ।
સ્વશક્ત્યા લક્ષ્મણોદ્ધર્તા લક્ષ્મણોજ્જીવનપ્રદઃ ॥ ૨૮ ॥

લક્ષ્મણપ્રાણરક્ષાર્થમાનીતૌષધિપર્વતઃ ।
તપઃકૃશાઙ્ગભરતે રામાગમનશંસકઃ ॥ ૨૯ ॥

રામસ્તુતસ્વમહિમા સદા સન્દૃષ્ટરાઘવઃ ।
રામચ્છત્રધરો દેવો વેદાન્તપરિનિષ્ઠિતઃ ॥ ૩૦ ॥

મૂલરામાયણસુધાસમુદ્રસ્નાનતત્પરઃ ।
બદરીષણ્ડમધ્યસ્થનારાયણનિષેવકઃ ॥ ૩૧ ॥

ઇત્યેતચ્છ્રીહનૂમતો નામનમષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
પઠતાં શૃણ્વતાં ચૈવ નિત્યમભ્યસતાં સતામ્ ॥ ૩૨ ॥

અનન્તપુણ્યફલદં મહાપાતકનાશનમ્ ।
મહારોગપ્રશમનં મહાદુઃખવિનાશનમ્ ॥ ૩૩ ॥

દુસ્તરાપત્પ્રશમનં તાપત્રયવિનાશનમ્ ।
રામક્રોધાદિશમનં બાહ્યશત્રુવિનાશનમ્ ॥ ૩૪ ॥

અનાદ્યજ્ઞાનશમનં સંસારભયનાશનમ્ ।
મહાબન્ધહરં સમ્યક્ કર્મબન્ધનિકૃન્તનમ્ ॥ ૩૫ ॥

વાદે વિજયદં નિત્યં રણે શત્રુવિનાશનમ્ ।
ધનધાન્યપ્રદં સમ્યક્ પુત્રપૌત્રપ્રવર્ધનમ્ ॥ ૩૬ ॥

કિમત્ર બહુનોક્તેન મોક્ષૈકફલદં સતામ્ ।
પૂર્ણાનુગ્રહતો વિષ્ણોર્યો વાયુર્મોક્ષદઃ સતામ્ ॥

તસ્ય સ્તોત્રસ્ય માહાત્મ્યં કોઽપિ વર્ણયિતું ક્ષમઃ ।
શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાનિ ભારતાદ્યુક્તયસ્તથા ॥ ૩૮ ॥

અસ્મિન્નર્થે પ્રમાણાનિ સત્યં સત્યં વદામ્યહમ્ ।
સત્યં સત્યં પુનઃ સત્યં નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૩૯ ॥

(પાઞ્ચરાત્રાગમતઃ)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top