Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Kannada| Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 4 ॥
(ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರಯತಿಕೃತಮ್)

ಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣಾದೇವ ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯಮ್ ।
ಲಭ್ಯತೇ ಶ್ರೀಹನುಮತೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥ 1 ॥

ಹನೂಮಾನ್ ವಾಯುತನಯಃ ಕೇಸರೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಃ ।
ಅಂಜನಾನನ್ದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವಾರಿಧಿಃ ।
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 3 ॥

ಮಹಾಬಲೋ ಮಹೌದಾರ್ಯಃ ಸುಗ್ರೀವಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ರಾಮದಾಸಾಗ್ರಣೀರ್ಭಕ್ತಮನೋರಥಸುರದ್ರುಮಃ ॥ 4 ॥

ಅರಿಷ್ಟಧ್ವಾನ್ತತರಣಿಃ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಃ ಸೀತಾದರ್ಶನಲಾಲಸಃ ॥ 5 ॥

ದೇವರ್ಷಿಸಂಸ್ತುತಶ್ಚಿತ್ರಕರ್ಮಾ ಜಿತಖಗೇಶ್ವರಃ ।
ಮನೋಜವೋ ವಾಯುಜವೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಃ ॥ 6 ॥

ಸುರಪ್ರಸೂನಾಭಿವೃಷ್ಟಃ ಸಿದ್ಧಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಃ ।
ದಶಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಕಾಯವಾನಮ್ಬರಾಶ್ರಯಃ ॥

ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ರಾಮದ್ವೇಷಿಜನಾಸಹ್ಯಃ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ॥ 8 ॥

ರಾಮಾಂಗುಲೀಯವಾನ್ ಸರ್ವಶ್ರಮಹೀನೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ಮೈನಾಕವಿಪ್ರಿಯಃ ಸಿನ್ಧುಸಂಸ್ತುತಃ ಕದ್ರುರಕ್ಷಕಃ ॥ 9 ॥

ದೇವಮಾನಪ್ರದಃ ಸಾಧುಃ ಸಿಂಹಿಕಾವಧಪಂಡಿತಃ ।
ಲಂಕಿಣ್ಯಭಯದಾತಾ ಚ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಃ ॥ 10 ॥

ಜಾನಕೀಪ್ರಿಯಸಲ್ಲಾಪಶ್ಚೂಡಾಮಣಿಧರಃ ಕಪಿಃ ।
ದಶಾನನವರಚ್ಛೇತ್ತಾ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಃ ॥ 11 ॥

ಲಂಕಾಭಯಂಕರಃ ಸಪ್ತಮನ್ತ್ರಿಪುತ್ರವಿನಾಶನಃ ।
ದುರ್ಧರ್ಷಪ್ರಾಣಹರ್ತಾ ಚ ಯೂಪಾಕ್ಷವಧಕಾರಕಃ ॥ 12 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾನ್ತಕಾರೀ ಚ ಭಾಸಕರ್ಣಶಿರೋಹರಃ ।
ಪ್ರಭಾಸಪ್ರಾಣಹರ್ತಾ ಚ ತೃತೀಯಾಂಶವಿನಾಶನಃ ॥ 13 ॥

ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಸಂಹಾರೀ ತೃಣೀಕೃತದಶಾನನಃ ।
ಸ್ವಪುಚ್ಛಗಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಲಂಕಾಪುರವರೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 14 ॥

ಆನನ್ದವಾರಿಧಿರ್ಧನ್ಯೋ ಮೇಘಗಮ್ಭೀರನಿಃಸ್ವನಃ ।
ಕಪಿಪ್ರವೀರಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಮಧುಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ॥ 15 ॥

ರಾಮಬಾಹುಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಃ ।
ಸತ್ಯಲೋಕೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಾಣೋ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ ॥ 16 ॥

ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಪ್ರಾಣಹರ್ತಾ ಚ ಕಪಿಸೈನ್ಯವಿವರ್ಧನಃ ।
ತ್ರಿಶೀರ್ಷಾನ್ತಕರೋ ಮತ್ತನಾಶನೋಽಕಮ್ಪನಾನ್ತಕಃ ॥

ದೇವಾನ್ತಕಾನ್ತಕಃ ಶೂರೋ ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತವಿನಾಶಕಃ ।
ನಿಕುಮ್ಭಾನ್ತಕರಃ ಶತ್ರುಸೂದನಃ ಸುರವೀಕ್ಷಿತಃ ॥ 18 ॥

ದಶಾಸ್ಯಗರ್ವಹರ್ತಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾಯಕಃ ।
ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಜಯೀ ಶಕ್ರಶತ್ರುಗರ್ವಾಪಹಾರಕಃ ॥ 19 ॥

ಸಂಜೀವನಾಚಲಾನೇತಾ ಮೃಗವಾನರಜೀವನಃ ।
ಜಾಮ್ಬವತ್ಪ್ರಿಯಕೃದ್ವೀರಃ ಸುಗ್ರೀವಾಂಗದಸೇವಿತಃ ॥ 20 ॥

ಭರತಪ್ರಿಯಸಲ್ಲಾಪಃ ಸೀತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಃ ।
ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುನಸಖಃ ಶರಣ್ಯತ್ರಾಣತತ್ಪರಃ ॥ 21 ॥

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕರ್ತಾ ಕಿಮ್ಪುರುಷಾಲಯಃ ।
ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಮ್ ॥ 22 ॥

ಇತ್ಥಂ ಹನುಮತಃ ಪುಣ್ಯಂ ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಪಠನ್ ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ॥ 23 ॥

ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಸುತಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುತಮ್ ।
ಕೀರ್ತ್ಯರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕೀರ್ತಿಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 24 ॥

ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾದ್ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್ ।
ಇದಮಾಯುಷ್ಕರಂ ಧನ್ಯಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ ॥ 25 ॥

ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಯಜ್ಞಫಲದಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 26 ॥

ಸಮಸ್ತವೇದಫಲದಂ ಸರ್ವದಾನಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಪಠನೀಯಂ ಮಹತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಸಮೃದ್ಧಿದಮ್ ॥ 27 ॥

ಏವಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮನಂ ಹನೂಮತೋ ಯತಿಃ ।
ರಘುಪ್ರವೀರಾಭಿಧಾನಃ ಕೃತವಾನ್ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥದಮ್ ॥ 28 ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Kannada| Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top