Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 2 ॥
(പാഞ്ചരാത്രാഗമതഃ)

രാമദാസാഗ്രണീഃ ശ്രീമാന്‍ ഹനൂമാന്‍ പവനാത്മജഃ ।
ആഞ്ജനേയഃ കപിശ്രേഷ്ഠഃ കേസരീപ്രിയനന്ദനഃ ॥ 1 ॥

ആരോപിതാംസയുഗലരാമരാമാനുജഃ സുധീഃ ।
സുഗ്രീവസചിവോ വാലിജിതസുഗ്രീവമാല്യദഃ ॥ 2 ॥

രാമോപകാരവിസ്മര്‍തൃസുഗ്രീവസുമതിപ്രദഃ ।
സുഗ്രീവസത്പക്ഷപാതീ രാമകാര്യസുസാധകഃ ॥ 3 ॥

മൈനാകാശ്ലേഷകൃന്നാഗജനനീജീവനപ്രദഃ ।
സര്‍വദേവസ്തുതഃ സര്‍വദേവാനന്ദവിവര്‍ധനഃ ॥ 4 ॥

ഛായാന്ത്രമാലാധാരീ ച ഛായാഗ്രഹവിഭേദകഃ ।
സുമേരുസുമഹാകായോ ഗോഷ്പദീകൃതവാരിധിഃ ॥

ബിഡാലസദൃശാകാരസ്തപ്തതാംരസമാനനഃ ।
ലങ്കാനിഭഞ്ജനഃ സീതാരാമമുദ്രാങ്ഗുലീയദഃ ॥ 6 ॥

രാമചേഷ്ടാനുസാരേണ ചേഷ്ടാകൃദ്വിശ്വമങ്ഗലഃ ।
ശ്രീരാമഹൃദയാഭിജ്ഞോ നിഃശേഷസുരപൂജിതഃ ॥ 7 ॥

അശോകവനസഞ്ച്ഛേത്താ ശിംശുപാവൃക്ഷരക്ഷകഃ ।
സര്‍വരക്ഷോവിനാശാര്‍ഥം കൃതകോലാഹലധ്വനിഃ ॥ 8 ॥

തലപ്രഹാരതഃ ക്ഷുണ്ണബഹുകോടിനിശാചരഃ ।
പുച്ഛഘാതവിനിഷ്പിഷ്ടബഹുകോടിനരാശനഃ ॥ 9 ॥

ജംബുമാല്യന്തകഃ സര്‍വലോകാന്തരസുതഃ കപിഃ ।
സ്വദേഹപ്രാപ്തപിഷ്ടാങ്ഗദുര്‍ധര്‍ഷാഭിധരാക്ഷസഃ ॥ 10 ॥

തലചൂര്‍ണിതയൂപാക്ഷോ വിരൂപാക്ഷനിബര്‍ഹണഃ ।
സുരാന്തരാത്മനഃ പുത്രോ ഭാസകര്‍ണവിനാശകഃ ॥ 11 ॥

അദ്രിശൃങ്ഗവിനിഷ്പിഷ്ടപ്രഘസാഭിധരാക്ഷസഃ ।
ദശാസ്യമന്ത്രിപുത്രഘ്നഃ പോഥിതാക്ഷകുമാരകഃ ॥ 12 ॥

സുവഞ്ചിതേന്ദ്രജിന്‍മുക്തനാനാശസ്ത്രാസ്ത്രവൃഷ്ടികഃ ।
ഇന്ദ്രശത്രുവിനിര്‍മുക്തശസ്ത്രാചാല്യസുവിഗ്രഹഃ ॥ 13 ॥

സുഖേച്ഛയേന്ദ്രജിന്‍മുക്തബ്രഹ്മാസ്ത്രവശഗഃ കൃതീ ।
തൃണീകൃതേന്ദ്രജിത്പൂര്‍വമഹാരാക്ഷസയൂഥപഃ ॥ 14 ॥

രാമവിക്രമസത്സിന്ധുസ്തോത്രകോപിതരാവണഃ ।
സ്വപുച്ഛവഹ്നിനിര്‍ദഗ്ധലങ്കാലങ്കാപുരേശ്വരഃ ॥ 15 ॥

വഹ്ന്യനിര്‍ദഗ്ധാച്ഛപുച്ഛഃ പുനര്ലങ്ഘിതവാരിധിഃ ।
ജലദൈവതസൂനുശ്ച സര്‍വവാനരപൂജിതഃ ॥ 16 ॥

സന്തുഷ്ടഃകപിഭിഃ സാര്‍ധം സുഗ്രീവമധുഭക്ഷകഃ ।
രാമപാദാര്‍പിതശ്രീമച്ചൂഡാമണിരനാകുലഃ ॥ 17 ॥

ഭക്ത്യാകൃതാനേകരാമപ്രണാമോ വായുനന്ദനഃ ।
രാമാലിങ്ഗനതുഷ്ടാങ്ഗോ രാമപ്രാണപ്രിയഃ ശുചിഃ ॥ 18 ॥

