Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੨ ॥
(ਪਾਞ੍ਚਰਾਤ੍ਰਾਗਮਤਃ)

ਰਾਮਦਾਸਾਗ੍ਰਣੀਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਹਨੂਮਾਨ੍ ਪਵਨਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਆਞ੍ਜਨੇਯਃ ਕਪਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਕੇਸਰੀਪ੍ਰਿਯਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧ ॥

ਆਰੋਪਿਤਾਂਸਯੁਗਲਰਾਮਰਾਮਾਨੁਜਃ ਸੁਧੀਃ ।
ਸੁਗ੍ਰੀਵਸਚਿਵੋ ਵਾਲਿਜਿਤਸੁਗ੍ਰੀਵਮਾਲ੍ਯਦਃ ॥ ੨ ॥

ਰਾਮੋਪਕਾਰਵਿਸ੍ਮਰ੍ਤਸੁਗ੍ਰੀਵਸੁਮਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਸੁਗ੍ਰੀਵਸਤ੍ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤੀ ਰਾਮਕਾਰ੍ਯਸੁਸਾਧਕਃ ॥ ੩ ॥

ਮੈਨਾਕਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਕਨ੍ਨਾਗਜਨਨੀਜੀਵਨਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਤੁਤਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੪ ॥

ਛਾਯਾਨ੍ਤ੍ਰਮਾਲਾਧਾਰੀ ਚ ਛਾਯਾਗ੍ਰਹਵਿਭੇਦਕਃ ।
ਸੁਮੇਰੁਸੁਮਹਾਕਾਯੋ ਗੋਸ਼੍ਪਦੀਕਤਵਾਰਿਧਿਃ ॥

ਬਿਡਾਲਸਦਸ਼ਾਕਾਰਸ੍ਤਪ੍ਤਤਾਮ੍ਰਸਮਾਨਨਃ ।
ਲਙ੍ਕਾਨਿਭਞ੍ਜਨਃ ਸੀਤਾਰਾਮਮੁਦ੍ਰਾਙ੍ਗੁਲੀਯਦਃ ॥ ੬ ॥

ਰਾਮਚੇਸ਼੍ਟਾਨੁਸਾਰੇਣ ਚੇਸ਼੍ਟਾਕਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਹਦਯਾਭਿਜ੍ਞੋ ਨਿਃਸ਼ੇਸ਼ਸੁਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭ ॥

ਅਸ਼ੋਕਵਨਸਞ੍ਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਸ਼ਿਂਸ਼ੁਪਾਵਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ੋਵਿਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਕਤਕੋਲਾਹਲਧ੍ਵਨਿਃ ॥ ੮ ॥

ਤਲਪ੍ਰਹਾਰਤਃ ਕ੍ਸ਼ੁਣ੍ਣਬਹੁਕੋਟਿਨਿਸ਼ਾਚਰਃ ।
ਪੁਚ੍ਛਘਾਤਵਿਨਿਸ਼੍ਪਿਸ਼੍ਟਬਹੁਕੋਟਿਨਰਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯ ॥

ਜਮ੍ਬੁਮਾਲ੍ਯਨ੍ਤਕਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨ੍ਤਰਸੁਤਃ ਕਪਿਃ ।
ਸ੍ਵਦੇਹਪ੍ਰਾਪ੍ਤਪਿਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਾਭਿਧਰਾਕ੍ਸ਼ਸਃ ॥ ੧੦ ॥

ਤਲਚੂਰ੍ਣਿਤਯੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਨਿਬਰ੍ਹਣਃ ।
ਸੁਰਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨਃ ਪੁਤ੍ਰੋ ਭਾਸਕਰ੍ਣਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੧ ॥

ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਙ੍ਗਵਿਨਿਸ਼੍ਪਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਘਸਾਭਿਧਰਾਕ੍ਸ਼ਸਃ ।
ਦਸ਼ਾਸ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰਘ੍ਨਃ ਪੋਥਿਤਾਕ੍ਸ਼ਕੁਮਾਰਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸੁਵਞ੍ਚਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਨ੍ਮੁਕ੍ਤਨਾਨਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਰਵਸ਼੍ਟਿਕਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਚਾਲ੍ਯਸੁਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸੁਖੇਚ੍ਛਯੇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਨ੍ਮੁਕ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਵਸ਼ਗਃ ਕਤੀ ।
ਤਣੀਕਤੇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਤ੍ਪੂਰ੍ਵਮਹਾਰਾਕ੍ਸ਼ਸਯੂਥਪਃ ॥ ੧੪ ॥

ਰਾਮਵਿਕ੍ਰਮਸਤ੍ਸਿਨ੍ਧੁਸ੍ਤੋਤ੍ਰਕੋਪਿਤਰਾਵਣਃ ।
ਸ੍ਵਪੁਚ੍ਛਵਹ੍ਨਿਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਲਙ੍ਕਾਲਙ੍ਕਾਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵਹ੍ਨ੍ਯਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਾਚ੍ਛਪੁਚ੍ਛਃ ਪੁਨਰ੍ਲਙ੍ਘਿਤਵਾਰਿਧਿਃ ।
ਜਲਦੈਵਤਸੂਨੁਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਵਾਨਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃਕਪਿਭਿਃ ਸਾਰ੍ਧਂ ਸੁਗ੍ਰੀਵਮਧੁਭਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਰਾਮਪਾਦਾਰ੍ਪਿਤਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਚੂਡਾਮਣਿਰਨਾਕੁਲਃ ॥ ੧੭ ॥

ਭਕ੍ਤ੍ਯਾਕਤਾਨੇਕਰਾਮਪ੍ਰਣਾਮੋ ਵਾਯੁਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਰਾਮਾਲਿਙ੍ਗਨਤੁਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗੋ ਰਾਮਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੧੮ ॥

ਰਾਮਪਾਦੈਕਨਿਰਤਵਿਭੀਸ਼ਣਪਰਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਵਿਭੀਸ਼ਣਸ਼੍ਰਿਯਃ ਕਰ੍ਤਾ ਰਾਮਲਾਲਿਤਨੀਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਵਿਦ੍ਰਾਵਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੈਕਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਃ ।
ਸ਼ਿਲਾਪ੍ਰਹਾਰਨਿਸ਼੍ਪਿਸ਼੍ਟਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਥਸਾਰਥਿਃ ॥ ੨੦ ॥

ਗਿਰਿਸ਼ਙ੍ਗਵਿਨਿਸ਼੍ਪਿਸ਼੍ਟਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਬਲਵਾਰਿਧਿਃ ।
ਅਕਮ੍ਪਨਪ੍ਰਾਣਹਰ੍ਤਾ ਪੂਰ੍ਣਵਿਜ੍ਞਾਨਚਿਦ੍ਘਨਃ ॥ ੨੧ ॥

ਰਣਾਧ੍ਵਰੇ ਕਣ੍ਠਰੋਧਮਾਰਿਤੈਕਨਿਕੁਮ੍ਭਕਃ ।
ਨਰਾਨ੍ਤਕਰਥਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਦੇਵਾਨ੍ਤਕਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੨੨ ॥

ਮਤ੍ਤਾਖ੍ਯਰਾਕ੍ਸ਼ਸਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਯੁਦ੍ਧੋਨ੍ਮਤ੍ਤਨਿਕਨ੍ਤਨਃ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰੋਧਨੁਸ਼ਸ਼੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰਃਖਡ੍ਗਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੨੩ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰੋਰਥਸਂਹਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰੋਹਰਃ ।
ਰਾਵਣੋਰਸਿ ਨਿਸ਼੍ਪਿਸ਼੍ਟਮੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਦੈਤ੍ਯਭਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੨੪ ॥