രാമപാദൈകനിരതവിഭീഷണപരിഗ്രഹഃ ।
വിഭീഷണശ്രിയഃ കര്‍താ രാമലാലിതനീതിമാന്‍ ॥ 19 ॥

വിദ്രാവിതേന്ദ്രശത്രുശ്ച ലക്ഷ്മണൈകയശഃപ്രദഃ ।
ശിലാപ്രഹാരനിഷ്പിഷ്ടധൂംരാക്ഷരഥസാരഥിഃ ॥ 20 ॥

ഗിരിശൃങ്ഗവിനിഷ്പിഷ്ടധൂംരാക്ഷോ ബലവാരിധിഃ ।
അകമ്പനപ്രാണഹര്‍താ പൂര്‍ണവിജ്ഞാനചിദ്ഘനഃ ॥ 21 ॥

രണാധ്വരേ കണ്ഠരോധമാരിതൈകനികുംഭകഃ ।
നരാന്തകരഥച്ഛേത്താ ദേവാന്തകവിനാശകഃ ॥ 22 ॥

മത്താഖ്യരാക്ഷസച്ഛേത്താ യുദ്ധോന്‍മത്തനികൃന്തനഃ ।
ത്രിശിരോധനുഷശ്ഛേത്താ ത്രിശിരഃഖഡ്ഗഭഞ്ജനഃ ॥ 23 ॥

ത്രിശിരോരഥസംഹാരീ ത്രിശിരസ്ത്രിശിരോഹരഃ ।
രാവണോരസി നിഷ്പിഷ്ടമുഷ്ടിര്‍ദൈത്യഭയങ്കരഃ ॥ 24 ॥

വജ്രകല്‍പമഹാമുഷ്ടിഘാതചൂര്‍ണിതരാവണഃ ।
അശേഷഭുവനാധാരോ ലക്ഷ്മണോദ്ധരണക്ഷമഃ ॥ 25 ॥

സുഗ്രീവപ്രാണരക്ഷാര്‍ഥം മക്ഷികോപമവിഗ്രഹഃ ।
കുംഭകര്‍ണത്രിശൂലൈകസഞ്ഛേത്താ വിഷ്ണുഭക്തിമാന്‍ ॥ 26 ॥

നാഗാസ്ത്രാസ്പൃഷ്ടസദ്ദേഹഃ കുംഭകര്‍ണവിമോഹകഃ ।
ശസ്ത്രാസ്ത്രാസ്പൃഷ്ടസദ്ദേഹഃ സുജ്ഞാനീ രാമസമ്മതഃ ॥ 27 ॥

അശേഷകപിരക്ഷാര്‍ഥമാനീതൌഷധിപര്‍വതഃ ।
സ്വശക്ത്യാ ലക്ഷ്മണോദ്ധര്‍താ ലക്ഷ്മണോജ്ജീവനപ്രദഃ ॥ 28 ॥

ലക്ഷ്മണപ്രാണരക്ഷാര്‍ഥമാനീതൌഷധിപര്‍വതഃ ।
തപഃകൃശാങ്ഗഭരതേ രാമാഗമനശംസകഃ ॥ 29 ॥

രാമസ്തുതസ്വമഹിമാ സദാ സന്ദൃഷ്ടരാഘവഃ ।
രാമച്ഛത്രധരോ ദേവോ വേദാന്തപരിനിഷ്ഠിതഃ ॥ 30 ॥

മൂലരാമായണസുധാസമുദ്രസ്നാനതത്പരഃ ।
ബദരീഷണ്ഡമധ്യസ്ഥനാരായണനിഷേവകഃ ॥ 31 ॥

ഇത്യേതച്ഛ്രീഹനൂമതോ നാമനമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
പഠതാം ശൃണ്വതാം ചൈവ നിത്യമഭ്യസതാം സതാം ॥ 32 ॥

അനന്തപുണ്യഫലദം മഹാപാതകനാശനം ।
മഹാരോഗപ്രശമനം മഹാദുഃഖവിനാശനം ॥ 33 ॥

ദുസ്തരാപത്പ്രശമനം താപത്രയവിനാശനം ।
രാമക്രോധാദിശമനം ബാഹ്യശത്രുവിനാശനം ॥ 34 ॥

അനാദ്യജ്ഞാനശമനം സംസാരഭയനാശനം ।
മഹാബന്ധഹരം സംയക് കര്‍മബന്ധനികൃന്തനം ॥ 35 ॥

വാദേ വിജയദം നിത്യം രണേ ശത്രുവിനാശനം ।
ധനധാന്യപ്രദം സംയക് പുത്രപൌത്രപ്രവര്‍ധനം ॥ 36 ॥

കിമത്ര ബഹുനോക്തേന മോക്ഷൈകഫലദം സതാം ।
പൂര്‍ണാനുഗ്രഹതോ വിഷ്ണോര്യോ വായുര്‍മോക്ഷദഃ സതാം ॥

തസ്യ സ്തോത്രസ്യ മാഹാത്മ്യം കോഽപി വര്‍ണയിതും ക്ഷമഃ ।
ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനി ഭാരതാദ്യുക്തയസ്തഥാ ॥ 38 ॥

അസ്മിന്നര്‍ഥേ പ്രമാണാനി സത്യം സത്യം വദാംയഹം ।
സത്യം സത്യം പുനഃ സത്യം നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 39 ॥

(പാഞ്ചരാത്രാഗമതഃ)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top