ਵਜ੍ਰਕਲ੍ਪਮਹਾਮੁਸ਼੍ਟਿਘਾਤਚੂਰ੍ਣਿਤਰਾਵਣਃ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਭੁਵਨਾਧਾਰੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਦ੍ਧਰਣਕ੍ਸ਼ਮਃ ॥ ੨੫ ॥

ਸੁਗ੍ਰੀਵਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਮਕ੍ਸ਼ਿਕੋਪਮਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੈਕਸਞ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਨਾਗਾਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਪਸ਼੍ਟਸਦ੍ਦੇਹਃ ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਵਿਮੋਹਕਃ ।
ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਪਸ਼੍ਟਸਦ੍ਦੇਹਃ ਸੁਜ੍ਞਾਨੀ ਰਾਮਸਮ੍ਮਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਕਪਿਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਮਾਨੀਤੌਸ਼ਧਿਪਰ੍ਵਤਃ ।
ਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਜ੍ਜੀਵਨਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੮ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਮਾਨੀਤੌਸ਼ਧਿਪਰ੍ਵਤਃ ।
ਤਪਃਕਸ਼ਾਙ੍ਗਭਰਤੇ ਰਾਮਾਗਮਨਸ਼ਂਸਕਃ ॥ ੨੯ ॥

ਰਾਮਸ੍ਤੁਤਸ੍ਵਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਸਨ੍ਦਸ਼੍ਟਰਾਘਵਃ ।
ਰਾਮਚ੍ਛਤ੍ਰਧਰੋ ਦੇਵੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤਪਰਿਨਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੩੦ ॥

ਮੂਲਰਾਮਾਯਣਸੁਧਾਸਮੁਦ੍ਰਸ੍ਨਾਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਬਦਰੀਸ਼ਣ੍ਡਮਧ੍ਯਸ੍ਥਨਾਰਾਯਣਨਿਸ਼ੇਵਕਃ ॥ ੩੧ ॥

ਇਤ੍ਯੇਤਚ੍ਛ੍ਰੀਹਨੂਮਤੋ ਨਾਮਨਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਪਠਤਾਂ ਸ਼ਣ੍ਵਤਾਂ ਚੈਵ ਨਿਤ੍ਯਮਭ੍ਯਸਤਾਂ ਸਤਾਮ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਅਨਨ੍ਤਪੁਣ੍ਯਫਲਦਂ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਮਹਾਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਮਹਾਦੁਃਖਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਦੁਸ੍ਤਰਾਪਤ੍ਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਤਾਪਤ੍ਰਯਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਰਾਮਕ੍ਰੋਧਾਦਿਸ਼ਮਨਂ ਬਾਹ੍ਯਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਅਨਾਦ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸ਼ਮਨਂ ਸਂਸਾਰਭਯਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਮਹਾਬਨ੍ਧਹਰਂ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਨਿਕਨ੍ਤਨਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਵਾਦੇ ਵਿਜਯਦਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਰਣੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਧਨਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਕਿਮਤ੍ਰ ਬਹੁਨੋਕ੍ਤੇਨ ਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਫਲਦਂ ਸਤਾਮ੍ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਨੁਗ੍ਰਹਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਯੋ ਵਾਯੁਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ ਸਤਾਮ੍ ॥

ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਕੋऽਪਿ ਵਰ੍ਣਯਿਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਪੁਰਾਣਾਨਿ ਭਾਰਤਾਦ੍ਯੁਕ੍ਤਯਸ੍ਤਥਾ ॥ ੩੮ ॥

ਅਸ੍ਮਿਨ੍ਨਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਨਿ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਵਦਾਮ੍ਯਹਮ੍ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਪੁਨਃ ਸਤ੍ਯਂ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੩੯ ॥

(ਪਾਞ੍ਚਰਾਤ੍ਰਾਗਮਤਃ)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top